PDA

View Full Version : Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014thienngadt
23-05-2014, 04:27 AM
Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014

Nhập lễ : Ca nhập lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=F_R9f3c1WNA)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple.pdf
Chúa dưỡng nuôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LJ4jkeVFTn8)
https://cadoan.blob.core.windows.net/pdf/1-ChuaDuongNuoi_hvh.pdf
Chúa dưỡng nuôi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YHgKSDhDUSY)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Bivsb3I7suM)
http://huyenca.com/file/nlminhmauthanhchua-chuaduongnuoicon-thienduyen.pdf
Chúa nuôi dân Người mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/746/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/746/chua-nuoi-dan-nguoi.pdf
Chúa nuôi người
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Chuanuoinguoi.pdf
Đến mà ăn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PpkBIzCUME4)
http://thanhnhaconline.com/pdf/denmaan.pdf
Đến với Mình Máu Chúa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/DenVoiMinhMauChua-Vn.pdf
Hãy đến đón nhận
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/Banthanhnhacxuanloc/NguyenNhung/Haydendonnhan.pdf
Hãy đến với Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LmoSlXtMrP0)
http://www.dinh.dk/pdf/haydenvoiTa.pdf
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
http://www.dinh.dk/pdf/leminhmauthanhChuaGiesu-ht.pdf
Mình Máu Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/MinhMauChua-td.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/MinhMauChua-td.pdf
Nào người ơi mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/MinhMauThanh-NaoNguoiOi_bn.pdf
Người ơi hãy đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oCe7hQxWrG8)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoioihayden-at.pdf
Người ơi mau tới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WqT8ScjLp_A)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoioimautoi-mt.pdf
Ta sẽ lấy
http://huyenca.com/file/taselay-duytan.pdf
Thánh lễ Misa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/thanhleMisa-vda.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhleMisa-vda.pdf
Tiệc Thánh Chúa ban mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dnQ2p6Jag74)
http://www.dinh.dk/pdf/tiecthanhChuaban-vda.pdf
Tiệc Thánh Chúa mời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WocJd_ablVI)
http://www.dinh.dk/pdf/TiecThanhChuamoi-dch.pdf
Tiệc Thánh nhiệm mầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5-NJt8z1YrQ)
http://www.dinh.dk/pdf/tiecthanhnhiemmau-th.pdf
Tiến lên đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5_dAg6_3ePc)
http://www.dinh.dk/pdf/tienlendenthanh-dch.pdf
Tinh hoa lúa mì
http://www.dinh.dk/pdf/tinhhoaluami-chh.pdf
Tinh hoa lúa mì
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuDinhAn/TinhHoaLuaMi_vda.pdf
Đáp ca : Ca mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I3qIO3SqIbM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapcaleminhmauthanh-Vn.pdf
Giêrusalem hãy ngợi khen mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eY_X8vV8Rwk)
http://www.dinh.dk/pdf/leMinhMauThanhChuaA_Gierusalemhayngoikhen_tv147-dch.pdf
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ELvC_dV8ND8)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-minh-thanh-chua-a-hoa-mi.jamrDWo9TY5F.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10286&d=1401721006
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=m-dhm0lozpU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv147_LeMinhMauThanhChua-A_xm.pdf
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=m-dhm0lozpU)
http://www.dinh.dk/pdf/23_leminhmauthanhChua_TV147.pdf
Hãy ngợi khen mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gf762ZqLlec)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv147_hayngoikhen_dvh.pdf
Hãy ngợi khen Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gd4rGmT8Vgk)
http://www.dinh.dk/pdf/hayngoikhenChua-vx.pdf
Hãy ngợi khen Thiên Chúa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=pjIdUOdmQDU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Gierusalem HayNgoiKhenThienChua-hpv.pdf
Giêrusalem hỡi
http://www.dinh.dk/pdf/Gierusalemhoi-tv147.pdf
Thánh vịnh 147 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leminhmauthanhchua_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv147_mmt_hvh.pdf
Thánh vịnh 147 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/jhtt45h8o7/MINH_MAUCHUAA_ta147chung_hc_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/vqtkd8hb57/LE_MINH_MAU_CHUAnamA_tv_147n.pdf
Thánh vịnh 147 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IHiT2sQGAho&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-TV-147-Minh-Mau-Chua-A.pdf
Ca tiếp liên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uPm_tRBOtXM&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-CATIEPLIEN-MINHMAUCHUA-ABC.pdf
Dâng lễ : Biết bao là hạt lúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GqWNK0QSX9s)
PDF Full (http://www.dinh.dk/pdf/bietbaolahatlua.pdf)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/Bietbaolahatlua_xuanthao.pdf
Của lễ hằng sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bBnoMehdyJg)
http://www.dinh.dk/pdf/cualehangsong-tl.pdf
Dâng Chúa đất trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=af2K7Ca_acU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Dangle/DangChuadattroi.pdf
Dâng bánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cU1EY3x2CbU)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangBanh_ndv.pdf
Dâng Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BM6n5vhfuXk)
http://www.dinh.dk/pdf/dangCha-tn.pdf
Dâng Chúa càn khôn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MlNF4xttLM8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanThao/DangChuaCanKhon_HV.pdf
Dâng chút lao công mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/4/751/chung-4-be.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/dangchutlaocong.pdf
Dâng lễ 15 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jRak12Lrmug)
http://www.dinh.dk/pdf/dangle15-plh.pdf
Dâng lễ 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2XJTCCfck1o)
http://www.dinh.dk/pdf/dangle1-plh.pdf
Dâng lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-len-lm-jb-nguyen-sang.mxymjq6AOh3G.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10266&d=1400793953
Dâng lên Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/danglenChua-chh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-chh.pdf
Kinh dâng lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pYg6-SpDW0c)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdangle.pdf
Mình Máu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vtjcYNp0vkI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/MinhMauChua_QU.pdf
Này từng giọt rượu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W801PX1lvnY)
http://www.dinh.dk/pdf/naytunggiotruou.pdf
Tấm bánh đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3vfOQADWX-0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/TamBanhDoiCon_tl.pdf
Thành tâm kính tiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QTlRL9v7aNI)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtamkinhtien.pdf
Thần lương cứu độ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/thanluongcuudo.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluongcuudo.pdf
Tình Chúa chiều xưa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ie7tQ4Zg0p4)
http://cadoan.net/files/1501/TinhChuaChieuXua_ttt.pdf
Hiệp lễ :
Bánh bởi trời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/banh-boi-troi-thao-vy.Ra2JL6lMUHY5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/banhboitroi.pdf
Bánh bởi trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dsdlui1GtMk)
http://www.dinh.dk/pdf/banhboitroi-vda.pdf
Bánh các thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sEnKgPWqZ44)
http://www.dinh.dk/pdf/banhcacthienthan-nl.pdf
Bánh hằngsống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CZCt8nNszjw)
Bè Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=yMZkNKpElSs)BèTenor (https://www.youtube.com/watch?v=M9sBpbxJZT4)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/DinhTroiXotThuong/BanhHangSong_tth-tl.pdf
Bánh hằng sống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/banhhangsong-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/banhhangsong-nhcvx.pdf
Bánh hằng sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8PnMWTPUsXY)
http://www.dinh.dk/pdf1/banhhangsong-hmkdch.pdf
Bánh trường sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/banh-truong-sinh-ca-doan-huong-nam.QFwIWzF3O3vC.html)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/SaoMai1-TonVinhChuaThanhThe/BanhTruongSinh_plh.pdf
Bánh trường sinh mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/banhtruongsinh-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/banhtruongsinh-ht.pdf
Bánh trường sinh
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/08/bc3a1nh-trc6b0e1bb9dng-sinh-hc6b0c6a1ng-vc4a9nh-mmt.pdf
Bánh từ trời mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12055)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/TiengHatGiaoDuongB/BanhTuTroi_vcg.pdf
Chính Mình Máu Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cupYzlgapj4)
http://www.dinh.dk/pdf/chinhminhmauChua.pdf
Con tiếp rước Ngài mp3 (http://music.nhacthanh.net/bai-hat/15001-con-tiep-ruoc-ngai-minh-tran.html)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/contiepruocngai.pdf
Dự tiệc Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=caltqYpltfw)
http://www.dinh.dk/pdf/dutiecthanh-vk.pdf
Đây là bánh bởi trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mVXvgm8mlK0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/Banthanhnhacxuanloc/NguyenNhung/Day la banh boi.pdf
Đây Thịt Máu Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Ph0B0Z_Q_M)
http://dinh.dk/pdf/dayThitMauTa-dch.pdf
Hãy đến mà ăn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xoUwyk7S17w)
http://www.dinh.dk/pdf/haydenmaan-nhl.pdf
Mình Máu châu báu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/LMMTC-minhmauchaubau-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/LMMTC-minhmauchaubau-tl.pdf
Mình Máu Chúa ban mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IcDZV9hl6k0)
http://www.dinh.dk/pdf1/MinhMauChuaban-hmkdch.pdf
Mình Máu Thánh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15292)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/MinhMauThanh-HaiAnh.pdf
Mình Máu Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eQ1Iu_7bcLw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/MinhMauABC-MinhMauThanh2_bn.pdf
Như dân xưa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15741)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhThe/NhuDanXua_hh.pdf
Ôi Chúa thương con 1 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15732)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/ThanhThe/OiChuaThuongCon1_hh.pdf
Ôi thần linh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kyb_Ny7ppCY)
http://www.dinh.dk/pdf/oithanlinhChua-2be.pdf
Ta là Bánh bởi trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_CRja6gg2NE)
https://huyenca.com/file/cn20tnb-talabanhboitroi-thienduyen.pdf
Ta là Bánh Hằng Sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8X2Cvvfo3ok&t=29s)
http://www.dinh.dk/pdf/Talabanhhangsong.pdf
Thần lương cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ePhjSFdJQqM)
http://www.dinh.dk/pdf1/thanluongcuudo-ta.pdf
Tiệc thánh trần gian mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JmU8pDQ84pk)
http://www.catruong.com/baihat/thanhthe_thanhtam/TiecThanhTranGian_nch.pdf
Tìm nơi náu nương
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/TimNoiNauNuong-Vn.pdf
Tình cao quý mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fKOLqvttqjw)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/603/Tinh cao quy.pdf
Xin viếng thăm hồn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L5_RzC4CPmc)
http://www.dinh.dk/pdf/xinviengthamhoncon-dch.pdf
Kết lễ : Mình Máu Chúa
http://dinh.dk/pdf/MinhMauChua-td.pdf
Sống gần Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_34hbFB4J_s)
http://www.dinh.dk/pdf/songganMe.pdf
Thánh Tâm Giêsu Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tbYbNRXifoI)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtamGiesuVua-hd.pdf
Trong an bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B4xi-a1URAw)
http://www.dinh.dk/pdf/tronganbinh-nd.pdf