PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014thienngadt
05-08-2014, 11:59 PM
Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014

Nhập lễ : Bước vào cung thánh 1 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=qnY14l9DugM)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NgocLinh/NhapLe/BuocVaoCungThanh1_nl.pdf
Ca lên đi 10 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OiELmtCnstU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/NhapLe/CaLenDi10_kl.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 25 Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yLvaFv_bUYI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TranMinh/CaNhapLeChuaNhat25ThuongNien-TranMinh.pdf
Cho nước trời mai sau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W7ekmR_7LcM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenDuy/CaNguyen/ChoNuocTroiMaiSau_nd.pdf
Chúa nhật 25 Thường niên
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiTrieu/ThanhVinh-DapCa/ChuaNhat25ThuongNien_ht.pdf
Chúa cứu độ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/ChuaCuuDo_ttt.pdf
Chúa là Đấng cứu độ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=l0yroNUlTAU)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_4uu24DA9hU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienDuyen/NhapLe/ChuaLaDangCuuDo-NLCN25TN-ThienDuyen.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFIh9VvNPWU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/NhapLe/ConHanHoan_kl.pdf
Đường lên núi thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qKk2KXb5tF4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenVanTrinh/CaNhapLe11_nvtr.pdf
Hãy đến tung hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f64Y-Rchdgw)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentungho.pdf
Lòng con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0yUL4aXxMzY)
http://www.dinh.dk/pdf/longconhanhoan-vda.pdf
Ngày xưa Chúa phán
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/NgayXua ChuaPhan.pdf
Ta là Đấng cứu độ
http://www.dinh.dk/pdf/TalaDangcuudo-ta.pdf
Trăm triệu lời ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W4tHHZRtLAg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=41YVUhFG__o)
http://www.dinh.dk/pdf/tramtrieuloica.pdf
Về nhà Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18424)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/CamTaHongAn-Lm.ThanhBinh/VeNhaChua_thb.pdf
Hãy ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mlu4wRSQ998)
http://www.dinh.dk/pdf/haycatungChua.pdf

thienngadt
05-08-2014, 11:59 PM
Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014

Đáp ca : Chúa gần kẻ kêu cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T9cxjLcRwmM)
http://www.dinh.dk/pdf/CN25TNA_Chuagankekeucau_tv144-dch.pdf
Chúa nhật 25A Thường Niên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-25-a-an-phuc.VqI64S0egdqO.html)
http://www.dinh.dk/pdf/48_CN25TN_TV144.pdf
Chúa nhật 25A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tStm4AedBIQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn25QnA.pdf
Chúa nhật 25A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=PtLbqLmEOkU)
http://huyenca.com/file/dapca25tna.pdf
Chúa nhật 25A Thường niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn25A-Chh.pdf
Chúa nhật 25A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=YKKaUXSMDz4)
http://mautam.org/pdf/tv144xuanminh2.pdf
Chúa nhật 25A Thường niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca25A-Vn.pdf
Chúa ở bên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-GFNLNs5wmg)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuaoben-ta.pdf
Chúa ở gần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M7YWafB0EYo)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuaogan-tv144.pdf
Chúa ở gần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vxCWlxmQ_iY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca25A-Bn.pdf
Chúa ở gần kẻ kêu cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hutlCZ-va78)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuaogankekeucau-hmk.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KnjvkiAOW6Y)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca25AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 144
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN25TNA(Tv144)_thl.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=46NOsN7vBrA&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/09/2017-thanhvinh-144-CN-25-TNA.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rEB6pyRjJko)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca25AKimlong.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U_WbtPoER-s)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv144_tdp.pdf
Thánh vịnh 144 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OJIClvv2lH4)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN25a_hvh.pdf
Thánh vịnh 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_25TN_tv144.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_25TN_tv144_.pdf

thienngadt
05-08-2014, 11:59 PM
Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014

Dâng lễ : Lời con nguyện mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-con-nguyen-an-phuc.vl8YcJxj9rDo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Hiến lễ yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y2KFvZBcnYs)
http://www.dinh.dk/pdf/hienleyeuthuong.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WjMpa0vX0zM)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtinhyeu-dddch.pdf
Dâng Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=__byE013Ilg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/DangNguoi_pxc.pdf
Dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6P3oR5tG9To)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-hn.pdf
Hiệp lễ : Cho con biết yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jSqgBKkGVtQ)
http://www.dinh.dk/pdf/choconbietyeuthuong-td.pdf
Chớ ganh tị mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SUgi3-j0xOc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VQ3ewsYA44g)
http://www.dinh.dk/pdf1/choganhti-hmkdch.pdf
Cùng một đồng lương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=loaa1-8c_t8)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN25ATN-cungmotdongluong-tl.pdf
Dầu đến giờ nào
http://thanhnhaconline.com/pdf/daudengionao.pdf
Dù đã bao muộn màng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4u_Gl95BaGE)
http://www.dinh.dk/pdf1/dudabaomuonmang-nhcvx.pdf
Dụ ngôn thợ làm vườn nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LYi_jVB-sDU)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungontholamvuonnho-hh.pdf
Đừng trách móc và tính toán
http://www.dinh.dk/pdf1/dungtrachmocvatinhtoan-nmh.pdf
Làm vườn nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mqw8QXOT9mM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN25TNA-LamVuonNho_bn.pdf
Lời kinh hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-VylCcLc-0Q)
http://www.dinh.dk/pdf/loikinhhoabinh-td.pdf
Người công nhân thứ 11 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fv1hBGEAeeg&feature=emb_logo)
http://mautam.org/pdf/nguoicongnhanthu11.pdf
Người làm vườn nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d0HkPMWog9Q)
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/Nguoi Lam Vuon Nho - f.pdf
Nguồn sống yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1Pbdx4dSl_w)
http://www.dinh.dk/pdf/nguonsongyeuthuong-nd.pdf
Thiên Chúa công bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0DYm8mGjRmU)
http://www.dinh.dk/pdf/ThienChuacongbinh-tn.pdf
Vẫn chỉ một đồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hwzcM-JS2MM)
http://www.dinh.dk/pdf/vanchimotdong-td.pdf
Vườn nho của Chúa
https://huyenca.com/file/VuonNhoCuaChua-thethong.pdf
Xin đong đầy tim con
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7769&d=1356707468
Kết lễ : Bài ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9pNGr3xs3NQ)
http://www.dinh.dk/pdf/baicataon.pdf
Mẹ đẹp tươi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q-rJs9D0Af0)
http://www.dinh.dk/pdf/Medeptuoi-kl.pdf
Tán tụng hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YcJiHfYWyC8)
http://www.dinh.dk/pdf/tantunghongan.pdf