PDA

View Full Version : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014thienngadt
20-05-2014, 05:49 PM
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhập lễ : C (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cau-xin-chua-thanh-than-lm-jb-nguyen-sang.epRO1XgOGO.html)ầu xin Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RjSDbGh70oc)
http://www.dinh.dk/pdf/cauxinChuaThanhThan-pl.pdf
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Lễ Vọng)
http://www.dinh.dk/pdf/ChuaThanhThanhienxuong-ht.pdf
Hãy chiếu soi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rIcX-KOp2bc)
http://www.dinh.dk/pdf/haychieusoi.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uB46nB77xJ8)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThan.pdf
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HONBvvmJpi8)
http://dinh.dk/pdf/layNgoiBaThienChua-td.pdf
Nguyện Chúa Thánh Thần mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-chua-thanh-than-ca-doan-vuot-qua.rrY9ex9qWUcO.html)
http://thanhnhaconline.com/pdf/nguyenchuathanhthan.pdf
Nguyện xin Chúa Thánh Thần mp4 (http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/NguyenXinChuaTT_vd.pdf)
http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/NguyenXinChuaTT_vd.pdf
Nguyện xin Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HaxUiAUjT2E)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenxinChuaThanhThan-nl.pdf
Thánh Thần Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThanChua-vda.pdf
Thánh Thần Chúa Dk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/709/chung-4-be.mp3) Pk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/709/cau-1.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/709/Thanh Than Chua.pdf
Thánh Thần Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ThanhThanChua.pdf
Thánh Thần hãy đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j7mFqN6zvbE)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PmzIiVsDuLk)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThanhayden.pdf
Thánh Thần tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IcxHClL3bac)
bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k4JK1ijf8Pg)
http://huyenca.com/file/nlhienxuong-thanhthantinhyeu-thienduyen.pdf
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UktTynIQcWc)
http://www.dinh.dk/pdf/xinNgoiBa-kl.pdf
Xin Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X7Sl_urjtWY)
http://www.dinh.dk/pdf/xinThanhThan-hl.pdf
Đáp ca : Lạy Chúa xin sai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZCRPq1pCdoo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_LayChuaXinSai_thanhhung.pdf
Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dQZz1p4Rc9U&t=50s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaLeHienXuong_Ty.pdf
Lễ Hiện Xuống mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-hien-xuong-dang-cap-nhat.brl2KrPtGGm8.html)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wzxvh4h855o)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xjjMJTDBJ8Y)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaLeHienXuong_Td.pdf
Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b_mCvx4BrCA&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/LEHX.pdf
Lễ Hiện Xuống mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaTTHienXuong__bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaTTHienXuong_hvh.pdf
Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EUiqeqWx72k&t=10s)
http://dinh.dk/pdf/lehienxuong-tl.pdf
Thánh vịnh 103 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8qaGK1faI5k&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Thanhvinh-103-CTTHX-ABC-1.pdf
Thánh vịnh 103 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-hien-xuong-dang-cap-nhat.AxeruxAptPPQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/21_lehienxuongC_TV103.pdf
Thánh vịnh 103 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xp3pV9X-ftw)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh103-ndh.pdf
Thánh vịnh 103 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a65cSKI45_E)
https://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_ctt_kl.pdf
Thánh vịnh 103 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QnJSeO98XAI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Bachvan/Tv103.pdf
Thánh vịnh 103 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=87AJx4N4tCQ)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/551/Thanh Vinh 103 (II).pdf
Xin ban Thánh Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DPocbtw-i6w)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Xinbanthanhlinh-Chh.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HbnR1Z9c5LY)
https://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_XinSaiThanhThan_hpv.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e5QvZV6aFeM)
http://www.dinh.dk/pdf/xinsaiThanhThan-tv103.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EUiqeqWx72k)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_Mar.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cDZ38tugIJY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/XinSaiThanhThan_tan.pdf
Xin sai Thánh Thần tới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6DNy3TeC0UY)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv103_XinSaiThanhThanToi_nl.pdf
Xin sai Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tW1AnJC4onE&t=131s)
http://www.thanhnhacngaynay.vn/pictures/Dap ca CN CHUA THANH THAN HIEN XUONG nam B.pdf
Xin sai Thánh Thần 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zJw3fwl6h0I)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/2.MuaChay-PhucSinh/CTTHienXuong-TV103-XinSaiThanhThan2-DapCa_bn.pdf
Vọng Hiện Xuống Thánh vịnh 103 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeVongCTT_HienXuong_tv103.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeVongCTT_HienXuong_tv103.pdf
Vọng Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gwMrdriHccI&t=25s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/VONGHX.pdf
Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gOIzJNTiaNA)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/05/Catieplien-CTTHX-ABC.pdf
Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZrIhPRf7DqU)
http://www.dinh.dk/pdf/catieplienlehienxuongABC-dch.pdf
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGpvnUmkS1Y)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/CaTiepLien_ctt_tn.pdf
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dK_Dgc2VHsY)
https://www.catruong.com/baihat/dapca2/Ca Tiep Lien Le HX 2.pdf
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E-8Dkhp6XQs)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CTLHX.pdf
Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống
http://dinh.dk/pdf/catieplienlehienxuong-hn.pdf
Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=azJBa-ZnrQU)
http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/CaTiepLien_LeHienXuong_TramThienThu.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-chua-thanh-than-to-ha.dc10mX57rSVm.html)https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11642&d=1431878783
Lạy Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8pWGZPcS_Yw)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThan-chh.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s-TJx3WaxFc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaThanhVinh/LayChuaThanhThan_bn.pdf
Viens Esprit Saint (Ca tiếp liên)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yugDLoybMbw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Xinnguden.pdf
Xin Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3-8PQxL_n44)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/ChuaThanhThan/XinChuaThanhThan_kl.pdf
Dâng lễ : Dâng lễ với Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4-Iu-8VULjs)
http://www.dinh.dk/pdf1/danglevoiThanhThan-tl.pdf
Hương dâng nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=beyeprfP3CA)
http://www.dinh.dk/pdf/huongdangnguyencau1.pdf
Rượu bánh tinh tuyền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7nwZlLe98R0)
http://dinh.dk/pdf/ruoubanhtinhtuyen-dch.pdf
Sứ thần hiệp dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8VrSjuxYwzs)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o3k2-FX8eoc)
http://www.dinh.dk/pdf/suthanhiepdang.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KozHD09EYMU)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ : Bước theo thần khí mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v_s1Qoon-Ec)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Vinam/BuocTheoThanKhi_v.pdf
Chúa Thánh Thần mp3 (https://nghenhacthanhca.com/index.php/music/listenone/6466/Chua-Thanh-Than/)
https://conggiaotv.com/uploads/mpuploader/files/loi-kinh-dem/chua-thanh-than.pdf
Chứng nhân tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=amp0RdNt7Fg)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
Con đã đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HfLbuoqcj58)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ca5gJF3qR6E)
http://www.dinh.dk/pdf/condaden-tn.pdf
Cơn gió lửa hồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s06zT8nhTqI)
http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/ConGio-LuaHong by TramThienThu.pdf
Đời tin yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kn901CXPoj0)
http://www.dinh.dk/pdf/doitinyeu-tn.pdf
Đường con đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u4p4SZHFp2k)
http://www.dinh.dk/pdf/duongcondi-nd.pdf
Hãy đi rao giảng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15631)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11758&d=1432278129
Kính xin Chúa Thánh Thần mp3 (https://huyenca.com/file/kinhxinchuathanhthan-haitrieu.mid)
https://huyenca.com/file/kinhxinchuathanhthan-haitrieu.pdf
Không, con không lấn bước Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T0tzRDYguIk)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/KhongConKhongLanBuocNgai.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần mp3 (https://huyenca.com/file/laychuathanhthan-tranthe.mid)
https://huyenca.com/file/laychuathanhthan-tranthe.pdf
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SJ8mia7Mj8o)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThanxinhayden.pdf
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ql0Tfzdr5Y4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.PhamLienHung/09.MuaChay-PhucSinh/LayNgoiBaThienChua2_plh.pdf
Lạy Thần Khí Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WwDeUBwzxjE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/06.ThanhThan/LayThanKhiChua(2Be)-Giangtam.pdf
Lửa tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XXJzMcyxHLk)
http://www.dinh.dk/pdf/luatinhyeu-dch.pdf
Ngài là Thần Khí mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oCsgkarXSrI)
http://www.dinh.dk/pdf/NgailaThanKhi-nc.pdf
Ngọn lửa bình an mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R_f_xaNu6cY)
http://www.dinh.dk/pdf/ngonluabinhan-nhl.pdf
Ngọn lửa Thánh Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZO8XrTFyPPw)
http://https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGia/TacGiaKhac-TH/NgonLuaThanhLinh_Anna_M_Nguyen.pdf
Ngọn lửa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TusawptS32k)
http://dinh.dk/pdf/ngonluaThanhThan-dch.pdf
Ngọn nến Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xUpBk2RByM0)
http://www.dinh.dk/pdf/ngonnenThanhThan.pdf
Nguyện Chúa Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mAf5K9SzA0Y)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCa/NguyenChuaThanhThan_bn.pdf
Nguyện xin bảy ơn Chúa thánh thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UUOzJG1JICE)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenxinbayonChuaThanhThan-hmk.pdf
Nguyện xin Chúa Thánh Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UubJ3_PvhyI)
http://dinh.dk/pdf/nguyenxinChuaThanhLinh-dddch.pdf
Như gió
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/NhuGio_vcg.pdf
Như thần khí Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pKIPxu6-sCI)
http://dinh.dk/pdf/nhuThanKhiChua-dch.pdf
Tặng phẩm thần linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1cP1A9Zxgys)
http://www.dinh.dk/pdf/tangphamthanlinh-th.pdf
Thánh Thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=em5NIEPTkRg)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThan.pdf
Thánh Thần Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XICRD1-XVOM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ThanhThanChua_pvs.pdf
Thánh Thần Chúa
http://www.catruong.com/baihat/thanhlinh/ThanhThanChuaNguTrenToi_thethong.pdf
Thánh Thần Chúa mp3 (https://huyenca.com/file/thanhthanchua-vietchung.mid)
https://huyenca.com/file/thanhthanchua-vietchung.pdf
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P4NwE4wQ89o)
http://www.dinh.dk/pdf1/ThanhThanChuangutrentoi-nmh.pdf
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi mp3 (https://huyenca.com/file/ThanhThanChuaNguTrenToi-thethong-E5.mid)
https://huyenca.com/file/ThanhThanChuaNguTrenToi-thethong-E5.pdf
Thánh Thần Chúa xuống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/ThanhThanChuaxuong-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/ThanhThanChuaxuong-nhcvx.pdf
Thánh Thần tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xD_wgWHoE94)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThantinhyeu-kl.pdf
Thánh Thần xin hãy đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=F1heD5FZ2-o)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThanxinhayden-nd.pdf
Thần khí Chúa mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=MWMUm9TY_ro)Alto (https://www.youtube.com/watch?v=RITvyVr066s) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=u7ywEZG2KKw) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=oKwsqfplJNw)
http://huyenca.com/file/ThanKhiChua-thethong-E5.pdf
Tiếng hát trong Thần Linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mX1tZrWER7I)
http://www.dinh.dk/pdf/tienghattrongThanLinh-vn.pdf
Tin mừng cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WRM835EZVEw)
http://www.dinh.dk/pdf/TinMungcuudo_nd.pdf
Vâng nghe Thánh Thần mp3 (https://huyenca.com/file/VangNgheThanhThan2-thethong.mid)
https://huyenca.com/file/VangNgheThanhThan2-thethong.pdf
Xin ban Thánh Thần mp3 (https://huyenca.com/file/xinbanthanhthan-tranthe.mid)
https://huyenca.com/file/xinbanthanhthan-tranthe.pdf
Xin ban Thánh Thần Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0l6lE9qSaTQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinbanThanhThanNgai-nh.pdf
Xin Chúa ban Thần Khí mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HbPfI2yBKAg)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuabanThanKhi-hmkdch.pdf
Xin Ngài ngự đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H97BusdMh30)
http://www.dinh.dk/pdf/xinNgainguden-hn.pdf
Xin Thánh Thần đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9XTTnfYm3EI)
http://www.dinh.dk/pdf/xinThanhThanden-tn.pdf
Xin Thánh Thần ngự đến mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=f4Y4sAWbkLY)Sop phụ họa (https://www.youtube.com/watch?v=i_7q3hpgTfI)Alto (https://www.youtube.com/watch?v=O9ukm4nekNk&t=23s) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=v0kaJfqJzOA&t=4s)
http://huyenca.com/file/xinthanhthannguden-thienduyen.pdf
Xin thắp sáng hồn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BmDgqbTuXdk)
http://www.dinh.dk/pdf/xinthapsanghoncon.pdf
Kết lễ : Chúa sai tôi đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YzMEnRSo_58)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasaitoidi.pdf
Nhân chứng Phúc Âm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1GM4NGxyB20)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf
Ra đi loan tin mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10309)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=11755&d=1432277262
T (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/than-khi-chua-sai-di-dang-cap-nhat.HUvm38tleF.html)hần khí Chúa sai đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p70e83QqKfk)
http://www.dinh.dk/pdf1/ThanKhiChuasaitoi.pdf