PDA

View Full Version : Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 19/04/2014thienngadt
15-03-2014, 06:34 AM
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 19/04/2014

Đáp ca : Bài đọc 1 Ân sủng của Chúa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=eRqEgkxFMNM)
http://dinh.dk/pdf/thu7tuanthanhdapca1ABC_ansungcuaChua_tv32-dch.pdf
Bài đọc 1 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-1-an-phuc-ft-thien-nga.qDzmHtzeAvUW.html)
http://nhacthanh.org/PDF/V/VongPhucSinh1--LmThaiNguyen.pdf
Bài đọc 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KXRH5EsHpBk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/TV32-Am.pdf
Bài đọc 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o_Go199X4ok)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD1.pdf
Bài đọc 1 Địa cầu đầy ân sủng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=hxjCmgMIbic)
http://www.dinh.dk/pdf/diacaudayansung-chh.pdf
Bài đọc 1 Địa cầu đầy ân sủng Chúa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=VLuMyBnvH4c)
http://dinh.dk/pdf/diacaudayansungChua-vx.pdf
Bài đọc 1 Địa cầu đầy ân sủng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9paxTos-gpo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv32-CNPS-ABC-Baidoc 1_xm.pdf
Bài đọc 1 Địa cầu đầy ân sủng Chúa mp4 (https://youtu.be/qgP59etzjis)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv32_vps_hpv.pdf
Bài đọc 1 Thánh vịnh 32 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_1_VongPS_Tv32.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_1_VongPS_Tv32.pdf
Bài đọc 1 Tình thương Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dcjYIqbs-9s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/VongPSBai1-TV32-TinhThuongChua-DapCa_bn.pdf
Bài đọc 1
Bài đọc 2 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-2-an-phuc-ft-thien-nga.kJAMWBPJSkUQ.html)
http://nhacthanh.org/PDF/V/VongPhucSinh2--LmThaiNguyen.pdf
Bài đọc 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HkRv_OAgghQ&feature=youtu.be)
http://www.dinh.dk/pdf/xingiugincon-tt.pdf
Bài đọc 2 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18348)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhVinhDapCaPhucSinh/ThanhVinh15_xm.pdf
Bài đọc 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tgv6dd1TFiI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD2.pdf
Bài đọc 2 Thánh vịnh 15 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3dk20WwCiuU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv15_KimLong.pdf
Bài đọc 2 Tìm nương tựa Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vSGaV3HJvDw&t=75s)
http://dinh.dk/pdf/thu7tuanthanhdapca2ABC_timnuongtuaChua_tv15-dch.pdf
Bài đọc 2 Xin bảo toàn con mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=w4SYlnGRRJg)
http://www.dinh.dk/pdf/xinbaotoancon-tv15.pdf
Bài đọc 2 Xin bảo toàn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lJCEFiaq-Jc)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv15_vps_XinBaoToanCon_hpv.pdf
Bài đọc 2 (https://www.youtube.com/watch?v=2_rmZqO_RPk)Xin bảo toàn tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2_rmZqO_RPk)
http://www.dinh.dk/pdf/xinbaotoantoi-vda.pdf
Bài đọc 2 Thánh vịnh 15 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_1_VongPS_Tv15.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_2_VongPS_Tv15.pdf
Bài đọc 2 Xin thương giữ gìn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f59xyjdcSpU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/VongPSBai2-TV15-XinThuongGiuGin-DapCa_bn.pdf
Bài đọc 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PPvoAEBRJnE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD3.pdf
Bài đọc 3 Chiến thắng biển đỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MPSEYeNMo8o&t=287s)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Xh_vps_ChienThangBienDo_hpv.pdf
Bài đọc 3 Cùng mừng hát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j40_eEpLaYg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/VongPSBai3-Xh15-CungMungHat-DapCa_bn.pdf
Bài đọc 3 Hát mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UYlQarTuizc)
http://www.dinh.dk/pdf/hatmungChua.pdf
Bài đọc 3 Vang lên muôn lời ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iFgBnkUhPf8)
http://nhacthanh.org/PDF/V/VangLenMuonLoiCa--LmHoangKim.pdf
Bài đọc 3 Xuất hành mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_3_VongPS_xh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_3_VongPS_xh.pdf
Bài đọc 4 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-4-an-phuc.CAxGkKSCXMgs.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_pCyI8rsf4Y)
http://nhacthanh.org/PDF/B/BaiDoc4VongPhucSinh.pdf
Bài đọc 4 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oLMXGPt5AvA)
http://www.dinh.dk/pdf/vongPS4.pdf
Bài đọc 4 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18350)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhVinhDapCaPhucSinh/ThanhVinh29_xm.pdf
Bài đọc 4 Con ca tụng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/concatungChua-tv29.pdf
Bài đọc 4 Chúa giải thoát con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Nk9R4PbwqxQ)
http://dinh.dk/pdf/thu7tuanthanhdapca4ABC_Chuagiaithoatcon_tv29-dch.pdf
Bài đọc 4 Thánh vịnh 29 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tqtiGmToLLI)
https://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv29_kl.pdf
Bài đọc 4 Thánh vịnh 29 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_4_VongPS_Tv29.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_4_VongPS_Tv29.pdf
Bài đọc 4 Thiên Chúa giải thoát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IyOqGQfFVWM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv29_VongPS4_hpv.pdf
Bài đọc 4 xin tán dương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t9ShnfQUIDU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN13TNB-TV29-XinTanDuong-DapCa_bn.pdf
Bài đọc 5 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-sinh-5-thien-nga.H6b4z1zE8nXF.html)
http://nhacthanh.org/PDF/L/LeThanhTam--LmThaiNguyen.pdf
Bài đọc 5 Các ngươi sẽ hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uYXIRcmA9-o)
http://www.dinh.dk/pdf/cacnguoisehanhoan-Is12.pdf
Bài đọc 5 Hãy vui mừng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=iSfq0njRoAg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/ThanhTamChuaB-Is12-HayMungVui2-DapCa_bn.pdf
Bài đọc 5 Isaia 12 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=er51z5xolPw)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/11/is12_xt.pdf
Bài đọc 5 Nguồn suối cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1EYEQjlPnGs)
http://dinh.dk/pdf/thu7tuanthanhdapca5ABC_nguonsuoicuudo_Is12-dch.pdf
Bài đọc 5 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r2vhWl8iSAQ&feature=youtu.be)
http://www.dnh.dk/pdf/thubaytuanthanh5-tl.pdf
Bài đọc 5 Isaia mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_5_VongPS_Isaia12.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_5_VongPS_Isaia12.pdf
Bài đọc 5 Suối Đấng Cứu Độ mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=IyOqGQfFVWM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv29_VongPS4_hpv.pdf
Bài đọc 5 Lễ Vọng Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I2ltuGG56HI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD5.pdf
Bài đọc 6 Lề luật Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a2icmmr0kyk)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaThanhVinh/Tv18_LeLuatChua_bn.pdf
Bài đọc 6 Lễ Vọng Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7gRMOB5c6mc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD6.pdf
Bài đọc 6 Lời ban sự sống mp4 (https://youtu.be/1rAnAigevHg)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv18_VongPS6_hpv.pdf
Bài đọc 6 Lời của Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=remdYxlqf10)
http://www.dinh.dk/pdf/loicuaChua-tv18.pdf
Bài đọc 6 Lời trường sinh mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=iYDju3Og188)
http://www.dinh.dk/pdf/thu7tuanthanhdapca6ABC_loitruongsinh_tv18-dch.pdf
Bài đọc 6 Thánh vịnh 18 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pB4fCyEe8Q0)
http://www.dinh.dk/pdf/26_CN3TNC_TV18.pdf
Bài đọc 6 Thánh vịnh 18 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_6_VongPS_Tv18.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_6_VongPS_Tv18.pdf
Bài đọc 7 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-vong-phuc-7-hoa-mi.FTJ7JvnypZit.html)
http://nhacthanh.org/PDF/B/BaiDoc7VongPhucSinh.pdf
Bài đọc 7 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7oC4cQbVew0)
http://www.dinh.dk/pdf/oilayChua-tv50.pdf
Bài đọc 7 Lễ Vọng Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z2LjhqCcnPo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD7.pdf
Bài đọc 7 Nguyện Chúa 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c3Wsde2pr-0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/VongPSBai7-TV50-NguyenChua2-DapCa_bn.pdf
Bài đọc 7 Thánh vịnh 50 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yJADG4nmKKM)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/tv50b_xuanthao.pdf
Bài đọc 7 Thánh vịnh 50 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_7_VongPS_Tv50.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_7_VongPS_Tv50.pdf
Bài đọc 7 Thứ Bảy Tuần Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q0nD0y5MgN4)
http://dinh.dk/pdf/thubaytuanthanh7-tl.pdf
Bài đọc 7 Xin Chúa tái tạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AdhxbAJsQLw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv50_tro_chay5b_phucsinh_mar.pdf
Bài đọc 7 Xin Chúa tái tạo tim con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jVYyP-8tHjQ)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv50_vps_XinTaiTaoTimCon_hpv.pdf
Bài đọc 7b (Khi có rửa tội) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZUEhlpogedY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/BD7B.pdf
Đáp ca sau Thánh Thư
Hãy tạ ơn Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6bF0yVIIvl0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/thu7tuanthanhtt_haytaonchua1tv117_mg.pdf
Hãy tạ ơn Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4n7wFXd4vhU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/VongPS(SauThanhThu)-TV117-HayTaOnChua-DapCa_bn.pdf
Kỳ diệu thay công cuộc Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9AeOcl9_UPk)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv117_T7TT_KyDieuThayCongCuocChua_hpv.pdf
Lễ Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jWyN6r9nQ44)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv117_ps_tn.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-vinh-117-phuc-sinh-an-phuc.5hcTU6u5FbRj.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k7G9upsAdRg)
http://huyenca.com/file/dapcaphucsinh-vongphucsinh-tv117.pdf
Thánh vịnh 117 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mPHVBZ3mRos)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/TV117_STT.pdf
Thánh vịnh 117 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zhxRLhR6eEA)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamtaChua.pdf
Thánh vịnh 117 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=w6LB6c9bahQ)
http://www.dinh.dk/pdf/hayhatmungChua.pdf
Thánh vịnh 117 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6bF0yVIIvl0)
http://www.dinh.dk/pdf/haytaonChua-tv117.pdf
Thánh vịnh 117 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ltlQC4ovPUc)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/3/1311/tv-117-alleluia-binhca.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18354)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhVinhDapCaPhucSinh/ThanhVinh117_xm.pdf
Thánh vịnh 117 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9AeOcl9_UPk)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv117_PhucSinh_hvh2.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ALLELUIA_vong_PS_sau_thanh_thu_tv_117.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ALLELUIA_vong_PS_sau_thanh_thu_tv_117.pdf
Dâng lễ : Dâng lễ Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fWbcwqFLHcw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Dang-le-PS.pdf
Dâng lễ Phục Sinh 2
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/DangLePS2_NguyenChanh.pdf
Dâng ngọn nến hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CkCGjpCcAHk)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/DangNgonNenHong_vcg.pdf
Hiến lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dc1CKOhPTnc)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlephucsinh-dch.pdf
Hy lễ năm xưa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/02.DangLe/HyLeNamXua_tth.pdf
Hiến lễ Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vEXqnq9lrP8)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/HienLePhucSinh_.pdf
Hiến lễ vượt qua
http://www.dinh.dk/pdf/hienlevuotqua-tn.pdf
Hy lễ Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VNRBbsqPqFc)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TheThong/HyLePhucSinh_tth.pdf
Hy Lễ vượt qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9bZ2q9DQVmQ)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/HyLeVuotQua_KimAn.pdf
Lễ dâng phục sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-dang-phuc-sinh-va.3vGtR6AdeomK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangphucsinh-nhl.pdf
Lễ vật dâng Chúa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cA45rc0tMlc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/LeVatDangChuaPhucSinh_vp.pdf
Tiến ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aicBEMnW9Us)
http://www.dinh.dk/pdf1/tiencaphucsinh.pdf
Trên đĩa thánh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tren-dia-thanh-cuoc-doi-ca-doan-dau-tieng.P0uIWw6T9ue0.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trendiathanh-ad.pdf
Trong ánh lửa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bclhdJI2Rp4)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/TrongAnhLuaPhucSinh_manhtuyen.pdf

thienngadt
15-03-2018, 12:43 PM
Hiệp lễ : Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s9cSljuADgU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/Alleluia_gfh.pdf
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gu0fJkTZ67I)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/LienBinhDinh/Alleluia_lbd.pdf
Alleluia Hát lên người ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9W5NlaFOVdc)
http://www.dinh.dk/pdf/alleluiahatlennguoioi.pdf
Bài ca cho người chiến thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=phHgoNS0tjw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/bai%20ca%20cho%20nguoi%20chien%20thang.pdf
Ca mừng phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jSc7aHopaEY)
http://www.dinh.dk/pdf/camungphucsinh-vc.pdf
Chiên vượt qua mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15502)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/HopMungVuotQua/ChienVuotQua_hk.pdf
Chúa đã trỗi dậy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4aAisBIuzXM&t=11s)
bè mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/MuaChay-PhucSinh/ChuaDaChoiDay_thl.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o36Dl3epqp8)
http://dinh.dk/pdf/Chuadasonglai.pdf
Chúa đã sống lại thật mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JmYjTfJKOxg&t=70s)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ChuaDaSongLaiThat_vc.pdf
Chúa đã Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nt1Pz151rmk)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/HienLeDoiCon/ChuaDaPhucSinh_kl.pdf
Chúa hiển trị mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s7WUMdGNDRo)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuahientri-hk.pdf
Chúa khải hoàn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k1k3kjyn8tA)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/SaoMai9-MuaChayVaPhucSinh/ChuaKhaiHoan_plh.pdf
Chúa sống lại thật rồi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x1tUOhFx0lg)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TacGiaKhac/ChuaSongLaiThatRoi-ThuAn.pdf
Đêm khải hoàn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=htDV21tnb-k)
http://www.dinh.dk/pdf/demkhaihoan-lh.pdf
Đức Ki-tô đã Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ebIjZFJrVBE)
http://cadoan.net/files/1303/DucKitoDaPhucSinh_HaiAnh.pdf
Đừng sợ Chúa đã phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D2yk60JMFes)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungsoChuadaphucsinh-hmkdch.pdf
Halleluia Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TxhFq9WY3NE)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TheThong/HalleluiaChuaDaSongLai_tth.pdf
Hoan ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pZdnq-v7BIE)
http://nhacthanh.org/PDF/H/HoanCaPhucSinh--TheThong.pdf
Khúc hát vượt qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j9SpeK12hPA)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/MuaChayVaPhucSinh3/KhucHatVuotQua_vcg.pdf
Mầu nhiệm vượt qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XgVBJ7VbwTw)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/me1baa7u-nhie1bb87m-vc6b0e1bba3t-qua-the1babf-thc3b4ng.pdf
Mừng Chúa Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D9sj2awPMcs)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhCa1-LienBinhDinh/MungChuaPhucSinh_lbd.pdf
Mừng Chúa sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ax8H7xws1lA)
http://dinh.dk/pdf/mungChuasonglai.pdf
Ngày phục Sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-phuc-sinh-trieu-loc.Ev8E6poal6fI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayphucsinh-tn.pdf
Niềm vui phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MYPLRi74Qak)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuiphucsinh-vc.pdf
Niềm vui phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Sl_XpO-SybA)
http://dinh.dk/pdf/niemvuiphucsinh.pdf
Trường ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v9oBvdXHEGo)
http://www.dinh.dk/pdf/danthanhhoi-hl.pdf
Tiếng chuông phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RAJK7Aii7Vc)
http://www.dinh.dk/pdf/tiengchuongphucsinh-pdh-vda.pdf
Tin mừng Phục sinh Năm A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=N8opAmqpg_E)
http://www.dinh.dk/pdf/tinmungphucsinh1-tn.pdf
Tin mừng Phục sinh Năm B mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XqaKv_ndo7Y)
http://www.dinh.dk/pdf/tinmungphucsinh2-tn.pdf
Tin mừng Phục sinh Năm C mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tin-mung-phuc-sinh-3-trung-dung.hMRKTJFjWoPn.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinmungphucsinh3-tn.pdf
Trần hoàn vui lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VmSklXKb8sA)
http://www.dinh.dk/pdf/tranhoanvuilen-nhl.pdf
Vinh quang cho người sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZPX2woWd59o)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangchonguoisonglai.pdf
Kết lễ : Lạy Nữ Vương thiên đàng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15295)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/LayNuVuongThienDang-HaiAnh.pdf
Lạy Nữ Vương thiên đàng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20579)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.PhamLienHung/LayNuVuongThienDang_plh.pdf
Nữ Vương thiên đàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=klIN7lIUq9s)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongthiendang-ndl.pdf
Nữ Vương thiên đàng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu-vuong-thien-dang-mai-thao-ft-the-vy.2U3CzwRj4vQW.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuongthiendang-tn.pdf
Nữ Vương thiên đàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KAiDf-FDoMo)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongthiendang-vda.pdf
Nữ Vương thiên đàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KhuKIBjy4PQ)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongthiendang-kl.pdf
Nữ Vương thiên đàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vuUcNm3Gxcs)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongThienDang-tc.pdf