PDA

View Full Version : Chúa nhật 3 Phục sinh A 04/05/2014thienngadt
31-03-2014, 06:45 AM
Chúa nhật 3 Phục sinh A 04/05/2014

Nhập lễ : Ca vang ngày mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0-OommJ2HIY)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TLyvMeWblYI)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/cavangngaymoi_nd.pdf
Cất tiếng ca mừng
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/CatTiengCaMung_TV65_HB.pdf
Chúa chiến thắng khải hoàn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ZX13gdWMCU)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachienthangkhaihoan-nk.pdf
Chúa khải hoàn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=awJD-gHLTvU)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuakhaihoan-vda.pdf
Chúa nhật 3 Phục Sinh
http://www.dinh.dk/pdf/CN3PS-ht.pdf
Chúa nhật 3 Phục Sinh
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/Cn3ps-b_dxq.pdf
Chúa nay thực đã phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FhgtKa53w5I)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TbhSnXQRp3A)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanaydaphucsinh.pdf
Hát mừng chiến thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nDLAkyBYKSw)
http://www.dinh.dk/pdf/hatmungchienthang.pdf
Hãy hoan ca
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/hayhoanca.pdf
Hãy tung hô Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ztmXYbrLHGc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2YZPjVk8K14)
https://huyenca.com/file/nlps03-haytunghothienchua-thienduyen.pdf
Mừng Chúa Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D3aUbjFEPiM&feature=share)
http://www.dinh.dk/pdf/mungChuaphucsinh-dt.pdf
Nào ta hãy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p9PjQ0Wu97o)
http://www.dinh.dk/pdf/naohaymungvui.pdf
Nhập lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=euIGRA8zh9k)
http://www.dinh.dk/pdf/nhaplephucsinh&lethangthien.pdf
Reo mừng lên
http://www.dinh.dk/pdf/reomunglen-tn.pdf
Toàn thể địa cầu mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/585/chung-4-be.mp3)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/ToantheDiaCau(Tv65,1-2,8.9)_cn.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 3A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=SaHkU7lCinA)
http://www.dinh.dk/pdf/15_CN3PS_TV15.pdf
Chúa nhật 3A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SWBcM2F69O8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn3psa.pdf
C (https://www.youtube.com/watch?v=akWGkI8zWdM)húa nhật 3A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=akWGkI8zWdM)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-TV-15-CN3-PS-A.pdf
Chúa nhật 3A Mùa Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=5FL1PYDqFcw)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-3-phuc-sinh-a-an-phuc-ft-thien-nga.UDcnMXmDKZHs.html)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaCN3PsA_Ty.pdf
Chúa nhật 3A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sUuc6aqnMb0)
http://www.dinh.dk/pdf/CN3APS-tl.pdf
Chúa nhật 3A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=drg6_vePlsg)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv15-CN3 PS-A (2)_xm.pdf
Con đường trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=spIAQXb5mkA)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv15_ps3a_martino.pdf
Đường lối trường sinh
http://www.dinh.dk/pdf/duongloitruongsinh-tv15.pdf
Đường lối trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B7q-iyFdYlo)
http://dinh.dk/pdf/CN3PSA_duongloitruongsinh_tv15-dch.pdf
Đường lối trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=spIAQXb5mkA)
http://www.dinh.dk/pdf/duongloitruongsinh-vx.pdf
Lối trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IbCNbxz1MXA)
http://www.dinh.dk/pdf1/loitruongsinh-ta.pdf
Ở bên Ngài
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dc3PsA-Vn.pdf
Thánh vịnh 15 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv15_ps3a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv15_ps3a_hvh.pdf
Thánh vịnh 15 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_3PS_tv15_chung_HC_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_3PS_tv15.pdf
Dâng lễ : Bài ca dâng lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QJqkIHNFZMQ)
http://www.dinh.dk/pdf/baicadangle.pdf
Con dâng hy lễ này mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=47FKnfa8uVc)
http://thanhnhaconline.com/pdf/condanghylenay.pdf
Hiến lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aDxD9gal818)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlephucsinh-dch.pdf
Hy lễ hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gdbGJtuzbms)
http://www.dinh.dk/pdf/hylehongan-nl.pdf
Lễ dâng Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5J9D4mR-0dM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ECmA-mQAKqc)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangalleluia-ga.pdf
Tiến ca phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8YNwJujv9Og)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U1CD6HmSCk4)
http://www.dinh.dk/pdf1/tiencaphucsinh.pdf
Hiệp lễ : Bước đi với Ngài mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/buocdivoiNgai-nh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/buocdivoiNgai-nh.pdf
Chính Ngài là bạn đường mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2018/2/1610/chung-4-be.mp3)
http://www.dongtam.org/dtmusic/1058chinhngai.pdf
Cho con nhận ra Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1Bw7GXMXAJ4)
https://huyenca.com/file/ChoConNhanRaNgai-thethong.pdf
Chúa ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NHkS2mianzo)
http://dinh.dk/pdf/Chuaolaivoicon-vx.pdf
Chúa ơi ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n0rEaDGzldQ)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuaoiolaivoicon-vda.pdf
Chuyện Emmaus mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r0fN_pTylbQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/ChuyenEmmaus-Tl.pdf
Có Chúa đồng hành mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/coChuadonghanh-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/coChuadonghanh-nmh.pdf
Có Ngài bên con
http://dinh.dk/pdf1/coNgaibencon-hd.pdf
Đường chiều Emmau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DJpVQiQ-qhc)
http://dinh.dk/pdf1/duongchieuEmmau-hmkdch.pdf
Đường Emmau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C5IHXW9qE7w)
https://huyenca.com/file/duongemmau-haianh.pdf
Đường Emmau mp4 (https://nghenhacthanhca.com/music/listenone/4810/Duong-Emmau/)
http://dinh.dk/pdf1/duongEmmau-nb.pdf
Đường Emmau bừng sáng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.Dominic/DuongEmmauBungSang_Dominic.pdf
Đường Emmau gieo bước
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/c491c6b0e1bb9dng-emmau-gieo-bc6b0e1bb9bc-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Đường về Emmau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=STKJSgguvVQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/DuongveEmmau-Bn.pdf
Đường về Emmaus mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/duongveEmmaus-jvtc.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/duongveEmmaus-jvtc.pdf
Đường về Emmau
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.Dominic/DuongVeEmmau_Dominic .pdf
Giêsu con xin Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HPeVIWmyUkc)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/GiesuConXinNgai.pdf
Hỡi người bộ hành
http://www.dinh.dk/pdf/hoinguoibohanh-kl.pdf
Hỡi người bộ hành mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoi-nguoi-bo-hanh-dang-cap-nhat.zM8hEW4ksx.html)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/CatBui2/HoiNguoiBoHanh_tk-xlb.pdf
Khúc lữ hành Emmaus
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/10.MuaChay-PhucSinh/PhucSinh/KhucLuHanhEmmaus-Giangtam.pdf
Lạy Chúa xin đồng hành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3EZX5YifYuw)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaxindonghanh-nd.pdf
Lữ khách Emmau
http://www.dinh.dk/pdf1/lukhachEmmau-nhcvx.pdf
Lữ khách Emmau
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DucKhai/VangKhucTaOn-Tap5/LuKhachEmmau_dk.pdf
Ngài đến bên con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H15rYlOgt_I)
http://www.dinh.dk/pdf1/Ngaidenbencon-pa.pdf
Người về Emmau mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguoiveEmmau-hh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/nguoiveEmmau-hh.pdf
Nhận biết Thiên Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN3APS-nhanbietThienChua-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN3APS-nhanbietThienChua-tl.pdf
Như các môn đệ trên đường Emmaus
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TranKimLan/NhuCacMonDeTrenDuongEmmmaus-TranKimLan.pdf
Ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ea7uc5ecv0c)
http://dinh.dk/pdf1/olaivoicon-ta.pdf
Ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B60b_jWmtYA)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/LoiNguyenTrongDem-MNKCD22/OLaiVoiCon_kl.pdf
Ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T8MU0ePQupw)
http://www.dinh.dk/pdf/olaivoicon-nhc.pdf
Tin mừng phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rsTZxmb0rnI)
http://dinh.dk/pdf/tinmungphucsinh-nd.pdf
Trên đường Emmau mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tren-duong-emmau-la-suong-suong.CXM6EKuFq6.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trenduongEmmau.pdf
Xin Chúa ở lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nB_VvLPlovk)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuaolai-tn.pdf
Xin Ngài mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9957)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/xinngai.pdf
Xin ở lại với con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-o-lai-voi-con-thien-nga-ft-an-phuc.RmGfEn3059Cu.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0W-6orB2oKU)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8kGmjn3spr4)
http://www.dinh.dk/pdf/xinolaivoicon-dch.pdf
Xin ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZMdx5eKxBdo)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinolaivoicon-pa.pdf
Xin ở lại với con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Bw4TQYqYzpE)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/NMTC8-MotDoiSamHoi/XinOLaiVoiCon_ht.pdf
Kết lễ : Giữa ánh quang hiển vinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l8mX0BQujaU)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.PhamLienHung/GiuaAnhQuangHienVinh_plh.pdf
Hãy loan tin Chúa sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YVWnIgpmAt4)
http://www.dinh.dk/pdf/hayloantinChuasonglai.pdf