PDA

View Full Version : Chúa nhật 5 Phục sinh A 18/05/2014thienngadt
30-04-2014, 05:27 AM
Chúa nhật 5 Phục sinh A 18/05/2014

Nhập lễ : Bài ca bác ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aRp_tc9Yg7E)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/BaiCaBacAi_minhTam.pdf
Bài ca mới
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/BaiCaMoi_nn.pdf
Bài ca mới
http://dinh.dk/pdf/baicamoi-nvt.pdf
Ca nhập lễ
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/CN5Phuc Sinh-CaNhaple_NNY.pdf
Chúa đã sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o36Dl3epqp8)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadasonglai.pdf
Chúa nhật 5 Phục sinh
http://www.dinh.dk/pdf/CN5PS-ht.pdf
Đâu có tình yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P3aeeJTDUv0)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Hát lên bài ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFnwkSzZ1_o)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaica.pdf
Hát lên bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Uerywzc8S0U)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaicamoi.pdf
Hát lên một bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eTVGhpL6j_U)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenmotbaicamoi-vh.pdf
Hát lên mừng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenmungChua-ns.pdf
Hát lên mừng Chúa
https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/HatLenMungChyua_tl.pdf
Hát lên mừng Chúa phục sinh mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/686/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/686/Hat len mung Chua PS.pdf
Hát mừng Chúa bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CxGW0qcMw9I)
http://www.dinh.dk/pdf/hatmungChuabaicamoi.pdf
Hãy hát lên đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qOh7olqR9m8)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=up5CsvX8_Hs)
http://huyenca.com/file/nlps05-hayhatlendi-thienduyen.pdf
Khải hoàn ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ooAX5vlZJPc)
http://www.dinh.dk/pdf/khaihoanca-nd.pdf
Khúc tân ca
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/khuctanca.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 5A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=0m1V2UxnU4k)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaCn5PsA_Ty.pdf
Chúa nhật 5A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=5k2J7cedik0&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-TV-32-cn-5-PS-A.pdf
Chúa nhật 5A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KJk6S3vRTJA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn5psa.pdf
Chúa nhật 5A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZzsQniZY3SY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dc5PsA-Vn.pdf
Chúa nhật 5A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TtOrQaanbtg)
http://www.dinh.dk/pdf/17_CN5PS_TV32.pdf
Chúa nhật 5A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RlTcZfjScKg&t=20s)
http://www.dinh.dk/pdf/CN5APS-tl.pdf
Chúng con đã trông cậy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l3sQ3EqAjoM)
http://www.dinh.dk/pdf/chungcondatrongcay-tv32.pdf
Thánh vịnh 32 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv32_ps5a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv32_ps5a_hvh.pdf
Thánh vịnh 32 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5PS_tv_32_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5PS_ tv32.pdf
Thánh vịnh 32 mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/504/chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/504/Thanh vinh 32 - Mi Tram .pdf
Trông cậy nơi Chúa
http://dinh.dk/pdf/CN5PSA_trongcaynoiChua_tv32-dch.pdf
Xin đổ tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qyIgooCocfc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaCN5PSA_bn.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn5PSA/Tv32_5PSA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn5PSA/Tv32_5PSA_Page_2.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn5PSA/Tv32_5PSA_Page_3.jpg
Dâng lễ : Hiến lễ phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mt9BeJkhqnY)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlephucsinh-dch.pdf
Hiến lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TDNi2BWkmEo)
http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Hiệp lễ : Chúa chính là đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LeetaVVnwoA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/Chuachinhladuong_Bn.pdf
Chúa là con đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IerzJ7HDo7Y)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualaconduong.pdf
Con đường sự sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cx2Yu6QzZTs)
http://dinh.dk/pdf1/conduongsusong-hmkdch.pdf
Con đường yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qr62a50xAZE)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongyeuthuong-sd.pdf
Đường sự sống mp3 (http://www.dinh.dk/pdf1/CN5APS-duongsusong-tl.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN5APS-duongsusong-tl.pdf
Thầy là đường mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Thayladuong-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/Thayladuong-nhcvx.pdf
Thiên Chúa trong Đức Kitô mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thien-chua-trong-duc-kito-va.U8i7RDfB1QBd.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ThienChuatrongDucKito-tn.pdf
Tìm về chân thiện mỹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qa-Lffdsby0)
http://www.dinh.dk/pdf/timvechanthienmy-nk.pdf
Xin tỏ Cha cho chúng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xNBv-T7PRnE)
http://www.dinh.dk/pdf/xintoChachochungcon.pdf
Xin tỏ cho chúng con
http://dinh.dk/pdf/xintochochungcon-nd.pdf
Kết lễ : Hát mừng phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1nZp_3ejmZ8)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8374&d=1364009642
Hương lòng dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tj0pXq_MXB4)
http://www.dinh.dk/pdf/huonglongdangMe.pdf
Mẹ đẹp tươi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q-rJs9D0Af0)
http://www.dinh.dk/pdf/Medeptuoi-kl.pdf
Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=daWQ1252HbY)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf