PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014thienngadt
24-07-2014, 01:19 AM
Lễ Chúa Nhật 24A 14/09/2014

Nhập lễ : Ai trông cậy
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/AiTrongCay.pdf
Bình an của Chúa
http://huyenca.com/file/binhancuachua-duytan.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t9gG6EWpo70&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl24tn-tranminh.pdf
Ca nhập lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M2tQ3Wodd1U)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BdMryRfNuHc)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Ca nhập lễ 9 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HFj11kN-AbA)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple9.pdf
Chúa nhật 24 Thường Niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN24TN-ht.pdf
Xin ban bình an mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h7KIiqMiRzc)
bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g2K2fDFJGkk)
http://huyenca.com/file/nl24tn-xinbanbinhan-thienduyen.pdf
Xin ban bình an
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 24 TN) XinBanBinhAn_TramThienThu.pdf
Xin ban bình an mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xinbanbinhan-ta.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/xinbanbinhan-ta.pdf

Xin Chúa ban bình an mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1428/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1428/xin-chua-ban-binh-an.pdf
Xin nghe tiếng nguyện cầu
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/xin-nghe-tie1babfng-nguye1bb87n-ce1baa7u-duy-linh-nl.pdf
Xin ơn bình an
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/XinOnBinhAn_thb.pdf

Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=daWQ1252HbY)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf
Đáp ca : Chúa hay thương xót mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IDXVX37Vdpg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuahaythuongxot-tv102.pdf
Chúa là Đấng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DGaAuK4Thp4)
http://www.dinh.dk/pdf/ChualaDangtubi-td.pdf
Chúa là Đấng từ bi
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/02/chua-la-dang-tu-bi-the-thong.pdf

Chúa là Đấng xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TaTXfu3xz6k)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ChuaLaDangXotThg..pdf
Chúa là Đấng xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eq-s5MmSdi8)
http://dinh.dk/pdf1/ChualaDangxotthuong-ta.pdf
Chúa nhật 24A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iUJJjQlxR_Q)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10410&d=1406824405
Chúa nhật 24A Thường Niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn24A-Chh.pdf
Chúa nhật 24A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=Q_yN9VfTYPQ)
http://www.dinh.dk/pdf/47_CN24TN_TV102.pdf
Chúa nhật 24A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=TsWzx6MOkJs)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv102_24a_xm.pdf
Đấng từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DGaAuK4Thp4)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2017/08/Tv102_Dangtubi_vc.pdf
Đấng từ bi nhân hậu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S7qW_Ipkyu0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca24A-Bn.pdf
Linh hồn tôi ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=52s1Oaez5Yk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca24A-Vn.pdf
Lòng Chúa khoan nhân
http://www.dinh.dk/pdf/CN24TNA_longChuakhoannhan_tv102-dch.pdf
Thánh vịnh 102
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-thanhvinh-102-CN-24-TNA.pdf
Thánh vịnh 102 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=e2gj6oGAA_A)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca24AKimlong.pdf
Thánh vịnh 102 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HtuUazcTLlo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca24AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 102
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN24TNA(Tv102)_thl.pdf

Thánh vịnh 102 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN25a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN24a_hvh.pdf
Thánh vịnh 102 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_24TN_tv102.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_24TN_tv102.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn24A/Tv102_24A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn24A/Tv102_24A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Của lễ con dâng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/cualecondang-mk.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-mk.pdf
Của lễ giao hòa mp4 (https://nhacsiphanhung.com/music/cua-le-giao-hoa/)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/ce1bba7a-le1bb85-giao-hc3b2a-phan-hc3b9ng.pdf

Hiến lễ giao hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KJo3GeQjLAQ)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Dâng niềm cảm mến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=49gGplrh_zs)
http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf

Lễ vật hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jub36Mkf-34)
http://www.dinh.dk/pdf/levathoabinh.pdf
Lễ vật tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OLR3d3pbtNg)
http://www.dinh.dk/pdf/levattinhyeu-mt.pdf

Hiệp lễ : Bài ca tha thứ
https://cldup.com/J3Q69SSET8.pdf

Bảy mươi lần bảy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8FFLvFOg1Vk)
Tenor mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oOxp3QcukWg)
Bass mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XNagF-vNLoc)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CaVangLoiChua/BayMuoiLanBay_trvv.pdf
Chúa đã thứ tha
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/chc3baa-c491c3a3-the1bba9-tha-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Chúa mãi thương xót thứ tha
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Chuamaithuongxotthutha_24a-Chh.pdf

Chúa vẫn thứ tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UV0_B03clNs)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavanthutha-qt.pdf
Chuyện tha thứ
https://cldup.com/WzjaxAqtq4.pdf
Hãy sống khoan dung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u75KD_X81wQ)
http://www.dinh.dk/pdf/haysongkhoandung-vn.pdf

Hãy tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JbGnsWoi6-M)
http://www.dinh.dk/pdf/haythathu-qt.pdf
Hãy tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5ujjZm2cP9c)
http://www.dinh.dk/pdf/haythathu-dch.pdf
Hãy tha bảy mươi lần bảy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pLXoXqDnRe4)
http://www.dinh.dk/pdf1/haythabaymuoilanbay-hmkdch.pdf
Hết lòng tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_xqdTZUI3-o)
http://www.dinh.dk/pdf/hetlongthathu-tn.pdf
Kinh hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mqZwOq5_QwI)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhhoabinh.pdf
Không chỉ bảy lần mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/khongchibaylan-td.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/khongchibaylan-td.pdf
Không phải là bảy lần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EfPAtorJqh0)
http://www.dinh.dk/pdf1/khongphailabaylan-hpv.pdf
Mở lòng tha thứ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN24ATN-molongthathu-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN24ATN-molongthathu-tl.pdf
Muốn Chúa thứ tha mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/muonChuathutha.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/muonChuathutha.pdf

Nguyện xin ơn Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tyh4WLM6-e8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN24TNA-NguyenXinOnCha1_bn.pdf

Sống một đời tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hmrxxwqGCTM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Songmotdoithathu_Tl.pdf
Tâm tình ca 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0URXTN0pTqA)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhca3.pdf

Tha bảy mươi lần bảy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7LvPAfuj4LY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HanThuSinh/Tha70Lan7_hts.pdf
Tha bảy mươi lần bảy
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/tha-be1baa3y-mc6b0c6a1i-le1baa7n-be1baa3y.pdf

Tha thứ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MDhU3joQFEY)
http://www.dinh.dk/pdf/thathu.pdf
Tha thứ
https://cldup.com/-L6Q7K5HZf.pdf
Tha thứ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/ThaThu_thb.pdf

Tha thứ cho nhau mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/thathuchonhau-nd.mp3)
http://dinh.dk/pdf/thathuchonhau-nd.pdf
Tha thứ để được thứ tha
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/09/tha-the1bba9-c491e1bb83-c491c6b0e1bba3c-the1bba9-tha-phe1baa1m-xuc3a2n-chie1babfn-cn-hl.pdf
Tha thứ liên
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/ThanhCaSuyNiem/02.ChuaGiesu/ThaThuLien_kl.pdf

Tha thứ luôn luôn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=56walQ_QFjY)

http://www.dinh.dk/pdf1/thathuluonluon-nmh.pdf
Xin cho con nhớ
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Xinchoconnho_24a-Chh.pdf

Xin tha nợ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xinthano-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinthano-nhcvx.pdf
Kết lễ : Chứng nhân Chúa Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=92hY_3ZS1gE)
http://dinh.dk/pdf1/chungnhanChuaKito-dch.pdf

Cùng mẹ ra khơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DxYTzSAV0cY)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TamTinhKhuc2/CungMeRaKhoi_tth.pdf