PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014thienngadt
28-06-2014, 10:04 PM
Lễ Chúa Nhật 16 A 20/07/2014

Nhập lễ : Ca nhập lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WMBwud1SdYY)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 16 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ivF_etx-fzM)
http://huyenca.com/file/nl16tn-tranminh.pdf
Ca nhập lễ 9 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HFj11kN-AbA)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple9.pdf
Chúa nguồn bình an
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanguonbinhan-tn.pdf
Con bước lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jlFcKxfeeqo)
http://www.dinh.dk/pdf/conbuoclen.pdf
Con sẽ hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V7oQpbXIe4g)
http://www.dinh.dk/pdf/consehanhoan.pdf
Dâng lên tòa cao sang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vgON2Rw1IFo)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yZ5kTu0kyrQ)
http://huyenca.com/file/nl16tn-danglentoacaosang-thienduyen.pdf
Danh Ngài con xưng tụng mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1387/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1387/danh-ngai-con-xung-tung.pdf
Hãy trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bflaSTTTgwk)
http://www.dinh.dk/pdf/haytrove.pdf
Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Ak634GyCFA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/03.CaNguyen/LoiChua_tth.pdf
Ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d8UvBDa85Ng)
http://www.dinh.dk/pdf/ngoica-nd.pdf
Nơi nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dlzWNiL6Ab8)
http://thanhnhaconline.com/pdf/noinhachua.pdf
Thiên Chúa phù trợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=diQdQhSDnVQ)
http://nhacthanh.org/PDF/T/ThienChuaPhuTro--HaiAnh.pdf
Tự nguyện dâng Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 16 TN) TuNguyenDangNgai_TramThienThu.pdf
Xin Chúa thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YOr1yuMBvKE)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuathuong-vn.pdf
Đáp ca : Chúa nhân hậu và khoan dung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zT_BC_0fp9c)
http://www.dinh.dk/pdf/CN16TNA_Chuanhanhaukhoandung_tv85-dch.pdf
Chúa nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J-f17WFy6l4)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/tnacn16_chuanhanhautv85_mg.pdf
Chúa nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L8fIsxHa9kQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca16AVn.pdf
Chúa nhân hậu và khoan dung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FuW0VDSZ2BI)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanhanhauvakhoandung-vx.pdf
Chúa nhật 16A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J-f17WFy6l4)
http://www.dinh.dk/pdf/39_CN16TN_TV85.pdf
Chúa nhật 16A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CwP1f4kQ7jA&list=PLA8T8TcVtz3OSFhvvMbWKKLYs3vyHPPR7)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN16QNA.pdf
Chúa nhật 16A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AZB-IZzhHRg)
http://www.dinh.dk/pdf/CN16ATN-tl.pdf
Chúa thật nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bL1ZtWqFyTY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca16A_Bn.pdf
Đấng nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5Vz6tXwGl68)
http://www.dinh.dk/pdf1/Dangnhanhau-ta.pdf
Thánh vịnh 85 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gssAC5ZH9jE&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-thanhvinh-85-Cn-16-A-TN-.pdf
Thánh vịnh 85 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Q4b75AP7kE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca16AKimlong.pdf
Thánh vịnh 85 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-16-a-_-thanh-vinh-85-ca-doan-ngoi-ba.awfiEjKOH8qI.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10332&d=1403966471
Thánh vịnh 85 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e8VoMWwH_p8)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN16a_hvh.pdf
Thánh vịnh 85 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LxIaVSnL6MA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca16AThanhLam.pdf
Thánh vịnh 85 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_16TN_tv_85.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_16TN_tv 85.pdf
Thiên Chúa thiện hảo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FfGrsxyXfCw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv85_CN 16A_hpv.pdf
Dâng lễ : Bánh thơm rượu nồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KzWH4KhgNCs)
http://www.dinh.dk/pdf/banhthomruounong-nd.pdf
Dâng Chúa đôi tay nhỏ bé mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dy0sHLYHGeY)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuadoitaynhobe-dch.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=az48reSVtCc)
https://huyenca.com/file/dangvengai.pdf
Hiến lễ giao hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3DBqlHA58Xo)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Lễ dâng chân thành
https://huyenca.com/file/ledangchanthanh-thienduyen.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8FdGrgjWKo4)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Hiệp lễ : Bấy giờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f3Rn8m932c8)
http://mitram.saobiennhatrang.net/BaicaloiChuaA/TN 16A_Bay gio.pdf
Chờ một mùa lúa mới mp (https://www.youtube.com/watch?v=PSxrZoCoCFo)4 (https://www.youtube.com/watch?v=PSxrZoCoCFo)
http://www.dinh.dk/pdf/chomotmualuamoi.pdf
Chúa không lầm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mSf7lRFO_VM)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuakhonglam.pdf
Chúa vẫn thứ tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J07GV-oQGNQ)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavanthutha-qt.pdf
Chuyện về nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=32ET56z48fs)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.PhongTran/ChuyenVeNuocTroi-PhongTran.pdf
Cỏ lùng trong ruộng lúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NTQnve6-QeE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Colungtrongruonglua-Tl.pdf
Dụ ngôn cỏ lùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5TUn096Mbmc)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungoncolung-hmkdch.pdf
Dụ ngôn cỏ lùng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/DuNgonCoLung_ltt.pdf
Dụ ngôn cỏ lùng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/DuNgonCoLung_thb.pdf
Hạt giống tốt và cỏ lùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7hgl4YQ7Kbs)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/HatGiongTotVaCoLung(CN16TNA)-ttb.pdf
Lúa tốt - Cỏ lùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XvXE5XlJxHE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN16TNA-LuaTotCoLung_bn.pdf
Lúa tốt, cỏ lùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y30EOeUuirI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Catlinh/Luatotcolung.pdf
Lúa và cỏ lùng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/luavacolung-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/luavacolung-nmh.pdf
Lúa và cỏ lùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z6-2VRf7uUs)
http://www.dinh.dk/pdf1/luavacolung-nhcvx.pdf
Lúa với cỏ lùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iXGNmU1YFQk)
http://www.dinh.dk/pdf/luavoicolung-tn.pdf
Như nước trời mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN16ATN-nhunuoctroi-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN16ATN-nhunuoctroi-tl.pdf
Kết lễ : Cỏ lùng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Colung-ketle-Vn.pdf
Mẹ đẹp tươi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q-rJs9D0Af0)
http://www.dinh.dk/pdf/Medeptuoi-kl.pdf
Tiếng hát thiên thu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DiePklNguuc)
http://www.dinh.dk/pdf/tienghatthienthu.pdf