PDA

View Full Version : Chúa nhật 6 Phục sinh A 25/05/2014thienngadt
03-05-2014, 09:43 PM
Chúa nhật 6 Phục sinh A 25/05/2014

Nhập lễ : Chúa nhật 6 Phục sinh mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN6PS-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN6PS-ht.pdf
Chúa nhật 6 Phục sinh
https://cldup.com/6dA2xNJ-Ng.pdf
Chúa là tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZUiGzu4rrCI)
http://dinh.dk/pdf/Chualatinhyeu-tn.pdf
Chúa nay đã phục sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PTj1kyXYaKI)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanaydaphucsinh.pdf
Đi tới tận cùng mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=ZgFK3_qjYzU)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aKxPS9z0JWc)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ditoitancung.pdf
Đâu có tình yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P3aeeJTDUv0)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Hãy loan tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XSKg4VZSjWQ)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JyG5k4Yx-X4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nlps6-hayloantin-thienduyen.pdf
Hãy loan tin Chúa sống lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vjHpntpbG34)
http://www.dinh.dk/pdf/hayloantinChuasonglai.pdf
Hãy vui mừng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/hayvuimung-pctn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/hayvuimung-pctn.pdf
Hò reo lên mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/695/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/695/Ho reo len.pdf
Nào ta hãy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=F8eTCJxhM7k)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/NaoTaHayMungVui_kl.pdf
Niềm vui phục sinh mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/niem-vui-phuc-sinh-va.1EhI5cMxh6Pg.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/10.MuaChay-PhucSinh/PhucSinh/NiemVuiPhucSinh-Giangtam.pdf
Trăm triệu lời ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W4tHHZRtLAg)
http://dinh.dk/pdf/tramtrieuloica.pdf
Trong hân hoan
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/trong-hc3a2n-hoan-cn-6-ps-duy-linh-mps.pdf
Vui ca Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J5W9GluqC5s)
http://www.dinh.dk/pdf/vuicaphucsinh.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 6A Phục Sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=wk-w9oh25zE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaChuanhat6PsA_Ty .pdf
Chúa Nhật 6A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KiIPlb7PJUI&t=2s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn6psa.pdf
Chúa Nhật 6A Phục Sinh m (https://www.youtube.com/watch?v=WR0l0r_5oJU)p4 (https://www.youtube.com/watch?v=WR0l0r_5oJU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dc6PsA-Vn.pdf
Chúa Nhật 6A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i8U59tudHto)
http://www.dinh.dk/pdf/18_CN6PS_TV65.pdf
Chúa Nhật 6A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yYzGauRW-TQ)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv65-CN6PS-A(1)_xm.pdf
Hãy reo mừng Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/hayreomungThienChua-tv65.pdf
Hãy reo mừng Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UN6v5W2vkyc)
https://calendi.com/baihat/dapca/Tv65_HayReoMungThienChua_hpv.pdf
Reo mừng Thiên Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN6PSA_reomungThienChua_tv65-dch.mp3)
http://dinh.dk/pdf/CN6PSA_reomungThienChua_tv65-dch.pdf
Thánh vịnh 65 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv65_14c-ps6a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv65_ps6a-tn14c_hvh.pdf
Thánh vịnh 65 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_6PS_tv65_CHUNG_HC_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_6PS_tv 65.pdf
Toàn trái đất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RWBDXhA_lAE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CN6PSA-TV65-ToanTraiDat-DapCa_bn.pdf
Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k8j8ycWIUiI)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Của lễ tình yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/cualetinhyeu-tn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/cualetinhyeu-tn.pdf
Dâng 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_1oYDXTXtgw)
http://www.dinh.dk/pdf/dang1-nd.pdf
Dâng Người mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=1zOhKYkROak)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/DangNguoi_pxc.pdf
Hiến lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gBmfzpAkWF0)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlecondang.pdf
Lễ dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zrALVlVTkPA)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang-th.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rnBGi1lRMYg)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtinhyeu-tt.pdf
Lễ dâng tình yêu
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/LeDangTinhYeu_vcg.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nO3Mj0EKCSI)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtinhyeu-dddch.pdf
Hy lễ hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gdbGJtuzbms)
Bè Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=Y1WLypot5OI)Bè Bass (https://www.youtube.com/watch?v=vC2VqH-VnIg)
http://www.dinh.dk/pdf/hylehongan-nl.pdf
Lễ vật tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LJiziSs9TFA)
http://dinh.dk/pdf/levattrian.pdf
Hiệp lễ : Ai yêu mến Thầy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J9M7kgj7ROs)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x91J6ym0ruI)
http://www.dinh.dk/pdf/aiyeumenThay-hn.pdf
Ai yêu mến Thầy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0OJRTqgEJ24)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.PhamLienHung/AiYeuMenThay_plh.pdf
Ai yêu mến Thầy mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12039)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/TiengHatGiaoDuongA/AiYeuMenThay_vcg.pdf
Ai yêu mến Thầy mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=7BhyyyGR6vs)
http://www.dinh.dk/pdf/aiyeumenThay-vda.pdf
Ân tình tuyệt vời mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/antinhtuyetvoi-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/antinhtuyetvoi-nhcvx.pdf
Chân lý của Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/chanlycuaChua-vda.mp3)
http://dinh.dk/pdf/chanlycuaChua-vda.pdf
Di ngôn của người ra đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OZHulPP8UF8)
http://www.dinh.dk/pdf/dingoncuanguoiradi-hd.pdf
Được Cha mến thương mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/duocChamenthuong-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/duocChamenthuong-ht.pdf
Giới răn của Thầy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN6APS-gioirancuaThay-tl.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/CN6APS-gioirancuaThay-tl.pdf
Sự sống mới mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/su-song-moi-an-phuc-ft-thien-nga.vQ3Ncgbsns6U.html)
http://www.dinh.dk/pdf/susongmoi-tn.pdf
Tình yêu chân thật mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-chan-that-hoang-quan.cKkinqzxlXsG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuchanthat-ad.pdf
Yêu mến lề luật Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rjZFliDJRFU)
http://dinh.dk/pdf1/yeumenleluatChua-hmkdch.pdf
Kết lễ :Hoa đời dâng mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OAyiJw0V0I0)
http://www.dinh.dk/pdf/hoadoidangMe.pdf
Hương lòng dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9H5DV3ec6so)
http://www.dinh.dk/pdf/huonglongdangMe.pdf