PDA

View Full Version : Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014thienngadt
14-03-2014, 12:11 AM
Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014

Đáp ca : Con phó linh hồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PQeaTlmRysc)
http://dinh.dk/pdf/thu6tuanthanhABC_conpholinhhon_tv30-dch.pdf
Con xin phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JemcnUftkag)
http://www.dinh.dk/pdf/conxinphothac-tt.pdf
Con xin phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cg2hZTLEdAI)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv30_T6TT_ConXinPhoThac_hpv.pdf
Con xin phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JemcnUftkag)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/08/TV-30-Con-Xin-Pho-Thac-TA.pdf
Con xin phó thác 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a7Rq8SsRXGA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/KinhThanhGia-TV30-ConXinPhocThac1-DapCa_bn.pdf
Lạy Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GQK3Jzchdm0)
http://www.dinh.dk/pdf/layCha-tv30.pdf
Lạy Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=m1NdnmXqhMc)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Thu Sau Tuan Thanh TV 30 Lay Cha_cth.pdf
Lạy Cha con xin phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JzvfVpAQtXA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/layChaconxinphothac_ht.pdf
Phó thác hồn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8MStb8k18f0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv30_PhoThacHonCon_nl.pdf
Thánh vịnh 30 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-thu-sau-tuan-thanh-an-phuc.n2WH16een4Tx.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xN9shdRXy9E&t=3s)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8153&d=1361894074
Thánh vịnh 30_Thái Nguyên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zHtzA_s0WGI)
http://www.dinh.dk/pdf/thu6tuanthanh.pdf
Thánh vịnh 30 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9AUR1yT3Hnw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/DapcaThuSauTuanThanh.pdf
Thánh vịnh 30 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2SRExCeITSU)
http://www.dinh.dk/pdf_tacgia/thu6tuanthanh-thienly.pdf
Thánh vịnh 30 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Ne514I6Fds)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv30_ThuSauTuanThanh_xm.pdf
Thánh vịnh 30 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=043ZU3tWwzg)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-TV-30-thu-Sau-Tuan-Thanh.pdf
Thánh vịnh 30 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv30_thusautuanthanh_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Tuanthanh&PSnamA_mp3&pdf/Tv30_thusautuanthanh_hvh.pdf
Thánh vịnh 30 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuSauTuanThanh_Tv30.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuSauTuanThanh_Tv30.pdf
Thánh vịnh 30 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U3orGzc9anI)
http://huyenca.com/file/dapcathu6tt.pdf
Thứ Sáu Tuần Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Fy4oMDVk0Q0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv30_tuanthanh_kl.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/thu6tuanthanhA/Tv30_6TT_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/thu6tuanthanhA/Tv30_6TT_Page_2.jpg
Hôn chân : Dân Ta ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZD-kpP7YAfw)
http://www.dinh.dk/pdf/dantaoi-kl.pdf
Dân Ta ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d78PKi18Www)
http://www.dinh.dk/pdf/dantaoi-ndh.pdf
Dân Ta ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGpYoz2XjGU)
http://www.dinh.dk/pdf/dantaoi-nt.pdf
Ngài gánh lấy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xYvIwLJobPk)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngaiganhlay.pdf
Ôi thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GDH3aRRixFQ)
http://huyenca.com/file/OiThapGia-thethong.pdf
Ôi thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6lmJNO8OSH4&t=178s)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8155&d=1361894111
Ôi thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J1e7iyaBgx8)
http://www.dunglac.info/upload/article/f__1206048980.pdf
Suy tôn Thánh Giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_8Pced6XwdM)
http://www.dinh.dk/pdf1/suytonthanhgia_-tn.pdf
Thánh giá Đức Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7kHcVV71GOk)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhgiaDucKito-tn.pdf
Thập giá minh chứng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=As6EVd47szQ)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8154&d=1361894098
Thập giá ngất cao mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/thapgiangatcao.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiangatcao.pdf
Thập giá vinh quang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yE_kRfjc3nc)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiavinhquang-nhl.pdf
Trên cây Thập Giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K5IyiqDQhmw)
http://www.dinh.dk/pdf/trencaythapgia-tn.pdf
Hiệp lễ : Bài ca máu đỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SPesKeFylmg)
http://www.dinh.dk/pdf/baicamaudo-kl.pdf
Bài tình ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dAH8a1aZmsI)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.KimLong/BaiTinhCa_kl.pdf
Canvê chiều buồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S8DnR9VStzo)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieubuon-dch.pdf
Canve chiều tím buồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j6bOVB_hy70)
http://www.dinh.dk/pdf/Calvechieutimbuon.pdf
Chết cho tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uNfxnF5mSNo)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/04/che1babft-cho-tc3acnh-yc3aau-de1baa5u-chc3a2n.pdf
Con đường Chúa đã đi qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9SnifsxN0Yc)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongChuadadiqua.pdf
Đường lên Golgotha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C-52Bf1_Cv4)
http://huyenca.com/file/duonglengolgotha.pdf
Đường thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ko-LMsaHnpY)
http://www.dinh.dk/pdf1/duongthapgia-tn.pdf
Đường tình thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kbsew8INYFE)
http://dinh.dk/pdf/duongtinhthapgia-dch.pdf
Giêsu Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hMNtid9jyFs)
http://www.dinh.dk/pdf/YesuYesu.pdf
Giờ tử nạn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FbR0SQQRqOc)
http://www.dinh.dk/pdf/giotunan.pdf
Hương tình thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vLnowcRx40M)
http://www.dinh.dk/pdf/huongtinhthapgia.pdf
Lạy Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lJgHeMK3kLM)
http://www.dinh.dk/pdf/layCha-hn.pdf
Lời vọng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iYhjk3Q7YIY)
http://www.dinh.dk/pdf/loivongtinhyeu.pdf
Mối tình Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hOIBsJZCW0U)
http://www.dinh.dk/pdf/moitinhGiesu-ga.pdf
Nếu đẹp lòng Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s9P52AqS234)
http://www.dinh.dk/pdf/neudeplongCha-hn.pdf
Ngài gánh lấy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xYvIwLJobPk)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngaiganhlay.pdf
Người chết vì yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Am652TW_auM)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoichetviyeu.pdf
Nhìn lên thánh giá mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3946)
http://www.catruong.com/baihat/chay/NhinLenThanhGia_thethong.pdf
Nhìn lên Thánh Giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mOStDMFsMyY)
http://www.dinh.dk/pdf1/nhinlenthanhgia-nl.pdf
Nhìn lên thập giá Chúa mp4 (http:// https://www.youtube.com/watch?v=BoJTt2-959s)
http://dinh.dk/pdf1/nhinlenthapgiaChua-dc.pdf
Thập giá đồi Canvê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eCXsAX4wKF8)
http://dinh.dk/pdf/thapgiadoiCanve-dd.pdf
Thập giá đồi cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tp8QvH0EQrA)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiadoicao-dch.pdf
Thập giá tiếng nói tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Sh9j4AM92wc)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiatiengnoitinhyeu-dch.pdf
Thập giá tình yêu và hy vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aAb1fFYfzsY)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8157&d=1361894146
Thập tự Canvê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QiL1kVfoRTM)
http://www.dinh.dk/pdf/thaptuCanve-dch.pdf
Tình Ngài thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GD-tsL3ZoiI)
http://dinh.dk/pdf1/tinhNgaithapgia-hmkdch.pdf
Tình yêu cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9jFoGGAUvvc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/09.MuaChay-PhucSinh/TinhYeuCuuDo_tth-tl.pdf
Tình yêu thánh giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OOqA9EPVab0)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuthanhgia-nd.pdf
Tình yêu và thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y0Fof45Xsyw)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuvathapgia-ga.pdf
Trên đỉnh Canvê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZwqQC7rnspA)
http://www.dinh.dk/pdf/trendinhCanve-dch.pdf
Trên đỉnh đồi xa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IhbYe0py7ps)
http://www.dinh.dk/pdf/trendinhdoixa.pdf
Tưởng niệm Gôlgôtha mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tuong-niem-golgotha-an-phuc-thien-nga.zFewlGPWPNtW.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tuongniemGolgotha.pdf
Xin vác lấy thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NLKlgD1u0Sg)
http://www.dinh.dk/pdf/xinvaclaythapgia.pdf
Yêu như Chúa yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o)
http://www.dinh.dk/pdf/yeunhuChuayeu-tn.pdf