PDA

View Full Version : Chúa nhật 4 Phục sinh A 11/05/2014thienngadt
24-04-2014, 10:55 PM
Chúa nhật 4 Phục sinh A 11/05/2014

Nhập lễ : Chúa chiên lành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CVNSfFcobC8&t=21s)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachienlanh.pdf
Chúa chiên lành
http://dinh.dk/pdf1/Chuachienlanh-nh.pdf
Chúa chiên lành mp4 (https://nghenhacthanhca.com/music/listenone/2669/Chua-Chien-Lanh/)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/canguyen/ChuaChienLanh.PDF
Chúa đã yêu quý
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/chuadayeuquy.pdf
Chúa là mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JBoYtcOktNI)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualamuctu-ndv.pdf
Chúa nhật 4 phục sinh
http://www.dinh.dk/pdf/CN4PS-ht.pdf
Hãy đến dâng khúc cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nhUFNNDYRsM)
http://www.dinh.dk/pdf/haydendangkhuccamta.pdf
Lên núi Sion mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s9GAg3Ml0uo)
http://www.dinh.dk/pdf/lennuiSion-hl.pdf
Muôn đời ngợi ca
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/muc3b4n-c491e1bb9di-nge1bba3i-ca-cn-4-ps-duy-linh-mps.pdf
Nào về đây
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/09/naoveday.pdf
Tình thương Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fYZb5LLdsVQ)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yMg-Kqy15yc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nlps04-tinhthuongchua-thienduyen.pdf
Tình thương Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/TinhThuongChua(Tv32,5-6)_tal.pdf
Tình thương của Chúa
https://www.catruong.com/baihat/phucsinh/TinhThuongCuaChua_cn.pdf
Đáp ca :
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n45Ee7D4q_0)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-tv22.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9QIfQyhFxFU)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-dt.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5HEbORqf6MQ)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-lh.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kq0jfPz5dL8)
http://https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ChuaChanNuoiToi_qa.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xg-bKDFlp3o)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-ndh.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=00TydQ3W7JY)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-nhl.pdf
Chúa chăn dắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GWajgGn0DUM)
http://dinh.dk/pdf/CN4PSA_Chuachandattoi_tv22-dch.pdf
Chúa chăn dắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YtiDY_wk8QE&t=7s)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuachandattoi-ta.pdf
Chúa nhật 4A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=M8Xgl0Y7d_E)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaChuanhat4PhucsinhA_Ty.pdf
Chúa nhật 4 Phục sinh A mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/16_CN4PS_TV22.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/16_CN4PS_TV22.pdf
Chúa nhật 4A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZPzThWS6Clc&t=2s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn4psa.pdf
Chúa nhật 4A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=p5YN2z-_mk4)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv22_ps4A_xm.pdf
Chúa nhật 4A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=18XE5vviHkU)
http://www.dinh.dk/pdf/CN4APS-tl.pdf
Có Chúa bên tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e1w3-y4FkHA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dc4PsA-Vn.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv22_chay4a_ps4a_ktv_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv22_ps4a_hvh.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4PS_tv_22_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4PS_ tv22_.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4PSA/Tv22_4PSA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4PSA/Tv22_4PSA_Page_2.jpghttp://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4PSA/Tv22_4PSA_Page_3.jpgDâng lễ : Chúa nhân lành
http://mautam.org/pdf/chuanhanlanh2.pdf
Con sẽ dâng chén cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8OdsqWk2EkA)
http://www.dinh.dk/pdf/consedangchencuudo-nk.pdf
Đây Bánh Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lH4Xzx0-iUY)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EJ8u9dt-xfU)
http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/DayBanhThanh_DuyTan.pdf
Lạy Cha nhân ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hAuGBRG82_M)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8323&d=1363622508
Tấm bánh đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qq7M4GQkz8A)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/8/1579/tam-banh-doi-con.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VYDO4ni7ZRY)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Hiệp lễ : Bài ca linh mục mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y4B6jT0gc98)
http://www.dinh.dk/pdf/baicalinhmuc.pdf
Bài ca người mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b02q0DmU3hQ)
http://www.dinh.dk/pdf/baicanguoimuctu-ad.pdf
Chiên của Ta
http://www.dinh.dk/pdf1/chiencuaTa-nhcvx.pdf
Chiên theo Ta
http://dinh.dk/pdf/chientheoTa-vn.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mWdoasSEN60)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-tv22.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9QIfQyhFxFU)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-dt.pdf
Chúa chiên lành
http://huyenca.com/file/chuachienlanh-haianh.pdf
Chúa chiên nhân lành
http://huyenca.com/file/chuachiennhanlanh-duytan.pdf
Chúa khoan nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3_ChHpiZYXs)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuakhoannhan-vh.pdf
Chúa là Đấng chăn chiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Z2ymVkFD2-w)
http://dinh.dk/pdf1/ChualaDangchanchien-hmkdch.pdf
Chúa là mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U69Hu6bdbmU)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN4PSABC-ChuaLaMucTu_bn.pdf
Chúa là mục tử mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=eyunJNu51uM)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CuUs35QY5mk)
http://dinh.dk/pdf/Chualamuctu-tal.pdf
Cửa chuồng chiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pdxJbOKAyPI)
http://www.dinh.dk/pdf1/cuachuongchien-nhcvx.pdf
Đồng cỏ tươi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ia7VBC7EzMI&t=97s)
http://www.dinh.dk/pdf/dongcotuoi2be-hl.pdf
Đồng xanh thơ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HR8Uiplrl_o&t=28s)
http://www.dinh.dk/pdf/dongxanhtho-chh.pdf
Hy sinh vì đàn chiên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6wFEt1quZkU)
http://dinh.dk/pdf1/hysinhvidanchien-hmkdch.pdf
Kinh cầu linh mục mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gf4880B_z24)
http://www.dinh.dk/pdf1/kinhcaulinhmuc.pdf
Mục tử ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bVeCsF_0Nmg)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaCaDoanSaoMai/MucTuCa_tth-ml.pdf
Mục tử nhân hậu
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen2/MucTuNhanHau_TranMinhHua.pdf
Mục tử nhân lành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OxtkpalzmfQ)
http://dinh.dk/pdf/muctunhanlanh-tn.pdf
Mục tử nhân lành
http://huyenca.com/file/MucTuNhanLanh-thethong-E5.pdf
Mừng hát Chiên Con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YtpAcVmxuzQ)
http://www.dinh.dk/pdf/munghatChienCon.pdf
Ta là cửa chuồng chiên
http://www.dinh.dk/pdf1/CN4APS-Talacuachuongchien-tl.pdf
Theo dấu chân Ngài
http://www.dinh.dk/pdf/theodauchanNgai-nl.pdf
Kết lễ : Cầu cho linh mục mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K-wDVKbKM6s)
http://www.dinh.dk/pdf/caucholinhmuc-hh.pdf
Chúa sai tôi đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YzMEnRSo_58)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasaitoidi.pdf
Lời cầu cho xứ đạo mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-cau-cho-xu-dao-lm-jb-nguyen-sang.mxLU35nwA8dY.html)
http://www.dinh.dk/pdf/loicauchoxudao.pdf
Lời nguyện truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EPeBjsOu-J8)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentruyengiao-hc.pdf

(https://www.youtube.com/watch?v=ud2jVUMKHC0)

bibotom
12-08-2017, 09:46 AM
Chúa Nhật 4A Phục Sinh: Cửa Chuồng Chiên.