PDA

View Full Version : Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014thienngadt
22-05-2014, 12:29 AM
Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014

Nhập lễ : Ca khen Danh Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14858&d=1590993690
Ca lên đi 4 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-len-di-4-va.4QzRqHhj3KNT.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qBD4w97PT3Q)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi4.pdf
Chúa Ba Ngôi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3967)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TaOnNguoi/ChuaBaNgoi_lh-ndl.pdf
Chúa Ba Ngôi
http://dinh.dk/pdf/ChuaBaNgoi-ty.pdf
Chúa Ba Ngôi mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/745/chua-ba-ngoi-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/745/chua-ba-ngoi.pdf
Chúc tụng Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FRiP9Nx87CY)
bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X4TSlQNCJXw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/ChuctungBaNgoi_Td.pdf
Chúc tụng Ba Ngôi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/ChucTungBaNgoi(ThanhThi)_ttt.pdf
Danh Thánh Ba Ngôi
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Vinh danh Ba NgoiNl.pdf
Lễ Chúa Ba Ngôi
http://dinh.dk/pdf/leChuaBaNgoi-ht.pdf
Lễ Chúa Ba Ngôi
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/lechuabangoi-ta.pdf
Nào hãy chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JNml27FloMI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaBaNgoi/NaoHayChucTung_xt.pdf
Ngợi khen Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=12wxGWurQCc)
http://www.dinh.dk/pdf/ngoikhenBaNgoi-hn.pdf
Ngợi khen Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RMnptrvWSuc)
http://www.dinh.dk/pdf/ngoikhenBaNgoi.pdf
Ngợi khen Ba Ngôi mp3 (http://www.dinh.dk/pdf/ngoikhenBaNgoi-dvh.pdf)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/ngoikhenbangoi-dvh.pdf
Quyền năng Chúa Ba Ngôi
http://www.dinh.dk/pdf1/quyennangChuaBaNgoi-trs.pdf
Thiên Chúa Ba Ngôi
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/06/Thiên-Chúa-Ba-Ngôi-Mi-Trầm-CBN.pdf
Tôn vinh Ba Ngôi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/tonvinhBaNgoi1-trs.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/tonvinhBaNgoi1-trs.pdf
Tôn vinh Ba Ngôi
https://cldup.com/1ekPtuhl8m.pdf
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/KimDuong/TonVinhChuaBaNgoi_kd.pdf
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TonvinhChuaBangoi.pdf
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi 1 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14045)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/tc3b4n-vinh-chc3baa-ba-ngc3b4i-1-phe1baa1m-lic3aan-hc3b9ng-cbn.pdf
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M5XVVU2qPVM)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/tonvinhchuabangoi2_plh.pdf
Vinh danh Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jx_m6i2becw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tg332zjOb-w)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhdanhBaNgoi.pdf
Vinh danh Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YLaJL44QgOg)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhdanhBaNgoi-xt.pdf
Vinh danh Ba Ngôi
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Vinh danh Ba NgoiNl.pdf
Vinh danh Ba Ngôi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiNguyen/HiepLe/VinhDanhBaNgoi_hn.pdf
Vinh Danh Chúa Ba Ngôi mp3 (https://huyenca.com/file/vinhdanhchuabangoi-duytan.mid)
https://huyenca.com/file/vinhdanhchuabangoi-duytan.pdf
Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/06/Thiên-Chúa-Ba-Ngôi-Mi-Trầm-CBN.pdf
Đáp ca : Chúa Ba Ngôi A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G6At9T9y_d8&list=PLA8T8TcVtz3PdxSr4pZ2ct_ZKzRy4BR_y)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cbnA.pdf
Chúa đáng ca ngợi
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadangcangoi-dn3.pdf
Chúa đáng ca ngợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n6lbvRm_LVc)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuadangcangoi-vx.pdf
Chúc tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B1zPN9ksoJw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapCaChuaBaNgoiA_bn.pdf
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=8Rr15dwAh_c)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaLeChuaBaNgoi_Ty.pdf
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=wcA6cfC393k&feature=youtu.be)
https://huyenca.com/file/dapcalechuabangoia-dn3-tranminh.pdf
Lễ Chúa Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wv2nmSFMly4)
http://dinh.dk/pdf/22_leChuaBaNgoi_Daniel.pdf
Lễ Chúa Ba Ngôi mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuabangoi_namA_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Chuabangoi_namA_hvh.pdf
Lễ Chúa Ba Ngôi mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoinamA_TcaDanien_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoinamA_TcaDanien_2_.pdf
Tôn vinh Chúa muôn đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RSK7L77TgmM)
http://www.dinh.dk/pdf/leChuaBaNgoiA_tonvinhChuamuondoi_Dn3-dch.pdf
Vinh quang Danh Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangdanhChua-vn.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangdanhChua-vn.pdf
Dâng lễ : Bánh rượu tinh tuyền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oAh_6geiUFk)
http://dinh.dk/pdf/banhruoutinhtuyen-hv.pdf
Dâng Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=owby38UGEtk&t=35s)
http://huyenca.com/file/DangBaNgoi-thethong-E5.pdf
Dâng Chúa Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ie-tmvnrvoo)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaBaNgoi-tn.pdf
Dâng Chúa Ba Ngôi
http://www.catruong.com/baihat/dangle/Dang Chua Ba Ngoi by Tram Thien Thu.pdf
Dâng Chúa đất trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=af2K7Ca_acU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Dangle/DangChuadattroi.pdf
Dâng lên Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7wKIzACLo10)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenBaNgoi-nvtpq.pdf
Dâng lên Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D8SR_ISALW4)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenBaNgoi-vda.pdf
Dâng lên Chúa mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,56)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VeuxGq7NB5k)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-nk.pdf
Dâng lên Ngài
http://www.dinh.dk/pdf/danglenNgai-nhl.pdf
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi
http://dinh.dk/pdf/dangtienChuaBaNgoi.pdf
Kính dâng Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QyRysYqNDAQ)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdangBaNgoi-tvv.pdf
Lễ dâng cuộc đời
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/HongBinh/LeDangCuocDoi-hb.pdf
Tiến dâng Ba Ngôi
http://huyenca.com/file/tiendangbangoi-nhatminh.pdf
Thượng tiến Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hT6jlt7vok)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=LAQZNex0h8w)Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=Tg332zjOb-w) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=V4ydyKskYMo)
http://www.dinh.dk/pdf/thuongtienGiave.pdf
Hiệp lễ :Ai tin sẽ được sống
http://dinh.dk/pdf/aitinseduocsong-dch.pdf
Ba Ngôi nhiệm mầu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CNLBN-BaNgoinhiemmau-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CNLBN-BaNgoinhiemmau-tl.pdf
Ba Ngôi Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6_SDxK0k4Jo&t=77s)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/05/BaNgoiThienChua.pdf
Ba Ngôi Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/BaNgoiThienChua-lbd.pdf
Bài ca tin yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-tin-yeu-anna-tran-thanh-huyen-ft-anh-tuan.gbjjl64Oe39z.html)
http://www.dinh.dk/pdf/baicatinyeu.pdf
Ca ngợi Chúa Ba Ngôi
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/cangoichuabangoi_mt.pdf
Cảm mến tình Cha mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cam-men-tinh-cha-thanh-uyen.umCrGmLDE5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cammentinhCha.pdf
Chúa Ba Ngôi mp3 (http://www.dinh.dk/pdf1/ChuaBaNgoi-nhcvx.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf1/ChuaBaNgoi-nhcvx.pdf
Chúa là tình yêu
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/HongBinh/ChuaLaTinhYeu-hbpdf.pdf
Chúa tạo thành mp3 (https://soundcloud.com/user-492220898/chua-tao-thanh-thethong-cd-sao-mai-ban-final)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14857&d=1590991865
Chúc tụng mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/742/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/742/chuc-tung.pdf
Chúc tụng Ba Ngôi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuc-tung-ba-ngoi-va.Q5Cr3WgzZxQY.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chuctungBaNgoi-lh.pdf
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi mp3 (https://huyenca.com/file/chuctungbangoi-lh.pdf)
https://huyenca.com/file/chuctungchuabangoi-duytan.pdf
Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi
http://www.dinh.dk/pdf/chuctungmotChuaBaNgoi-hk.pdf
Dấu ấn Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pg7Y84emTJU)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/dauanbangoi_ph.pdf
Hồng ân Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UrVdjP8PAKM)
http://www.dinh.dk/pdf/honganThienChua.pdf
Khúc ca mặt trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aK76UVDsA8A)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccamattroi.pdf
Khung trời tình yêu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4560)
Bè : mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n_mrbzFTTXU)
http://www.dinh.dk/pdf/khungtroitinhyeu.pdf
Mầu nhiệm Ba Ngôi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mau-nhiem-ba-ngoi-dang-cap-nhat.SQgSTNoPTL.html)
http://www.dinh.dk/pdf/maunhiemBaNgoi_tn.pdf
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3SYoRhQ46as)
http://www.dinh.dk/pdf/maunhiemThienChuaBaNgoi-tn.pdf
Một giọt sương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q91qEvD8Wg0)
http://www.dinh.dk/pdf/motgiotsuong-hl.pdf
Mừng Danh Thánh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Yt6CRX-GAW0)
http://www.dinh.dk/pdf/mungDanhThanhChua-mc.pdf
Ôi nhiệm mầu tình yêu Ba Ngôi
http://www.dinh.dk/pdf1/oinhiemmautinhyeuBaNgoi-hmkdch.pdf
Suối nguồn tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I5dhPo1QFkY)
http://www.dinh.dk/pdf/suoinguontinhyeu-tn.pdf
Tạ ơn Ba Ngôi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/TaOnBaNgoi_ltt.pdf
Tán tạ Thiên Chúa Ba Ngôi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThyYen/Tantathienchuabangoi_ty.pdf
Thiên Chúa Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b5kZDaGL-pg)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.QuyBau-CanhTanTrongThanhThan/ThienChuaBaNgoi_qb.pdf
Thiên Chúa Ba Ngôi mp3 (https://huyenca.com/file/thienchuabangoi-vietchung.mid)
https://huyenca.com/file/thienchuabangoi-vietchung.pdf
Thiên Chúa Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VJKO--mGUS0)
http://www.dinh.dk/pdf/ThienChuaBaNgoi-tv.pdf
Tin vào Con Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/tinvaoConChua-hmkdch.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/tinvaoConChua-hmkdch.pdf
Tình ca mùa dâng hiến mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8182)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcamuadanghien.pdf
Tình yêu Chúa Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zUGUeyV8KyM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/03.CaNguyen-HiepLe/TinhYeuChuaBaNgoi-Giangtam.pdf
Tôn vinh Ba Ngôi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6171)
http://www.dinh.dk/pdf/tonvinhBaNgoi-hl.pdf
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14045)
https://thanhcavietnam.us/ThanhCaSuyNiem/LeChuaNhat/TonVinhChuaBaNgoi1_plh.pdf
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/tonvinhchuabangoi_hv.pdf
Trong tình yêu Ba Ngôi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/trongtinhyeuBaNgoi-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/trongtinhyeuBaNgoi-nmh.pdf
Vinh danh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mVMFPy_5zSA)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DJxNn7rKpjs)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhdanh-tt.pdf
Vinh danh Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6A8DG8MaA-8)
http://dinh.dk/pdf/vinhdanhBaNgoi-tn.pdf
Vinh danh Ba Ngôi 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2IvoenDif7c)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/vinh-danh-ba-ngc3b4i-1-bc3b9i-ninh-tctm-cbn.pdf
Vinh danh Chúa Ba Ngôi
http://www.dinh.dk/pdf/vinhdanhChuaBaNgoi-nd.pdf
Vinh quang Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RYFuw7X6esI)
http://dinh.dk/pdf/vinhquangChua.pdf
Kết lễ : Dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jEyucdKQwpE)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMe.pdf
Tạ ơn Chúa với Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wm29HOpp8Pk)
http://www.dinh.dk/pdf/taonChuavoiMe.pdf
Vinh danh Ba Ngôi mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/744/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/744/vinh-danh-ba-ngoi.pdf