PDA

View Full Version : Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014thienngadt
31-07-2014, 11:07 PM
Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014

Nhập lễ : Vinh quang của ta mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vinh-quang-cua-ta-dang-cap-nhat.xfL34DOJjPqT.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangcuata-hk.pdf
Vinh dự của chúng ta mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vinh-du-cua-chung-ta-ca-doan-thanh-tam.MvnuduJV6z.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhducuachungta-kl.pdf
Thập giá niềm tự hào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cNck0mJ6Kgo)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgianiemtuhao-tn.pdf
Thập giá Đức Kitô mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thap-gia-duc-kito-ca-doan-thanh-tam.sZNLpPx34N.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiaDucKito.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 77_Chúng ta đừng quên lãng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-suy-ton-thanh-gia-dang-cap-nhat.zixF5KWYrKAb.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chungtadungquenlang-tv77.pdf
Đừng lãng quên kỳ công Chúa (Nih) Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5g1YDF6rCNM)
http://www.dinh.dk/pdf1/lesuytonthanhgiaABC_dunglangquenkycongChua_tv77-dch.pdf
Suy tôn thánh giá mp4 (https://youtu.be/lns0g34FrOM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/14-9.pdf
Thánh vịnh 77 (Impr) Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CTO3poOb-EI)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12056&d=1441465153
Alleluia
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12057&d=1441465166
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Impr)Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-M43OXa7NX4)
http://www.dinh.dk/pdf/lesuytonthanhgia-tv77.pdf
Thánh vịnh 77 mp3 (http://k007.kiwi6.com/hotlink/gzzat0t8dg/suytonThanhGia_TV77_chung_HC_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/nazvvbiqau/m_ngay_14-9_SUY_TON_THANH_GIA_tv_77.pdf
Thánh vịnh 77 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leSuyTonThanhGia/Tv77_leSuyTonThanhGia.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leSuyTonThanhGia/Tv77_leSuyTonThanhGia_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/leSuyTonThanhGia/Tv77_leSuyTonThanhGia_Page_2.jpg
Dâng lễ : Tình Cha mp3 (http://music.nhacthanh.net/#Play/47312/03-Tinh-Cha.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhCha-ha.pdf
Trên đĩa thánh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tren-dia-thanh-lm-jb-nguyen-sang.mFq76RaTvcU7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trendiathanh.pdf
Con muốn dâng mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=UG4lFK2yGpE)
http://www.dinh.dk/pdf/conmuondang-chh.pdf
Hiệp lễ : Thập giá ngất cao mp3 (http://www.keeng.vn/audio/Thap-Gia-Ngat-Cao-Linh-Muc-Nguyen-Sang-320Kbps/XTRC4SM3.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiangatcao.pdf
Ôi thập giá mp3 (http://www.youtube.com/watch?v=I6bWuwimLDg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8155&d=1361894111
Thánh giá Đức Ki-tô mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-gia-duc-kito-ca-doan-sao-mai.VT2MXazkCk.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhgiaDucKito-tn.pdf
Thập giá minh chứng tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thap-gia-minh-chung-tinh-yeu-khac-dung.hvYSqCm1St.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8154&d=1361894098
Thập giá nói gì mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thap-gia-noi-gi-va.mepaZftybnZh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgianoigi.pdf
Giêsu Giêsu Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=asIuNoiZzRQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/TuanThanh/YesuYesu_tt.pdf
Hương tình Thập Giá mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/huong-tinh-thap-gia-va.mjxRuRhpV8X3.html)
http://www.dinh.dk/pdf/huongtinhthapgia.pdf
Nhìn lên thánh giá mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6169)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HoaKhucTaOn2/NhinLenThanhGia_tth.pdf
Kết lễ : Mẹ nhân loại mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-nhan-loai-lm-jb-nguyen-sang.SBs8pUHRF5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Menhanloai.pdf
Mẹ đứng đó mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-dung-do-mai-thien-van.dniETgUIxqAM.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Medungdo.pdf