PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014thienngadt
20-08-2014, 11:08 PM
Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014

Nhập lễ :

Bước vào cung thánh 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qnY14l9DugM)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh1.pdf
Ca khúc lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fBSTOtXDgb8)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuclenden2-ndh.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 26 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xkQcfCpcClE&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl26tn-tranminh.pdf
Chúa công bình
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 26 TN) ChuaCongBinh_TramThienThu.pdf
Chúa đã tác tạo
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadatactao-pctn.pdf
Chúa đã tác tạo
https://cldup.com/C5tU7yatNR.pdf
Chúa nhật 26 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN26TN-ht.pdf
Chúa tác thành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pHxioZgQv68)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Awf725tX-Jk)
http://huyenca.com/file/nltn26-chuatacthanh-thienduyen.pdf
Chung lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5KK5P2QIA6Y)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloitaon-nd.pdf
Con bước lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jlFcKxfeeqo)
http://www.dinh.dk/pdf/conbuoclen.pdf
Đâu có tình yêu thương Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wh9XD4dIETo)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Lên đền Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dMi5ghGTDqs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/lendenngai_tn.pdf
Ngài đã tác thành Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ViJ5AapBxZA)
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/NgaiDaTacThanh.pdf
Trèo lên cao sơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eumxVXhLvK0)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/treolencaoson_alleluia.pdf
Vì Danh Ngài
http://www.dinh.dk/pdf/viDanhNgai-ta.pdf
Về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RRPKARxqWxE)
http://www.dinh.dk/pdf/vebenChua-nd.pdf
Yêu thương và kính trọng
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6689&d=1346718032

thienngadt
20-08-2014, 11:08 PM
Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014

Dâng lễ :

Bông lúa mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l_Ae0ckoJY8)
http://dinh.dk/pdf/bongluamoi-dch.pdf
Dâng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5RPqgBTbvBc)
Bè (https://www.youtube.com/watch?v=Z_uEHZeQFh0)
http://www.dinh.dk/pdf/dang2-nd.pdf
Lễ dâng 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cn3cr4IeNL4)
http://dinh.dk/pdf/ledang1-nmh.pdf
Tiến dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jZ27HeAFREk)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendanglen-pxc.pdf
Trên đĩa thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=snYv22bzy0g)
http://www.dinh.dk/pdf/trendiathanh.pdf

Hiệp lễ :

Chúa nhìn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=llKRPU5gkTA)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanhincon.pdf
Dụ ngôn hai người con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/du-ngon-hai-nguoi-con-quoc-thien.xHknDtWVI1c2.html)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/Lm.QuyBau-XinThemDucTin/DuNgonHaiNguoiCon_qb.pdf
Hai con khác nhau mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hai-con-khac-nhau-dang-cap-nhat.Ct1xg0ETba.html)
https://www.calendi.com/baihat/thanhkinh/Hai con khac nhau-f.pdf
Hai người con
https://cldup.com/cyz2JoD17C.pdf
Hai đứa con làm vườn nho
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/ThanhCaTinMung/HaiDuaConLamVuonNho(CN26TNA)_ttb.pdf
Làm vườn nho Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XgA1PTPv_3Y)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/lc3a0m-vc6b0e1bb9dn-nho-chc3baa-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Này con đi làm vườn nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7Ov7dNKPbLU)
http://www.dinh.dk/pdf1/naycondilamvuonnho-hmkdch.pdf
Ngôn hành thống nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rFx61BP99rQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN26ATN-ngonhanhthongnhat-tl.pdf
Nước Chúa Trời
http://www.dinh.dk/pdf1/nuocChuaTroi-nhcvx.pdf
Sống trọn ý Cha mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=1jghEnnYv-8)Bè (https://www.youtube.com/watch?v=vBkyxy3LNPs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/se1bb91ng-tre1bb8dn-c3bd-cha-bc3b9i-ninh-tctm.pdf
Thực hành lệnh Chúa truyền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HvnAiGXlQGY)
http://dinh.dk/pdf1/thuchanhlenhChuatruyen-nmh.pdf
Tình yêu trong hành động mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ylo6MPaBQjE)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeutronghanhdong-tn.pdf
Vâng theo lời của Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2C25uCw8VqI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/VuDinhAn/VangtheoloicuaCha-Vda.pdf
Vườn nho cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nFwNADCRsXM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14951&d=1600788212

Kết lễ :

Dâng về Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yatfwWPZe44)
http://www.dinh.dk/pdf/dangveMe-kl.pdf
Mẹ Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1pJltHJwK3A)
http://www.dinh.dk/pdf/MeMaria-tb.pdf
Sống một ngày như Mẹ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=D_Ev_fhkE3w)Bè (https://www.youtube.com/watch?v=NRuuogbTXUg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Songmotngaynhume.pdf

thienngadt
20-08-2014, 11:08 PM
Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014

Đáp ca :

Chúa nhật 26A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ZvWefq18DY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn26qnA..pdf
Chúa nhật 26A Thường niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=BvxBZqG0rPU)
http://dinh.dk/pdf/49_CN26TN_TV24.pdf
Chúa nhật 26A Thường niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn26A-Chh.pdf
Đường lối Chúa 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=62I2S7NWrVI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca26A-Vn.pdf
Lạy Chúa xin hãy nhớ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Nzdt6WQyrtE)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaxinhaynho-tv24.pdf
Thánh vịnh 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7whibCbRKas)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca26AKimlong.pdf
Thánh vịnh 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MmokrsP-cO0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca26AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z18aZ-dr6v4&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/09/2017-thanhvinh-24-CN-26-TNA.pdf
Thánh vịnh 24
http://dinh.dk/pdf/CN26ATN-tl.pdf
Thánh vịnh 24
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN26TNA(Tv24)_thl.pdf
Thánh vịnh 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f_Ut9WSsaro)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN26a_hvh.pdf
Thánh vịnh 24 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_26TN_tv24.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_26TN_tv24.pdf
Thánh vịnh 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f_Ut9WSsaro)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv24_26a_xm.pdf
Thánh vịnh 24 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p6ApaURC5RA)
http://www.dinh.dk/pdf_tacgia/thanhvinh24-ninhdoanhung.pdf
Xin hãy nhớ lại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NWkK7NNfNMg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca26A-Bn.pdf
Xin nhớ lòng thương xót Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vR8kdaeVMK8)
http://dinh.dk/pdf/CN26TNA_xinnholongthuongxotChua_tv24-dch.pdf
Xin nhớ Lòng Thương Xót Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HdtXdqJYWHQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinnholongthuongxotChua-ta.pdf