PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014thienngadt
15-06-2014, 12:20 AM
Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014

Nhập lễ : Ca nhập lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WMBwud1SdYY)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Ca nhập lễ 15 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7dFNz24XIik&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl15tn-tranminh.pdf
Chiêm ngắm Thánh Nhan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b68i2UhaUTI&t=5s)
Bè mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=6SrQUNwBHGc)http://huyenca.com/file/nl15tn-chiemngamthanhnhan-thienduyen.pdf
Chúa nhật 15 Thường niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN15TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN15TN-ht.pdf
Con tiến vào đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mWrlhpyDWx8)
http://www.dinh.dk/pdf/contienvaodenthanh-hn.pdf
Cửa công chính mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bjxFsRj_wMc)
http://www.dinh.dk/pdf/cuacongchinh.pdf
Đâu có tình yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I3LuIsjpuQY)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Hát lên mừng Chúa mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/hat-len-mung-chua.pdf
Khi vừa tỉnh giấc
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/khi-ve1bbaba-te1bb89nh-gie1baa5c-duy-linh-nl.pdf
Lòng con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0yUL4aXxMzY)
http://dinh.dk/pdf/longconhanhoan-vda.pdf
Tâm tư hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RaGSOYrdGm0)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtuhanhoan-nd.pdf
Thỏa tình
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 15 TN) ThoaTinh_TramThienThu.pdf
Tiến bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FaWMv-2TSWI)
http://dinh.dk/pdf/tienbuocvaonhaChua-hn.pdf
Trong công minh
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TrongCongMinh.PDF
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Đáp ca : Chúa khơi nguồn sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=35xG-9znm64)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv64_CN 15A_hpv.pdf
Chúa Nhật 15A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=83OfvvCZZpA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN15NA.pdf
Chúa nhật 15A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xdXCGip9_X0)
http://www.dinh.dk/pdf/38_CN15TN_TV64.pdf
Chúa nhật 15A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pnZY2I_CQDs)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/5/786/thanh-vinh-64.pdf
Đất tốt mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=m8EXpQG5024)
http://www.dinh.dk/pdf/dattot-vx.pdf
Hạt giống gieo vào đất tốt mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=m8EXpQG5024)
http://www.dinh.dk/pdf/hatgionggieovaodattot-tv64.pdf
Hạt giống Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Yd1bE7apzjA)[/URL]
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca15A-Bn.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=WHaZ7ppIDzQ"]Hạt giống nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vMw4CNcAR6U)
http://www.dinh.dk/pdf1/hatgiongnao-ta.pdf
Hạt giống sinh hoa kết quả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5eiQcGv2dcs)
http://www.dinh.dk/pdf/CN15TNA_hatgiongsinhhoaketqua_tv64-dch.pdf
Hạt giống tốt tươi
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca15A-Vn.pdf
Thánh vịnh 64 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_t1lyDMfchM&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-TV-64-CN-15-TN-A.pdf
Thánh vịnh 64 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WGv0RSD4bqg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10316&d=1402766433
Thánh vịnh 64 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN15a_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN15a_hvh.pdf
Thánh vịnh 64 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_15TN_tv_64.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_15TN_tv_64.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn15A/Tv64_15A_Page_1.jpg
Dâng lễ : Con xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KpaXIQ3_lG0)
http://thanhnhaconline.com/pdf/conxindang.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=powamfIqbds)
https://huyenca.com/file/dangvengai.pdf
Lời dâng 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l-JM7jMbYLI)
http://www.dinh.dk/pdf/loidang1-nd.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VYDO4ni7ZRY)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Như hạt miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fFZgBqaLJ_8)
http://www.dinh.dk/pdf/nhuhatmien.pdf
Hiệp lễ : Bước chân người gieo giống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G5QipeY1_0k)
http://dinh.dk/pdf1/buocchannguoigieogiong-hmkdch.pdf
Chuyện người gieo giống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6pxAMaPrp_Q)
http://dinh.dk/pdf/chuyennguoigieogiong-dch.pdf
Có người đi gieo
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/CoNguoiDiGieo.pdf
Dụ ngôn gieo giống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jYGLVb3Dx60)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/de1bba5-ngc3b4n-ngc6b0e1bb9di-gieo-gie1bb91ng-bc3b9i-ninh-tctm.pdf
Hạt giống Lời Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/hatgiongLoiChua-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/hatgiongLoiChua-nmh.pdf
Hạt giống Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t6d6VX2M_Bo)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CaVangLoiChua/HatGiongLoiChua_trvv.pdf
Hạt giống Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZotlRUMbWVA)
http://dinh.dk/pdf/hatgiongloiChua-tn.pdf
Hạt giống Nước Trời mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN15ATN-hatgiongnuoctroi-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN15ATN-hatgiongnuoctroi-tl.pdf
Lắng nghe lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DyIFGLfO1mc)
http://www.dinh.dk/pdf/langngheloiChua-nd.pdf
Lời hằng sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wLszYDBeNUM)
http://www.dinh.dk/pdf/loihangsong-vn.pdf
Lời tâm nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HsRf3fYzxKE&t=1s)
http://www.dinh.dk/pdf1/loitamnguyen-hh.pdf
Lúa gieo trên đồng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/luagieotrendong-nl.mp3)
http://dinh.dk/pdf/luagieotrendong-nl.pdf
Người đi gieo giống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguoidigieogiong.mp3)
http://dinh.dk/pdf/nguoidigieogiong.pdf
Người đi gieo giống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguoidigieogiong-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/nguoidigieogiong-nhcvx.pdf
Người gieo giống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TtSgLnOUXgA)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoigieogiong.pdf
Người gieo giống mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-gieo-giong-linh-giang.sFXGwHI2VM.html)
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/Nguoi Gieo Giong-f.pdf
Người gieo giống mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nguoigieogiong-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoigieogiong-ht.pdf
Người gieo giống
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/ngc6b0e1bb9di-gieo-gie1bb91ng-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Người gieo giống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DInCgEGft2E)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/ngc6b0e1bb9di-gieo-gie1bb91ng.pdf
Nước Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qfn2MAs96L0)
https://conggiaotv.com/uploads/mpuploader/files/tron-cuoc-tinh-si/nuocthienchua.pdf
Tin Mừng cho người muốn nghe mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HfAiEeqc55M)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/TinMungChoNguoiMuonNghe_pq..pdf
Kết lễ : Hạt giống
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Hatgiong-Vn.pdf
Mẹ vinh quang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q8O1wmdCd28)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MeVinhQuang_nkt.pdf
Niềm tin vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=41FB24pqpI4)
http://www.dinh.dk/pdf/niemtinvaodoi-sd.pdf
Tung gieo hạt giống mới mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4528)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.PhuongAnh/TungGieoHatGiongMoi_pa.pdf