PDA

View Full Version : Chúa nhật Phục sinh 20/04/2014thienngadt
20-03-2014, 06:57 AM
Chúa nhật Phục sinh

Nhập lễ : Bài ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YCvlPi8mEjA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.PhamLienHung/09.MuaChay-PhucSinh/BaiCaPhucSinh_plh.pdf
Chúa chiến thắng khải hoàn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NkDZvfAHxm8)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachienthangkhaihoan-nk.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JbkHhpbA40Y)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasonglai-dvh.pdf
Đức Ki-tô đã Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ebIjZFJrVBE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/PhucSinh/DucKitoDaPhucSinh-HaiAnh.pdf
Giờ Chúa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wZoYbGsxSEk)
http://www.dinh.dk/pdf/gioChuaphucsinh-kl.pdf
Hát mừng chiến thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nDLAkyBYKSw)
http://www.dinh.dk/pdf/hatmungchienthang.pdf
Hoan ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8JzQCyigOKg)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancaphucsinh-nd.pdf
Hoan ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5V4k3CeIxH4)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/HoanCaPhucSinh_thethong.pdf
Mừng Chúa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zkRwddmDymc)
http://ducmelavangmiami.com/wp-content/uploads/2014/07/MungChuaPhucSinh_tk.pdf
Nào hãy mừng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p9PjQ0Wu97o)
http://www.dinh.dk/pdf/naohaymungvui.pdf
Reo vang mừng Chúa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nhq4QNgA7UI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DauChan/ReoVangMungChuaPhucSinh-DauChan.pdf
Tin Mừng sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KQZlyQTLBgg)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/TinMungSongLai_ndv.pdf
Vui ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J5W9GluqC5s)
http://www.dinh.dk/pdf/vuicaphucsinh.pdf
Đáp ca : Chúa đã lập ra mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HJukA-iTs9I)
http://www.dinh.dk/pdf/CNPSABC_Chuadalapra_tv117-dch.pdf
Chúa nhật Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=km3EgchDMMM)
http://www.dinh.dk/pdf/CNPS-tl.pdf
Chúa nhật Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eX11qhF5pUE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CNPhucSinh-TV117-DayLaNgay-DapCa_bn.pdf
Đây là ngày mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vLj94vpZnaA)
http://www.dinh.dk/pdf/daylangay-tv117.pdf
Hãy cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aurJAD2BGoE)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamtaChua.pdf
Lễ Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=km3EgchDMMM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv117_ps_tn.pdf
Ngày Chúa lập ra mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dzwzzAiJiCc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/Banthanhnhacxuanloc/Saomai9/Ngaychualapra_VD.pdf
Ngày Chúa lập ra mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WqWUDta6BZg)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv117_ps_NgayChuaLapRa_hpv.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-vinh-117-phuc-sinh-an-phuc.5hcTU6u5FbRj.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k7G9upsAdRg)
http://huyenca.com/file/dapcaphucsinh-vongphucsinh-tv117.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-phuc-sinh-an-phucthien-nga.nJEdxc1ehIpF.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Yc5b_p1w7Tw)
http://nhacthanh.org/PDF/D/DapCaCNPS.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv117_Ps_MaiTam.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv117_Ps_MaiTam.pdf
Ca tiếp liên : Ca tiếp liên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=acoBgrCw48A&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Catieplien.pdf
Ca tiếp liên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KBK1JT2ZfJY)
http://www.dinh.dk/pdf/catieplienlePS-ndh.pdf
Ca tiếp liên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XYGeDWzSmsA)
http://www.dinh.dk/pdf/catieplienPSABC-dch.pdf
Ca tiếp liên Lễ Sáng Phục Sinh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HongBinh/CaTiepLienLePhucSinh_hb.pdf
Hoan ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UeijUrIYZpw)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancaphucsinh-hl.pdf
Hy lễ vượt qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RuhJCL2fa0c)
http://www.dinh.dk/pdf/hylevuotqua-mnv.pdf
Này chị Maria Madalenna mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IMxnRii-NRs)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/NayChiMariaMadalena_xt.pdf
Dâng lễ : Lễ dâng phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fip1GrWaA-M)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangphucsinh-nhl.pdf
Dâng lễ Phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YQuiZEvH-30)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/DangLePS_nguyenchanh.pdf
Dâng lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZZiWuGZ0iXI)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/DangLePhucSinh_tranthe.pdf
Rượu nồng bánh thơm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jHugTFPZz90)
http://www.dinh.dk/pdf/ruounongbanhthom-nk.pdf
Hiệp lễ : Ánh sáng phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rF7khT6kXEU)
http://www.dinh.dk/pdf/anhsangphucsinh.pdf
Bài ca Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wa3hJmCUM3Q)
http://www.dinh.dk/pdf/baicaalleluia.pdf
Bài ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=70tdkdyjAac)
http://www.dinh.dk/pdf/baicaphucsinh.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CVS2hL3yhko)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Phucsinh/Chua da song lai.pdf
Chúa đã sống lại mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-da-song-lai-thanh-su.m31i5YmTRxOX.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ChuaDaSongLai_vmt_nd.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nYgBS5aIkLs&t=17s)
http://cadoan.net/files/0604/Chua_da_song_lai.pdf
Chúa đã sống lại mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13717)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/SaoMai9-MuaChayVaPhucSinh/ChuaDaSongLai_nn.pdf
Chúa đã phục sinh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15293)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ChuaDaPhucSinh_ha.pdf
Chúa là Đấng phục sinh
http://dinh.dk/pdf1/ChualaDangphucsinh-hmkdch.pdf
Chúa sống lại rồi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d-GZwWjRMQg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasonglairoi.pdf
Để ở với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CZfKhzGV1R0)
http://www.dinh.dk/pdf/deovoicon.pdf
Hành khúc phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AARBtP21RNA)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10163&d=1395273858
Hào quang Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NUDnFPbf9aQ)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/(CT 14) HaoQuang PhucSinh by TramThienThu.pdf
Khúc hát Alleluia mp4 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20052)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/DauChan/KhucHatAlleluia-DauChan.pdf
Mạch suối cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8RNELDtCvOU)
http://www.dinh.dk/pdf/machsuoicuudo-dch.pdf
Mừng chiến thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bZ3wnfcDkh0)
http://www.dinh.dk/pdf/mungchienthang.pdf
Mừng Chúa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D9sj2awPMcs)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/MungChuaPhucSinh_lbd.pdf
Mừng Chúa sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ax8H7xws1lA)
http://www.dinh.dk/pdf/mungChuasonglai.pdf
Ngày Phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZWNUFSI2kP4)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayphucsinh-tn.pdf
Reo vang mừng Chúa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nhq4QNgA7UI)
http://www.dinh.dk/pdf1/reovangmungChuaphucsinh-dc.pdf
Vì Chúa đã Phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=huLRWjt2BKQ)
http://www.dinh.dk/pdf/viChuadaphucsinh-tn.pdf
Vì Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3j31WshZbTE)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ViChuaDaSongLai.pdf
Vinh quang và phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tOxpdxOE7wc)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangvaphucsinh.pdf
Kết lễ :Nữ Vương thiên đàng mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu-vuong-thien-dang-dang-cap-nhat.Ktp5in3F8A.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=FQ01ekMNEug)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongthiendang-ndl.pdf

bibotom
11-11-2017, 04:12 AM
Dâng Lễ:
Của Lễ Chiên Con

Kết Lễ/Đức Mẹ:
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng