PDA

View Full Version : Chúa nhật 2 Phục sinh A 27/04/2014thienngadt
22-03-2014, 05:10 AM
Chúa nhật 2 Phục sinh A 27/04/2014

Nhập lễ : Anh em hãy vui mừng
http://www.dinh.dk/pdf/anhemhayvuimung-pctn.pdf
Ánh lửa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IOiKdKe0glk)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/576/anh-lua-phuc-sinh.pdf
Bài ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=70tdkdyjAac)
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/baicaphucsinh.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh
http://www.dinh.dk/pdf/canhapleCN2PS-ta.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uSn_kC_IsR0)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasonglai-dvh.pdf
Chúa nhật 2 Phục Sinh
http://www.dinh.dk/pdf/CN2PS-ht.pdf
Chúa nay đã phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FhgtKa53w5I)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanaydaphucsinh.pdf
Giòng sữa thiêng
http://www.dinh.dk/pdf1/giongsuathieng-tn.pdf
Hoan ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zdmh9E7B9bs)
http://www.dinh.dk/pdf/hoancaphucsinh-nd.pdf
Hoan ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9QxH1z-o-So)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NutugYTpVdM)
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/HoanCaPhucSinh_thethong.pdf
Ngọn lửa phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nhJ62AIytDU)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G5dEGOXBlhQ)
https://huyenca.com/file/nlps02-ngonluaphucsinh-thienduyen.pdf
Như trẻ sơ sinh
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/nhutresosinh.pdf
Như trẻ sơ sinh
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/Nhutresosinh.pdf
Đáp ca : Cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hCk9EpqE-uI)
http://www.dinh.dk/pdf/camtaChua-vn.pdf
Chúa nhật 2A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QtRC4WUcmy4)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uqKxvQ5Ca1Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10167&d=1395648247
Chúa nhật 2A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=UfGFmxh37X4)
http://www.dinh.dk/pdf/14_CN2PS_TV117.pdf
Chúa nhật 2A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=OR5Nvf5YMlM&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-TV-117-CN2-PS-A.pdf
Hãy cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XjBGDUoPBiI)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamtaChua-tv117.pdf
Hãy cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nucCHy6I2qc)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamtaChua.pdf
Hãy cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h9e6icuwPWQ)
http://www.dinh.dk/pdf/haycamtaChua-tv117.pdf
Hãy cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7D-vX_iHriA)
https://calendi.com/baihat/dapca2/Tv117_2PSa_hpv.pdf

Thánh vịnh 117 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat2PhucSinh_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat2PhucSinh_hvh.pdf
Thánh vịnh 117 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_2PS_tv 117.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_2PS_tv117.pdf
Vì Chúa hảo tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sXzK-TxAJVQ)
http://dinh.dk/pdf/CN2PSA_viChuahaotam_tv117-dch.pdf
Vì Chúa hảo tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VYXmK0tkB28)
http://www.dinh.dk/pdf1/viChuahaotam-ta.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn2PSA/Tv117_2PSA_Page_1.jpgDâng lễ : Của lễ mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bx46B9HYTgM)
http://www.dinh.dk/pdf/cualemoi-tn.pdf
Dâng lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Pz8ntXKNEOc&t=46s)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/DangLePhucSinh_tranthe.pdf
Dâng ngọn nến hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pYNpNRqcNvI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/DangNgonNenHong_vcg.pdf
Hiến lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vEXqnq9lrP8)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/HienLePhucSinh_.pdf
Hiến lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aDxD9gal818)
http://dinh.dk/pdf/hienlephucsinh-dch.pdf
Tiến ca Phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8YNwJujv9Og)
http://www.dinh.dk/pdf1/tiencaphucsinh.pdf
Xin dâng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VWfo4oQ-AEs)
http://thanhnhaconline.com/pdf/xindang2.pdf
Hiệp lễ : Bài ca đức tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8E9HwEQ9x7Q)
http://www.dinh.dk/pdf/baicaductin.pdf
Cho con thêm lòng tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NpnXNtCp3ns)
http://dinh.dk/pdf/choconthemlongtin-dch.pdf
Cho con vững tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TAU-hAQZLaw)
http://dinh.dk/pdf/choconvungtin-nd.pdf
Chúa giàu lòng xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e6ALnFgqNSc)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuagiaulongxotthuong-ph.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nYgBS5aIkLs)[/URL]
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasonglai-nd.pdf
Con thường như Tôma
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/03/mps-con-thc6b0e1bb9dng-nhc6b0-tc3b4ma-cn-2-ps-a-huy-hoc3a0ng.pdf
[URL="http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-van-tin-luon-ca-doan-duc-me-hang-cuu-giup.dnO4W6SUtHb2.html"]Con vẫn tin luôn mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-da-song-lai-thanh-su.m31i5YmTRxOX.html)
http://thanhnhaconline.com/pdf/convantinluon.pdf
Con xin tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Cv2854ZJwFM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/Con Xin Tin.pdf
Con xin tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xAEPy66DtWY)
http://www.dinh.dk/pdf/conxintin-hl.pdf
Đại dương thương xót mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SqsN4dAVV3Q)
http://dinh.dk/pdf1/daiduongthuongxot-dch.pdf
Đừng cứng lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cuHieo3dGkU)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungcunglong-nmh.pdf
Đừng cứng lòng
http://www.dinh.dk/pdf/dungcunglong-vda.pdf
Hãy đặt tay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wPp1LLqtfrQ)
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/HayDatTay.pdf
Hãy tin
http://www.dinh.dk/pdf/haytin-ht.pdf
Hãy tin nơi Thầy
http://www.dinh.dk/pdf/haytinnoiThay-td.pdf
Hãy xỏ ngón tay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SsbpRCEDUMQ)
hhttps://huyenca.com/file/ps-02a-hayxongontay-thienduyen.pdf
Hãy xỏ vào đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gs9xxyq-fFs)
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/HayXoVaoDay_tl.pdf
Không thấy mà tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WSGiyeaEfj8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/Khongthaymatin-Bn.pdf
Không thấy mà tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JHbUWomyA8A)
http://dinh.dk/pdf/khongthaymatin-pdh-vda.pdf
Không thấy mà tin
http://dinh.dk/pdf/khongthaymatin-chh.pdf
Không thấy mà tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ppeih5rjUt0)
http://www.dinh.dk/pdf1/khongthaymatin-nhcvx.pdf
Không thấy mà tin
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/KhongThayMaTin_nvh.pdf
Không thấy mà tin
http://www.dinh.dk/pdf/khongthaymatin.pdf
Lòng thương xót Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LxO0p9dDccQ)
http://www.dinh.dk/pdf/longthuongxotChua-tn.pdf
Mừng Chúa sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ax8H7xws1lA)
http://www.dinh.dk/pdf/mungChuasonglai.pdf
Niềm tin hôm nay
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/nie1bb81m-tin-hc3b4m-nay-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Niềm vui chiến thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8iWv9hy6cvg)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuichienthang-dch.pdf
Niềm vui phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h0VKznB_seU)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuiphucsinh-tn.pdf
Niềm vui phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Sl_XpO-SybA)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuiphucsinh.pdf
Phúc cho ai vững tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i_po3ckaGEI)
http://dinh.dk/pdf1/phucchoaivungtin-hmkdch.pdf
Suy tôn lòng thương xót Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/suy-ton-long-thuong-xot-chua-an-phuc.SpwAVcBj1ARk.html)
http://www.dinh.dk/pdf/suytonlongthuongxotChua-dch.pdf
Tín thác Lòng Thương Xót Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ukZZ9FXt9Fs)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhamTrung/TinThacLongThuongXotChua_pt-tq.pdf
Tình yêu và Lòng Thương Xót mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IGtGWlffvM0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DauChan/TinhYeuVaLongThuongXot-DauChan.pdf
Tôma mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RyNeb_w06JY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Toma_tl.pdf
Tô ma chớ cứng tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y8S4PI2AXj8)
http://www.dinh.dk/pdf/Tomachocungtin-dch.pdf
Tôma hãy tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uhUMrhp8CGA)
http://www.dinh.dk/pdf/Tomahaytin.pdf
Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_rfgA42ZtTA)
http://www.dinh.dk/pdf/tonvinhlongthuongxotChua-chh.pdf
Vinh quang và phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tOxpdxOE7wc)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangvaphucsinh.pdf
Xin ban thêm lòng tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tcd6zEfXTUU)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9575&d=1378740512
Xin thêm lòng tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=w5Rilu4sycA&t=303s)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9574&d=1378740488
Kết lễ : Cùng với Mẹ mp3 (https://nghenhacthanhca.com/music/listenone/14518/Cung-voi-Me/)
https://conggiaotv.com/uploads/mpuploader/files/bach-van-vol-03-giuse-maria-con-men-yeu/cungvoime-bv.pdf
Niềm tin phục sinh mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=J6fx791rEMI)Bè mp4 (http:// https//www.youtube.com/watch?v=n6IeUwSI0Ew)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/BuocTheoNgoiLoi1/NiemTinPhucSinh_ft.pdf