PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014thienngadt
11-07-2014, 01:41 AM
Lễ Chúa Nhật 21A 24/08/2014

Nhập lễ : Ca khúc hồng ân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=oQVgqQ5JKNk)http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Ca Nhập Lễ 21 Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JtQf8vpISFY&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl21tn-tranminh.pdf
Ca tụng Chúa mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/be-sop-tenor.mp3)
Bè (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/be-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1412/ca-tung-chua.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LpuPG2glEDU)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan-nd.pdf
Cho nước trời mai sau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jl57TZeaJFc)
http://www.dinh.dk/pdf/chonuoctroimaisau-nd.pdf
Chúa nhật 21 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN21TN-ht.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1NQqP4_ehGk)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Đi về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ClitP6uRbj0)
https://huyenca.com/file/divenhachua.pdf
Hỡi thế trần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KMKPJgCE4-c)
http://www.dinh.dk/pdf/hoithetran.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGxoxwEylm0&t=9s)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_NEDESUIz6M)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Trên đường về nhà Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=czErwIM8PTo)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TrenDuongVeNhaCha_ngoccan.pdf
Xin lắng nghe
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/XinLangNghe.pdf
Xin lắng tai mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/xin-lang-tai.pdf
Xin lắng tai
http://www.dinh.dk/pdf/xinlangtai-lt.pdf
Xin lắng tai nghe mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CMixGVAtpYM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jg-ibWXPLRg)
http://huyenca.com/file/nl21tn-xinlangtainghe-thienduyen.pdf
Xin mau đáp lời
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/xin-mau-c491c3a1p-le1bb9di-lm-duy-linh.pdf
Xin thương tôi tớ
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 21 & 22 TN) XinThuongToiTo_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 21A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZsWDy4ztXjo&t=42s)
[/URL]http://www.dinh.dk/pdf/44_CN21TN_TV137.pdf
Chúa nhật 21A Thường niên mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-21-a-an-phucthien-nga.uwtV2wrDMU6y.html)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn21qnA.pdf
Con sẽ ca tụng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VM3Usuv1At4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca21A-Vn.pdf
Lòng nhân hậu Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/longnhanhauChua-tv137.pdf
Thánh vịnh 137 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GlPHV8ad6kw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca21AKimlong.pdf
Thánh vịnh 137 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HuDR0f4Gm4o)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca21AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 137 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BujVnWFAojQ&t=3s)
http://www.dinh.dk/pdf/CN21TNA-td.pdf
Thánh vịnh 137 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Uj4wlNLsFA8)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv137_CN 21A_hpv.pdf
Thánh vịnh 137 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BujVnWFAojQ&t=3s)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN21a_hvh.pdf
Thánh vịnh 137 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_21TN_tv137.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_21TN_tv137.pdf
Xin cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g9kmuO-FmDQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/DapcaCN21A-Bn.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=_9usrqEsa60"]Xin đừng bỏ rơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fyBEoFzUMCE)
http://www.dinh.dk/pdf/CN21TNA_xindungboroi_tv137-dch.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn21A/Tv137_21A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn21A/Tv137_21A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Bánh miến rượu nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cqlW0mclEyY)
http://www.dinh.dk/pdf/banhmienruounho-at.pdf
Dâng trọn cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x-1zFh81HNM)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtroncuocdoi.pdf
Hiệp dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vm1SPHAfnU0)
http://www.dinh.dk/pdf/hiepdang-at.pdf
Lạy Cha nhân ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hAuGBRG82_M)
Bè mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=zy91C41CNVg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8323&d=1363622508
Lễ dâng tín thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E_YDqD8C0Pk)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtinthac-nk.pdf
Lễ vật huyền siêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mAzMvUBLis8)
http://www.dinh.dk/pdf/levathuyensieu.pdf
Hiệp lễ :
Chìa khoá nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u5ocyeFgBlM)
http://www.dinh.dk/pdf1/chiakhoaNuocTroi-hmkdch.pdf
Con nên tảng đá 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lV5sFhodTbs)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN21TNA-ConNenTangDa1_bn.pdf
Con tin Đức Kitô
http://mitram.saobiennhatrang.net/hieple/226-continduckito.pdf
Con tin thưa Thầy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fyZ92M8SZN4)
http://www.dinh.dk/pdf/continthuaThay.pdf
Niềm xác tín của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jda7alxVHas)
http://dinh.dk/pdf/niemxactincuacon.pdf
Phêrô con có phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rQKMYQJ1-lo&feature=emb_logo)
http://www.dinh.dk/pdf1/Pheroconcophuc-hmkdch.pdf
Phêrô con là đá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q2a2jWVrqmE)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bEtaCNlUiNg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/PheroConLaDa_chh.pdf
Phêrô con là đá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OrIMRC2Xt4M)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/cacthanh/Pheroconlada-Vdt.pdf
Phêrô con là đá
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/pherophaolo/pheroconlada-nm.pdf
Suối nguồn tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-tjpLxap5lc)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/LeTin/SuoiNguonTinhYeu-LeTin.pdf
Thầy là Con Thiên Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/ThaylaConThienChua-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/ThaylaConThienChua-nmh.pdf
Tuyên xưng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/tuyenxung-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/tuyenxung-ht.pdf
Tuyên xưng Đức Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GNGFLyu9xiI)
http://www.dinh.dk/pdf/tuyenxungDucKito-tn.pdf
Xin tuyên xưng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Vt3DgBGAYps)
http://www.dinh.dk/pdf1/xintuyenxung-nhcvx.pdf
Xưng tụng Danh Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN21ATN-xungtungdanhChua-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN21ATN-xungtungdanhChua-tl.pdf
Kết lễ : Dâng Mẹ cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2qkPshgBmUc)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMecuocdoi-ga.pdf
Lời cầu cho xứ đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ud2jVUMKHC0)
http://www.dinh.dk/pdf/loicauchoxudao.pdf