PDA

View Full Version : Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014thienngadt
04-07-2014, 10:40 PM
Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08

Nhập Lễ : Ca mừng Mẹ lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2EeQVDB_wOM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Sr.ThienUyen/CaMungMeLenTroi-ThienUyen.pdf
Cất tiếng hoà ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B8MKNPgljSg)
http://www.dinh.dk/pdf/cattienghoaca-ndl.pdf
Điềm lạ vĩ đại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QQUrqHSsgxQ)
http://www.dinh.dk/pdf/diemlavidai.pdf
Hân hoan đón Mẹ về trời
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12863&d=1470472187
Lạy Đức Maria mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21971)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TheThong/LayDucMaria_tth.pdf
Mẹ đã lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TMadpgUc18Y)
http://www.dinh.dk/pdf/Medalentroi_vda.pdf
Mẹ hồn xác lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vZ58Rfxgdr8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HanThuSinh/MeHonXacLenTroi_hts.pdf
Mẹ lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5YLxFVzyXw8)
http://www.dinh.dk/pdf/melentroi-th.pdf
Mẹ lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0R0sqz9mWEo)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.KimLong/MeLenTroi_kl.pdf
Mẹ lên trời 2 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12153)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/LeAnh/MeLenTroi2_pxc.pdf
Mẹ lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8p95A06L8gY)
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/melentroi2.pdf
Mẹ về thiên cung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V9oTJyxQR64)
http://www.dinh.dk/pdf/Mevethiencung2.pdf
Mẹ về thiên cung mp3 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/me-ve-thien-cung/)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhuongAnh/MeVeThienCung.pdf
Mẹ về thiên cung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5uHc9sAgD5Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4107&d=1314377523
Mẹ về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xrgezB9-SzM)
http://www.dinh.dk/pdf/Mevetroi.pdf
Mẹ về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YCNwRXmECls)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MeVeTroi-TramThienThu.pdf
Mẹ về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JSjGubot9aI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/Mevetroi_Vn.pdf
Mẹ về trời
http://www.dinh.dk/pdf/Mevetroi-ht.pdf
Một điềm lạ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/motdiemla-tt.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/motdiemla-tt.pdf
Một điềm lạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HQ5hKQnGGC4)
http://www.dinh.dk/pdf/motdiemla1-kl.pdf
Một điềm lạ
https://huyenca.com/file/motdiemla-duytan.pdf
Một điềm lạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6RKilhG-DsM)
http://www.dinh.dk/pdf/motdiemla-nd.pdf
Một điềm lạ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-9hYszdgOs0)
http://www.dinh.dk/pdf/motdiemla2-kl.pdf
Một điềm lạ vĩ đại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_5Tc9mLQA9s)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MotDiemLaViDai_dk.pdf
Một điềm lạ vĩ đại
http://www.dinh.dk/pdf/motdiemlavidai-dch.pdf
Mừng Mẹ hồn xác lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IXOGnlHqCHI)
http://dinh.dk/pdf1/mungMehonxaclentroi-dc.pdf
Mừng Mẹ lên trời mp4 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10275)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/LeAnh/MungMeLenTroi_ngd.pdf
Ngợi ca Mẹ về trời
http://www.dinh.dk/pdf/ngoicaMevetroi-tn.pdf
Nữ Hoàng đăng quang mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu-hoang-dang-quang-va.M2CCtB0yH64B.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9335&d=1374424808
Đáp ca : Bên hữu Đức Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lMyQaTCy8co)
http://www.dinh.dk/pdf/benhuuducvua-tv44.pdf
Bên hữu Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-B4p3VWlQ8U&t=1s)
http://www.dinh.dk/pdf/benhuuNgai_tv44-nd.pdf
Ca khúc tương tiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s3bO0-b-ya4)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhucthuongtien.pdf
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duc-me-hon-xac-len-troi-va.rIrzU5H98MOM.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/KiepPhuVan-VLTPVol.2/DucMeHonXacLenTroi(Tv44)_vltp.pdf
Hoàng hậu đứng bên hữu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kkHygOxcuKw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv44_HoangHau_mt.pdf
Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoang-hau-dung-ben-huu-duc-vua-va.rX8zOABLirBJ.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/HoangHauDungBenHuuDucVua_dk.pdf
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Z8Y_A320nb8)
http://www.dinh.dk/pdf/hoanghaudungbenhuuDucVua-chh.pdf
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tv71WhCuYNw)
http://www.dinh.dk/pdf/leDucMehonxaclentroiABC_hoanghaubenhuuDucVua_tv44-dch.pdf
Lễ Đức Mẹ Lên Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tgkDNdSWC8A&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/15-8.pdf
Nữ hoàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IC4PC_TOl58)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv44_mlt_martino.pdf
Nương tử ơi
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12870&d=1470652711
Thánh vịnh 44 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nfBAS_5e-yE)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/867/thanh-vinh-44.pdf
Thánh vịnh 44 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroi_15_8_chinhngay_tv44.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroi_15_8_chinhngay_tv44.pdf
Thánh vịnh 44 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv44_MeLenTroi_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv44_MeLenTroi_hvh.pdf
Dâng lễ : Dâng lễ tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IKlhyUuQ4QA)
http://www.dinh.dk/pdf/dangletaon.pdf
Lễ vật dâng Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hEiL0PEiabs)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9336&d=1374425075
Ngạt ngào khói hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UWaxnGlMudo)
http://www.dinh.dk/pdf/ngatngaokhoihuong-mt.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kbXjCjtUpdw)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Tựa trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3iG7U5S0GSU)
http://www.dinh.dk/pdf/tuatramhuong-nl.pdf
Với Mẹ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZTK2T87YQXc)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Xin dâng mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/7/844/xindang-huongvinh.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/7/844/xin-dang.pdf
Hiệp Lễ : Đáp tiếng xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EEQrz7_vnus)
http://www.dinh.dk/pdf1/daptiengxinvang-hmkdch.pdf
Điệp khúc Magnificat mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/diep-khuc-magnificat-ban-hop-xuong-lac-viet.stBaPuKyb0.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/MDTO1-MuonDoiTaOn/DiepKhucMagnificat_vdt.pdf
Linh hồn tôi mp (http://music.nhacthanh.net/#Play/51458/07-linh-hon-toi-2.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=HBT6-f_haQs)
http://www.dinh.dk/pdf/linhhontoi2.pdf
Linh hồn tôi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5220)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/TienDangNgai1/LinhHonToi-HaiAnh.pdf
Linh hồn tôi mp3
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/04.DucMe/LinhHonToi_tth.pdf
Linh hồn tôi 5 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r9YsXAwocRE)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CaVangSuotDoi/LinhHonToi5_kl.pdf
Linh hồn tôi ca lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4hmVmSz0Hjw)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TramHuongVol.01-ChuaVanYeuCon/LinhHonToiCaLen_th.pdf
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EXCSmu18AAs)
http://www.dinh.dk/pdf/linhhontoingoikhenChua.pdf
Magnificat mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6255)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinhCaMuonDoaHong/LinhHonToi1_kl.pdf
Magnificat mp (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7228)4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Ssu1VwXQg8)
http://www.dinh.dk/pdf/Magnificat-dvh.pdf
Magnificat mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5095)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TonVinhCacThanhTuDaoVN/Magnificat_hk-ndl.pdf
Magnificat 1 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13612)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HCCTVol.7-KiaBaNao/Magnificat1_hd.pdf
Magnificat
http://dinh.dk/pdf/Magnificat-tn.pdf
Thần trí tôi mừng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K7MePgSCs7I)
http://www.dinh.dk/pdf/thantritoimungvui-kl.pdf
Tôi mừng rỡ mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/toi-mung-ro-nhom-hoan-ca.vuSSsxTrd6hh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/toimungro-ad.pdf
Cao vời khôn ví mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gA_eVDgItWA)
http://www.dinh.dk/pdf/caovoikhonvi.pdf
Dâng lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MtNOdbUpNzk)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=yT6pxwBBjuk) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=2d0c57eV1YA)
http://huyenca.com/file/Dangloitaon-thethong.pdf
Đoản khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-58gCDHmaSs)
http://www.dinh.dk/pdf/doankhuctrian-dch.pdf
Tình ca tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SwHeLPcoJP8)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcatrian-tn.pdf
Tri ân tình Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2CDffomwvs4)
http://www.dinh.dk/pdf/triantinhChua-nl.pdf
Kết lễ : Hát khen Mẹ về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tXGISaN_mhQ)[/URL]
http://www.dinh.dk/pdf/hatkhenMevetroi-dch.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=8EO_atrHNVE"]Hát mừng Mẹ lên trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0nijNupZpIQ)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/ducme/MeLenTroi.pdf
Hãy nhìn về Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-nhin-ve-me-an-phuc.iCQtNUytwlsC.html)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/HayNhinVeMe_tn.pdf
Hoan ca Mẹ lên trời
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12864&d=1470472202
Sống một ngày như Mẹ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=D_Ev_fhkE3w)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NRuuogbTXUg)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/songmotngaynhume.pdf
Theo Mẹ về trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fSVeQb3ulik)
http://www.dinh.dk/pdf/theoMevetroi-kl.pdf
Tình Mẹ thiết tha
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/Tinhmethiettha_Vn.pdf