PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014thienngadt
02-07-2014, 03:20 PM
Lễ Chúa Nhật 19 A 10/08/2014

Nhập lễ :
Ca nhập lễ 2 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=R8a-JBVOsKw)http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Ca Nhập Lễ 19 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z0e1x969xEA&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl19tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 19 thường niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN19TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN19TN-ht.pdf
Chung lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5KK5P2QIA6Y)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloitaon-nd.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iL6yeycGTPU)
http://dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Con hằng ước mơ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MNIm9K_KnsQ)
http://www.vietchung.org/dtool/data/computer/iestore3/img_sub324_5-con-hang-uoc-mo.pdf
Đi về nhà Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p2ARySCOUY0)
http://www.dinh.dk/pdf/divenhaCha-tn.pdf
Đi về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X8XN9KUFAIc)
http://www.dinh.dk/pdf/divenhaChua.pdf
Hát lên bài ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFnwkSzZ1_o&t=66s)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaica.pdf
Lạy Chúa xin đứng lên mp3 (http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/LayChuaXinDungLen.mid)
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/LayChuaXinDungLen.pdf
Lòng con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0yUL4aXxMzY)
http://www.dinh.dk/pdf/longconhanhoan-vda.pdf
Nhịp bước lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xfd14w_D9NY)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGxoxwEylm0&t=9s)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Than van mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9rcszi-zqDI&t=105s)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/than-van-an-phuc-ft-thien-nga.8SDz06dA4ESx.html)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 19 TN) ThanVan_TramThienThu.pdf
Tiến vào thánh cung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tBW1OFLUp_c)
http://www.dinh.dk/pdf/tienvaothanhcung.pdf
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Xin đừng bỏ rơi mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=S4o_H2v8inM)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PgANvrwddNM)
http://huyenca.com/file/nl19tn-xindungboroi-thienduyen.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 19A Thường niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=Hl66C2SfqDw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv84_19a_xm.pdf
Chúa nhật 19A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TppOseFTQTQ)
http://www.dinh.dk/pdf/42_CN19TN_TV84.pdf
Chúa nhật 19A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3_y7RDfs2J0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn19qnA.pdf
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=csLd5nc1WyE)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaxintolongtubi-chh.pdf
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9AENiP9d5bQ)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Si-NsSRMxGU)
http://www.dinh.dk/pdf/CN19TNA_layChuaxintolongtubi_tv84-dch.pdf
Lòng Ngài nhân ái mp3 (http://www.cadoan.net/files/0511/Long_Ngai_Nhan_Ai.mp3)
http://www.cadoan.net/files/0907/LongNgaiNhanAi_Tv84.pdf
Ơn Thiên Chúa cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CarrTc-N7nU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv84_CN 19A_hpv.pdf
Thánh vịnh 84 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8XHaNfA0aaQ)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv84_XuanThao.pdf
Thánh vịnh 84 mp4 (http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-thanhvinh-84-CN19TNA.pdf)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-thanhvinh-84-CN19TNA.pdf
Thánh vịnh 84 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bZp3E-Nr9Iw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca19AKimlong.pdf
Thánh vịnh 84 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4TeBr2XnS1I)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca19AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 84 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN19a_15b_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN19a15b_hvh.pdf
Thánh vịnh 84 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_19TN_tv 84.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_19TN_tv_84.pdf
Xin cho con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8plYvkQVhUU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca19A-Vn.pdf
Xin thấy tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=m0pxtRFx8VY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca19A-Bn.pdf
Xin tỏ lòng từ bi Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fYK7ytjkIq0)
http://www.dinh.dk/pdf/xintolongtubiChua-tv84.pdf
Xin tỏ lòng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pWQM2gxeN3Q)
http://www.dinh.dk/pdf/xintolongtubi-vx.pdf
Xin tỏ lòng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PAktHjKu05c)
http://www.dinh.dk/pdf1/xintolongtubi1-ta.pdf
Xin tỏ lòng từ bi 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mOeOfhirb4o)
http://www.dinh.dk/pdf1/xintolongtubi2-ta.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn19A/Tv84_19A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn19A/Tv84_19A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng Chúa niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ivIlC9tk94o)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaniemtin-nhl.pdf
Dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ltmLzzwRiEc)
http://www.dinh.dk/pdf/dangNgai.pdf
Dâng niềm tin yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/dangniemtinyeu.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/dangniemtinyeu.pdf
Đời con dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XJUhGvg3R6Q)
http://www.dinh.dk/pdf/doicondangNgai.pdf
Hiệp dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g5_iiYwRtAQ)
http://www.dinh.dk/pdf/hiepdang-at.pdf
Nguyện dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-JgS1yiZafk)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanglenChua-nd.pdf
Niềm tin dâng lễ mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/niemtindangle-vda.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/niemtindangle-vda.pdf
Xin dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QqcAGv2KO1s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/xindanglen_VL.pdf
Hiệp lễ : Chúa Giêsu đi trên mặt nước mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/ChuaGiesuditrenmatnuoc-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/ChuaGiesuditrenmatnuoc-ht.pdf
Chúa mãi bên con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=opHZcT1nSmM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fbBhWBEyjT4)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuamaibencon-vn.pdf
Cho con vững tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=br9SULQntG4)
http://www.dinh.dk/pdf/choconvungtin-nd.pdf
Con tin Chúa ơi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-tin-chua-oi-gia-an-hat-thanh-ca.1JDA1tdICz.html)
http://www.dinh.dk/pdf/continChuaoi.pdf
Con vững tin nơi Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FIQ4tUKiaF0)
http://www.dinh.dk/pdf/convungtinnoiNgai-vx.pdf
Đi trên sóng nước mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oaky5sKyq-M)
http://www.dinh.dk/pdf1/ditrensongnuoc-mt.pdf
Hãy vững tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NKjAcO1sJ00)
http://www.dinh.dk/pdf/hayvungtam-tn.pdf
Ngài hãy phán mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eI8U8CcU6Vw)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HongBinh/NgaiHayPhan_hb.pdf
Qua cơn sóng gió mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jBJ6E3QcKNg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Quaconsonggio_Vp-Tl.pdf
Sóng gió lặng yên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iXPj2g_Nq6k)
http://www.dinh.dk/pdf1/songgiolangyen-nhcvx.pdf
Thầy đây mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=LoEmlf-NUDs)
https://thanhcavietnam.us/ThanhCaSuyNiem/LeChuaNhat/ThayDay(CN19A)_plh.pdf
Thầy đây! Đừng sợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oZzolibwya0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN19TNA-ThayDayDungSo_bn.pdf
Thầy đây! Đừng sợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VYWDPo7tEto)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/03.CaNguyen/ThayDayDungSo_tth.pdf
Thầy đây! Đừng sợ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/ThayDayDungSo_thb.pdf
Thầy đây! Đừng sợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wbiOzroZGO0)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HoangKimTot/ThayDayDungSo_hkt-hn.pdf
Thầy ơi! Cứu con mp4 (http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/IWA97E6Z/thay-oi-cuu-con-ca-doan-teresa.html)
http://www.dinh.dk/pdf1/Thayoicuucon-hmkdch.pdf
Trên biển đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FXxMFXZaTP0)
http://www.dinh.dk/pdf/trenbiendoi-nmh.pdf
Vững tin nơi Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN19ATN-vungtinnoiChua-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN19ATN-vungtinnoiChua-tl.pdf
Kết lễ : Ngôi sao Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0LcpdOej7uM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/ngoisaomaria.pdf
Sao biển mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Oy3i6iH1Q44)
http://www.dinh.dk/pdf/saobien-tb.pdf

bibotom
08-08-2017, 01:19 AM
Hiệp Lễ Chúa nhật 19 A Thường Niên.