PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014thienngadt
08-07-2014, 02:33 AM
Lễ Chúa Nhật 20A 17/08/2014

Nhập lễ : Ca lên đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ceXw7si_eMI)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf
Ca nhập Lễ Chúa Nhật 20 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9zojGOmoI9k&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl20tn-tranminh.pdf
Ca tụng Chúa 2 mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/catungChua2-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/catungChua2-vn.pdf
Chúa là mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PJBYvkak4og)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6476&d=1343659213
Chúa nhật 20 Thường niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN20TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN20TN-ht.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FNTtKKd0ZTU)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Con sẽ bước lên bàn thờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0mToETIiq8U)
http://www.dinh.dk/pdf/consebuoclenbantho-hnhp.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2e-JoTVt4O8)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Đi về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=scsM7AYFxbE)
http://www.dinh.dk/pdf/divenhaChua-th.pdf
Khát xa nguồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y-rjQ74jhpE)
http://www.dinh.dk/pdf/khatxanguon.pdf
Lòng Thầy ước ao
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12850&d=1469889985
Thật hạnh phúc thay mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/821/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/821/that-hanh-phuc-thay.pdf
Tiến về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hEEDzHpoAs8)
http://thanhnhaconline.com/pdf/tienvenhachua.pdf
Ước mong
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 20 TN) UocMong_TramThienThu.pdf
Vào nơi đền Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NG_1ZN9V87I)
bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NSq_tO-WP5Y)
http://huyenca.com/file/nl20tn-vaonoidenngai-thienduyen.pdf
Về bên cung điện Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13328&d=1490588257
Đáp ca : Cảm tạ Ngài
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca20A-Vn.pdf
Chúa nhật 20A Thường niên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-20-a-an-phucthien-nga.MBv6zm89VoHZ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/43_CN20TN_TV66.pdf
Chúa nhật 20A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OFEhDWkSHGU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn20qnA.pdf
Chúa nhật 20A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=151EgnKI3WE)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2017/08/Tv66-NC20QN-A-1.pdf
Chúa nhật 20 Thường niên A
https://huyenca.com/file/dapcatn20a-tv66-tranminh.pdf
Chư dân hãy ca tụng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8lrWeW1QCiU)
http://www.dinh.dk/pdf/CN20TNA_chudanhaycatungNgai_tv66-dch.pdf
Chư dân hãy ca tụng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=at2avPrGx-k)
http://www.dinh.dk/pdf1/chudanhaycatungNgai-ta.pdf
Hãy ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IlOgl_Lkg-A)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv66_CN 20A_hpv.pdf
Ngàn dân hỡi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uA3dNxqD7Dg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/DapcaCN20A-Bn.pdf
Thân lạy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gFh5vOga3bA)
http://www.dinh.dk/pdf/thanlayChua-tv66.pdf
Thánh vịnh 66 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ND_RyAAV5x0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca20AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 66 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dK_5MdCUYpM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca20AKimlong.pdf
Thánh vịnh 66 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qepfr0sFpYA)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh66-ndh.pdf
Thánh vịnh 66 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FFcq59zLcv8)
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RJdp6Vsq74s)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN20a_hvh.pdf
Thánh vịnh 66 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_20TN_tv_66.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_20TN_tv_66.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn20A/Tv66_20A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn20A/Tv66_20A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Bánh thơm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y8uVtt60nwA)
http://www.dinh.dk/pdf/banhthom.pdf
Chẳng biết lấy gì mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qNELP0lEC1c)
http://www.dinh.dk/pdf/changbietlaygi.pdf
Dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GFYHeoWbJ4w)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChuabanhthom.pdf
Giai khúc dâng tiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HWI4eCYag_U)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/02.DangLe/GiaiKhucDangTien2-Giangtam.pdf
Xin dâng lên Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rQBrkNe4XPI)
http://www.dinh.dk/pdf1/xindanglenNgai_.pdf
Hiệp lễ : Chỉ một Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/chimotChua-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/chimotChua-vn.pdf
Cho con niềm tin
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/cho-con-nie1bb81m-tin-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Cho con thêm lòng tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mowW6PoiFkk)
http://dinh.dk/pdf/choconthemlongtin-dch.pdf
Cho con vững tin mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=JwJh7b57nLU)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ng49FPu0Ggo)
http://dinh.dk/pdf/choconvungtin-nd.pdf
Con trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kAt9sq0JU3Y)
http://www.dinh.dk/pdf/controngcayChua.pdf
Con vững tin nơi Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=q3-Ofz4Ekk0)
http://www.dinh.dk/pdf/convungtinnoiNgai-vx.pdf
Con xin tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rxj2Bc3OoEE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN20TNA-ConXinTin_bn.pdf
Đức tin vững vàng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN20ATN-ductinvungvang-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN20ATN-ductinvungvang-tl.pdf
Hãy cứ tin mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haycutin-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/haycutin-vn.pdf
Hy vọng vào Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dSIb7jNnYsM)
http://www.dinh.dk/pdf/hyvongvaoNgai.pdf
Lạy Chúa xin thương con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vqu5rFeEzVA)
http://www.dinh.dk/pdf1/layChuaxinthuongcon-hmkdch.pdf
Lòng tin lớn lao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oKq-ccXzqiE)
http://www.dinh.dk/pdf/longtinlonlao-tn.pdf
Niềm tin lớn lao mp (https://www.youtube.com/watch?v=vPen-cbIMBA)4 (https://www.youtube.com/watch?v=vPen-cbIMBA)
http://dinh.dk/pdf1/niemtinlonlao-nmh.pdf
Thật hạnh phúc thay
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/821/that-hanh-phuc-thay.pdf
Tin nơi Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ShQzHPIaYKk)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7136&d=1350003820
Trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h1NuwScuiWs)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua-nd.pdf
Vững tin vào Ngài
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/ve1bbafng-tin-vc3a0o-ngc3a0i.pdf
Xin Ngài thương xót
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Xinngaithuongxot-Tl.pdf
Xin thêm lòng tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3_ol3NYx468)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MpgUQ9j8-O8)
http://www.dinh.dk/pdf/xinthemlongtin-dch.pdf
Kết lễ : Lạy Mẹ từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YN09y4xFB9g)
http://www.dinh.dk/pdf/layMetubi-hl.pdf
Nguồn cậy trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=79BkWAom16I&t=34s)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoncaytrong.pdf