PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014thienngadt
14-07-2014, 02:19 AM
Lễ Chúa Nhật 22A 31/08/2014

Nhập lễ : Bước tới Thiên Nhan mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/buoctoithiennhan-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/buoctoithiennhan-vn.pdf
Bước vào cung thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WqwHmqLeNvs)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh-nk.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EqVvx4w872A&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl22tn-tranminh.pdf
Chúa nhân hậu
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaNhanHau.pdf
Chúa nhân hậu và khoan dung mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=NaLxQD_q9ns)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4OfzpFMx6x8)
http://huyenca.com/file/nl22tn-chuanhanhauvakhoandung-thienduyen.pdf
Chúa nhật 22 Thường niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN22TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN22TN-ht.pdf
Điều Chúa muốn
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6111&d=1340580012
Đồng hành với Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-hanh-voi-chua-an-phuc.GZuOJpjfG0Vu.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6626&d=1345813436
Hãy ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lxC3-nZohC0)
http://www.dinh.dk/pdf/haycatungChua.pdf
Khúc ca lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IXSvWaCzkIM)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccalenden-ga.pdf
Tiến lên đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C3Hn9lFukW0)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CungNhauCauNguyen/TienLenDenThanh_kvt.pdf
Trèo lên cao sơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eumxVXhLvK0)
http://www.dinh.dk/pdf/treolencaoson-hl.pdf
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Xin dủ lòng thương
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/XinDuLongThuong.pdf
Xin thương tôi tớ
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 21 & 22 TN) XinThuongToiTo_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 22A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d3Y_InQ-mC4)
http://www.dinh.dk/pdf/45_CN22TN_TV62.pdf
Chúa nhật 22A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i8XrMpiADWo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn22qnA.pdf
Chúa nhật 22A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=GH6UAP3ntcY)
http://www.dinh.dk/pdf/CN32ATN-tl.pdf
Chúa nhật 22A Thường Niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn22A-Chh.pdf
Con mong đợi Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I2zrBxgvsl4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca22A-Vn.pdf
Hồn con khát Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tP-wMcD7qms)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca22A-Bn.pdf
Lạy Chúa là Thiên Chúa con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WIgtRvo4AU0)
http://www.dinh.dk/pdf/CN22TNA_layChualaThienChuacon_tv62-dch.pdf
Link hồn con khao khát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nCVjZc6rdeE)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv62_CN 22A_hpv.pdf
Linh hồn con khao khát Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8Z7rgNVcAhU)
https://huyenca.com/file/tnacn22_linhhonconkhaokhatchuatv62.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W7YuhbK-jyQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca22AKimlong.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o8a5XKKtAu0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca22AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 62
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-thanhvinh-62-CN-22-TNA.pdf
Thánh vịnh 62
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN22TNA(Tv62)_thl.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x_Xg0_NpUK8)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN22a_hvh.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.pdf
Dâng lễ : Con xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KpaXIQ3_lG0)
http://thanhnhaconline.com/pdf/conxindang.pdf
Dâng cùng hương hoa
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/dc3a2ng-cc3b9ng-hc6b0c6a1ng-hoa-vinam.pdf
Của lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Km5mI7ggTCw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C4RPcbDGxGA)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedoicon-nd.pdf
Dâng trọn cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B1TND75Fae4)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtroncuocdoi.pdf
Tặng vật dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uF__kUCCFxw)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Hiệp lễ : Ai không bỏ mình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=--brT5yE-io)
http://www.dinh.dk/pdf1/aikhongbominh-plh.pdf
Ai muốn theo Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R43gbS9QPxo)
http://www.dinh.dk/pdf1/aimuontheoTa-hmkdch.pdf
Cho con đến với Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KHMZL8DBPPA)
http://www.dinh.dk/pdf/chocondenvoiNgai.pdf
Con đi theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ftcMubwOfL4)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4MbZNIm0LJE)
http://www.dinh.dk/pdf/conditheoChua-td.pdf
Con đường Chúa đã đi qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QtVKrFKV-bo)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongChuadadiqua.pdf
Con đường thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y0wBMHez9Xs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/con-duong-thap-gia.pdf
Đi theo Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xWNWhlYwHg4)
http://dinh.dk/pdf/ditheoNgai-at.pdf
Đường thánh giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WNrJ3TUm6Ew)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NUseZpWBVms)
https://huyenca.com/file/cn22tna-duongthanhgia-thienduyen.pdf
Đường thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CLldL409Wxg)
http://www.dinh.dk/pdf/duongthapgia-ga.pdf
Hãy từ bỏ mình
http://www.dinh.dk/pdf1/haytubominh-hmkdch.pdf
Lạy Chúa con mến yêu Ngài mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/layChuaconmenyeuNgai-hmk.mp3)
http://dinh.dk/pdf/layChuaconmenyeuNgai-hmk.pdf
Nếu muốn theo Thầy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/neumuontheoThay-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/neumuontheoThay-nmh.pdf
Theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4rvXwJtgf-4)
http://www.dinh.dk/pdf/theoChua-pa.pdf
Theo đường Chúa đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vUot_TcwyzQ)
http://www.dinh.dk/pdf/theoduongChuadi-tn.pdf
Theo Thầy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/theoThay-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/theoThay-nhcvx.pdf
Vác thập giá mình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Iv4sfoqF5wM)
http://www.dinh.dk/pdf/vacthapgiaminh_-tn.pdf
Kết lễ : Bước đường trần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EsslKA3gqJs)
http://www.dinh.dk/pdf/buocduongtran.pdf
Sống một ngày như Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=D_Ev_fhkE3w)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NRuuogbTXUg)
http://thanhnhaconline.com/pdf/songmotngaynhume.pdf
Xin theo Thầy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xintheoThay-vn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/xintheoThay-vn.pdf