PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014thienngadt
24-07-2014, 12:47 AM
Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014

Nhập lễ : Ca khúc hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pIBfMMusepI)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Ca lên đi 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I-zm1uiaVSs)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 23 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T0deQWxbjvQ&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl23tn-tranminh.pdf
Chúa công minh
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 23 TN) ChuaCongMinh_TramThienThu.pdf
Chúa công minh
https://cldup.com/4DbQ5XB9By.pdf
Chúa là Đấng
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaLaDang.pdf
Chúa là Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/ChualaThienChua-pctn.pdf
Chúa nhật 23 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN23TN-ht.pdf
Con tiến vào đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mWrlhpyDWx8)
http://www.dinh.dk/pdf/contienvaodenthanh-hn.pdf
Đấng công bình chính trực mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=GWPQ6QtoAT4)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VGrdWPJmARo)
http://huyenca.com/file/nltn23-dangcongbinhchinhtruc-thienduyen.pdf
Đấng công minh
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/DangCongMinh_cn23_phamdinhnhu.pdf
Đâu có tình yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=52tKASIW1K0)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Giữa nơi đền thánh mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/6/1192/chung-4-be.mp3)http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/812/giua-noi-den-thanh.pdf
Hát lên bài ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFnwkSzZ1_o)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaica.pdf
Đáp ca :
C (https://www.youtube.com/watch?v=lJycJZbhnDE)húa nhật 23A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=lJycJZbhnDE)
http://www.dinh.dk/pdf/46_CN23TN_TV94.pdf
Chúa nhật 23A Thường Niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn23A-Chh.pdf
Chúa nhật 23A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eCib7pxDUpY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn23qnA.pdf
Đến mừng Chúa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca23A-Vn.pdf
Hãy đến đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s_8ygiB42VY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca23A-Bn.pdf
Thánh vịnh 94 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QuVlN6nXskk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca23AKimlong.pdf
Thánh vịnh 94 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pFefbTPGb7U)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanThao/Tv94_xt.pdf
Thánh vịnh 94 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C_W3I8t2x90&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-TV-94-CN-23-A.pdf
Thánh vịnh 94 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X7r4sF-COIw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca23AThanhlamUsa.pdf
Thánh vịnh 94
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN23TNA(Tv94)_thl.pdf
Thánh vịnh 94 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN23A_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN23a_hvh.pdf
Thánh vịnh 94 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_23TN_ tv94.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_23TN_ tv94.pdf
Ước chi hôm nay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PDpY1gyLtwo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv94_CN 23A_hpv.pdf
Ước chi hôm nay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2WWsTdSCceE)
http://www.dinh.dk/pdf/uocchihomnay-tv94.pdf
Xin đừng cứng lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZVS8f5OGdeM)
http://www.dinh.dk/pdf/CN23TNA_xindungcunglong_tv94-dch.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn23A/Tv94_23A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn23A/Tv94_23A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Cùng tiến dâng mp4
http://www.dinh.dk/pdf/cungtiendang.pdf
Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VZHGWNQXaTY)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Lễ dâng kiếp người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L1-PMYXoJ90)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2016/02/ledangkiepnguoi.pdf
Lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yQXtEnN06VA)
http://thanhnhaconline.com/pdf/letinhyeu.pdf
Lễ yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0NjZURPWQAw)
http://www.dinh.dk/pdf/leyeuthuong-ht.pdf
Nguyện dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=See48k4y5bU)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanglenChua.pdf
Tiến dâng của lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PoMdHqJTF2o)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendangcuale-dch.pdf
Hiệp lễ : Ân huệ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c8T89_5SZ8Y)
http://www.dinh.dk/pdf1/anhue-nhcvx.pdf
Cho con biết yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l1EDGm9He8Y)
http://www.dinh.dk/pdf/choconbietyeuthuong-td.pdf
Chu toàn luật Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hVOfHX1X83s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN23TNA-ChuToanLuatCha_bn.pdf
Cộng đoàn đức tin
http://www.dinh.dk/pdf1/congdoanductin-nmh.pdf
Cùng nhau hoàn thiện
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/cc3b9ng-nhau-hoc3a0n-thie1bb87n.pdf
Giúp nhau hoàn thiện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YGOM-43GTng)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wHeXA3X2pM8)
http://www.dinh.dk/pdf1/giupnhauhoanthien-hmkdch.pdf
Hãy sửa lỗi nhau
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/hc3a3y-se1bbada-le1bb97i-nhau-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Hiệp nguyện
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/HiepNguyen_thb.pdf
Mở lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E5QOxuCnlA0)
http://www.dinh.dk/pdf/molong.pdf
Mong Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/mongChua-ht.pdf
Nguồn sống yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Az9jXvPGDhc)
http://www.dinh.dk/pdf/nguonsongyeuthuong-nd.pdf
Như nai rừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IkPUKzEzOyA)
http://www.dinh.dk/pdf/nhunairung_.pdf
Như nai rừng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nhunairung-td.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/nhunairung-td.pdf
Ở nơi nào
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Onoinao-Chh.pdf
Sửa lỗi cho nhau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cjQiome11bY)
http://www.dinh.dk/pdf/sualoichonhau-tn.pdf
Tâm tình ca 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0URXTN0pTqA)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhca3.pdf
Trách nhiệm tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KaTgNy3Hhag)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN23ATN-trachnhiemtinhthuong-tl.pdf
Xin cho con một trái tim
http://dinh.dk/pdf/xinchoconmottraitim-td.pdf
Kết lễ : Kinh hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mqZwOq5_QwI)
http://dinh.dk/pdf/kinhhoabinh.pdf
Tận hiến cho Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MJQkdazbuYA)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.19-ChutTinhConTho/TanHienChoDucMe_hl.pdf