PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014thienngadt
01-07-2014, 10:56 PM
Lễ Chúa Nhật 18 A 03/08/2014

Nhập lễ : Ca nhập lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CGK7_kz1gvE)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 18 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1pw-lKUqcms)
http://huyenca.com/file/nl18tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 18 Thường Niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN18TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN18TN-ht.pdf
Con kêu cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VXPuWV9YBp4)
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ConKeuCau.PDF
Cung thánh huyền linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=91emax-sydY)
http://www.dinh.dk/pdf/cungthanhhuyenlinh-dch.pdf
Nơi nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dlzWNiL6Ab8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/NoiNhaChua_vcg.pdf
Quanh bàn thánh mp3 (http://www.vietchung.org/dtool/data/computer/iestore3/quanhbanthanh.mp3)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/QuanhBanThanh_vcg.pdf
Tiến lên đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5_dAg6_3ePc)
http://www.dinh.dk/pdf/tienlendenthanh-dch.pdf
Về nhà Cha mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1398/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1398/ve-nha-cha.pdf
Xin giải thoát con mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/798/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/798/xin-giai-thoat-con.pdf
Xin đến giúp con mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=d_-BRz4Wyd4)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zMRfU-Nwq_M)
http://huyenca.com/file/nl18tn-xindengiupcon-thienduyen.pdf
Xin đến giúp con
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/xin-c491e1babfn-gic3bap-con-lm-duy-linh.pdf
Xin mau phù trợ
http://huyenca.com/file/xinmauphutro-duytan.pdf
Xin ơn phù trợ
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 18 TN) XinOnPhuTro_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa công minh nhân hậu
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca18A-Vn.pdf
Chúa mở bàn tay
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/chc3baa-me1bb9f-bc3a0n-tay-tv-144-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Chúa mở rộng bàn tay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QaZqGA1klwY)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuamorongbantay-tv144.pdf
Chúa mở rộng bàn tay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GANDTcabCiE)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuamorongbantay-vx.pdf
Chúa mở rộng tay
https://cldup.com/RjVKU9LsL8.pdf
Chúa mở tay ban mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=q4sjn8BORjc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca18A-Bn.pdf
Chúa nhật 18A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=2MIc181ZgVg)
http://www.dinh.dk/pdf/CN18ATN-tl.pdf
Chúa nhật 18A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aPWxR4dcamI)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10343&d=1404636618
Chúa nhật 18A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2MIc181ZgVg)
http://www.dinh.dk/pdf/41_CN18TN_TV144.pdf
Mở bàn tay mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/800/chung-4-be.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv144_17b18a_Mar.pdf
Tay Chúa rộng mở mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x1VwaR3P60k)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv144_CN 18A_hpv.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5PZkPG883oU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca18AKimlong.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8XuYtp3imn8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca18AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN18a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN18a_hvh.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/Tv144_18a_hvh2..mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/Tv144_18a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_18TN_tv_144.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_18TN_tv_144_.pdf
Xin Chúa thi ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ljD_kQIXAGU)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinChuathian-hmk.pdf
Xin Ngài thi ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tiDhiHSBwWo)
http://www.dinh.dk/pdf/CN18TNA_xinNgaithian_tv144-dch.pdf
(http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn18A/Tv144_18A.mp3)http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn18A/Tv144_18A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn18A/Tv144_18A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Bánh trắng rượu ngon mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=GsqRxjNOTrk)Bè (https://www.youtube.com/watch?v=q4ZYqKXGbG4)
http://www.dinh.dk/pdf/banhtrangruoungon-dch.pdf
Bánh trắng tinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kMNsetdp6Io)
http://www.dinh.dk/pdf/banhtrangtinh.pdf
Của lễ con dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-con-dang-an-phuc-ft-thien-nga-ft-va.sgrtMqi3oviu.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang.pdf
Dâng bánh rượu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cU1EY3x2CbU)
http://www.dinh.dk/pdf/dangbanhruou-ndv.pdf
Dâng lễ 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2XJTCCfck1o)
http://www.dinh.dk/pdf/dangle1-plh.pdf
Dâng lễ 15 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EKRyxxhML_I)
http://www.dinh.dk/pdf/dangle15-plh.pdf
Kinh dâng lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pYg6-SpDW0c)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdangle.pdf
Này từng giọt rượu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nay-tung-giot-ruou-va.RVw7yeG8kF8O.html)
http://www.dinh.dk/pdf/naytunggiotruou.pdf
Hiệp lễ : Bánh và cá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-o7gm9ht3qs)
http://www.dinh.dk/pdf1/banhvaca-hmkdch.pdf
Bánh và cá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vezv-WY5xAY)
https://huyenca.com/file/cn17tnb-banhvaca-thienduyen.pdf
Chạnh lòng thương xót mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN18ATN-chanhlongthuongxot-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN18ATN-chanhlongthuongxot-tl.pdf
Chúa chạnh lòng thương mp3 (http://www.dinh.dk/pdf/Chuachanhlongthuong-ht.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachanhlongthuong-ht.pdf
Chúa chạnh lòng thương mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chuachanhlongthuong-hd.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachanhlongthuong-hd.pdf
Chúa chạnh lòng thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rv_DC3TTiDg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachanhlongthuong.pdf
Chúc tụng Chúa Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kXgaxifEqug)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN18TNA-ChucTungChuaTroi_bn.pdf
Chuyện cơm bánh
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/chuye1bb87n-cc6a1m-bc3a1nh-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Hạnh phúc thay mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/hanhphucthay-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/hanhphucthay-nhcvx.pdf
Hãy cho họ ăn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u1d9qHLv9iE)
http://www.dinh.dk/pdf/haychohoan-tn.pdf
Năm chiếc bánh và hai con cá mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/namchiecbanhvahaiconca-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/namchiecbanhvahaiconca-nmh.pdf
Ngài đã thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oiA32KzruEQ)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10406&d=1406562703
Ôi thần linh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=omvgVbhTTvY)
http://www.dinh.dk/pdf/oithanlinhChua-2be.pdf
Phép lạ bánh và cá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Sgc4C4HoZE8)
http://www.dinh.dk/pdf/pheplabanhvaca-dch.pdf

Tấm bánh đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NWMXOkibuEM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/TamBanhDoiCon.pdf
Tấm bánh được nhân lên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Tambanhduocnhanlen-Tl.pdf
Kết lễ :Dao ca Mẹ dịu hiền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PJyiB0UjiA8)
http://www.dinh.dk/pdf/daocaMediuhien.pdf
Gần lòng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rOydEAUN0c8)
http://www.dinh.dk/pdf/ganlongMe-dt.pdf