PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014thienngadt
29-06-2014, 10:14 PM
Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014

Nhập lễ : Ca nhập lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=46uWWM_KB54&t=48s)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple.pdf
Ca nhập lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WMBwud1SdYY)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 17 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NMNcaLeKUzk)
http://huyenca.com/file/nl17tn-tranminh.pdf
Cho nước trời mai sau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jl57TZeaJFc)
http://www.dinh.dk/pdf/chonuoctroimaisau-nd.pdf
Chúa đã tặng ban
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/ChuaDaTangBan.pdf
Chúa khải hoàn
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 17 TN) ChuaKhaiHoan_TramThienThu.pdf
Chúa ngự trong thánh điện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KN6N1GyDyvA)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fKLqWDkra60)
http://huyenca.com/file/nl17tn-chuangutrongthanhdien-thienduyen.pdf
Chúa nhật 17 Thường Niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN17TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN17TN-ht.pdf
Chúa xây nhà mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jicvE2Uu6sY)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaXayNha.PDF
Giữa nơi đền thánh mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/5/1156/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/5/1156/giua-noi-den-thanh.pdf
Lên đền Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=N9TmVV11aT4)
http://www.dinh.dk/pdf/lendenthanh.pdf
Nào ta hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p-e6rmRr-5g)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/naotahanhoan.pdf
Ngọc quý nước trời
https://cldup.com/fV-307CZVS.pdf
Tiến bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FaWMv-2TSWI)
http://www.dinh.dk/pdf/tienbuocvaonhaChua-hn.pdf
Tiến về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_UZrqGbmrRk)
http://thanhnhaconline.com/pdf/tienvenhachua.pdf
Vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XWgeDVhBlwo)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 17A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vwnW4MaWKeQ)
http://www.dinh.dk/pdf/40_CN17TN_TV118.pdf
Chúa nhật 17A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PMvjR-7OIhM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN17QNA.pdf
Chúa nhật 17A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MEghmNT8a6I)
http://www.dinh.dk/pdf/CN17ATN-tl.pdf
Con yêu chuộng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Pqo5Iamr648)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/tnacn17_conyeuchuongtv118_mg.pdf
Con yêu chuộng luật pháp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jfPj9cXvXTQ)
http://www.dinh.dk/pdf/CN17TNA_conyeuchuongluatphap_tv118-dch.pdf
Con yêu mến luật Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T1IhYQLKa5I)
http://www.dinh.dk/pdf/conyeumenluatNgai-lh.pdf
Huấn lệnh của Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MAaljkAu_Ek)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca17A-Bn.pdf
Thánh vịnh 118 mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=ZSUzZAUq_9o)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca17AKimlong.pdf
Thánh vịnh 118 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4MK_m3ghGxc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca17AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 118 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Vg3LfzrvqVQ)
http://mautam.org/pdf/tv118xuanminh2.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/carolina/Tv118_17a_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv118_17a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_17TN_tv_118.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_17TN_tv_118.pdf
Yêu chuộng luật Chúa mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=T7jmuxxwT5U)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv118_CN 17A_hpv.pdf
Yêu chuộng luật pháp Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p2yZZeqMuWE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca17A-Vn.pdf
Yêu luật Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=knj-1FplNrQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/yeuluatChua-ta.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn17A/Tv118_17A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn17A/Tv118_17A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dVLV2aphftc)
http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nO3Mj0EKCSI)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtinhyeu-dddch.pdf
Lời chân thành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eoyBM2w2OCk)
http://www.dinh.dk/pdf/loichanthanh.pdf
Lời trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JRT8NrjDblY)
http://www.dinh.dk/pdf/loitramhuong.pdf
Khói trắng mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=QSlh5KenkyA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=amyLykyy_oI)
http://www.dinh.dk/pdf/khoitrang-cb.pdf
Mỗi lời kinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HYWOw1wCeuQ)
http://www.dinh.dk/pdf/moiloikinh.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tram-huong-dang-chua-an-phuc.afFzsAsrI8CQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kx3SAxAeC7k)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/7/844/xin-dang.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dYwfOUDnoJc)
https://huyenca.com/file/xindang.pdf
Hiệp lễ : Câu chuyện nước trời mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=--fs_ZSP2C8)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/LeTin/CauChuyenNuocTroi-LeTin.pdf
Chọn lựa khôn ngoan mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN17ATN-chonluakhonngoan-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN17ATN-chonluakhonngoan-tl.pdf
Chuyện nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nJnbr_q3qdk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Chuyennuoctroi-Tl.pdf
Dụ ngôn kho báu ngọc quý mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uCfty19uobc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/DuNgonKhoBauNgocQuy_qb.pdf
Dụ ngôn Nước Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y2CA3Zv4jns)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN17TNA-DuNgonNuocTroi_bn.pdf
Dụ ngôn nước trời mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/dungonNuocTroi-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/dungonNuocTroi-ht.pdf
Dụ ngôn Nước Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ilnXTxcxlns)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Xuanduong/Dungonnuoctroi-Xd.pdf
Gia tài nước trời
http://www.dinh.dk/pdf/giatainuoctroi-vda.pdf
Kho báu nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1OO9Tl5NmNE)
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/Kho bau Nuoc Troi-f.pdf
Kho tàng quý giá mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/khotangquygia-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/khotangquygia-nmh.pdf
Mầu nhiệm nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HLh5Y6phHaQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/maunhiemnuoctroi-hh.pdf
Nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=661-2hheXuM)
http://www.dinh.dk/pdf/NuocTroi-vx.pdf
Nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CIos9TiXrDU)
http://www.dinh.dk/pdf/NuocTroi-tn.pdf
Nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PR_GURFjYzI)
http://www.dinh.dk/pdf/nuocTroi.pdf
Nước trời
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/canguyen/Nuoctroi.pdf
Nước trời giống kho tàng ngọc quý mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Iao3d-2fGOE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/NuocTroiGiongKhoTangNgocQui(CN17TNA)_ttb.pdf
Nước trời quý giá
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiTrieu/ThanhCaTinMung/NuocTroiQuyGia_ht.pdf
Nước trời ví như kho tàng
http://thanhnhaconline.com/pdf/nuoctroivinhukhotang.pdf
Tìm chi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tim-chi-an-phuc.MEovfOxg7U72.html)
http://www.dinh.dk/pdf/timchi-dq.pdf
Tìm Nước Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/PDF-Moi/HiepLe/TimNuocChua.pdf
Vàng châu ngọc báu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EA5c-G3E0vM)
http://www.dinh.dk/pdf/vangchaungocbau-chh.pdf
Viên ngọc nước trời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vien-ngoc-nuoc-troi-va.XWjgfez3sLJZ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vienngocNuocTroi-nl.pdf
Viên ngọc quý mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3kyYq6OfE0U)
http://www.dinh.dk/pdf1/vienngocquy-hmkdch.pdf
Kết lễ : Mẹ Chúa vinh quang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JDny6OS5avw)
http://www.dinh.dk/pdf/MeChuavinhquang-nkt.pdf
Sao biển mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Oy3i6iH1Q44)
http://www.dinh.dk/pdf/saobien-tb.pdf
Trên con đường về quê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=32QZUymEJUo)
http://www.dinh.dk/pdf/trenconduongveque-nkx.pdf