PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 27 A 05/10/2014thienngadt
05-09-2014, 11:39 PM
Lễ Chúa nhật 27 A 05/10/2014

Nhập lễ : Chúa an bài 1
https://huyenca.com/file/nltn27-chuaanbai1-thienduyen.pdf
Chúa an bài 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ilQscCyD5KM)
http://huyenca.com/file/nltn27-chuaanbai2-thienduyen.pdf
Chúa an bài mọi sự
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/chc3baa-an-bc3a0i-me1bb8di-se1bbb1-duy-linh-nl.pdf
Chúa đã tác tạo
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadatactao-pctn.pdf
Chúa đã tác tạo
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/chc3baa-c491c3a3-tc3a1c-te1baa1o-vc6b0c6a1ng-die1bb87u-nl.pdf
Ca khúc lên đền 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fBSTOtXDgb8)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuclenden2-ndh.pdf
Ca lên đi 1 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-len-di-ca-doan-sao-mai.UK6TVrfVEh.html)
Bè mp4 (http://xn--b : https-wgb//www.youtube.com/watch?v=mebnfneRUb4)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi1.pdf
Ca lên đi 3 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=ceXw7si_eMI)http://www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf
Ca nhập lễ 11 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qKk2KXb5tF4)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/XinHatLoiTaOn/CaNhapLe11_nvtr.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OCgJ-uB69Ng&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl27tn-tranminh.pdf
Chúa muôn loài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 27 TN) ChuaMuonLoai_TramThienThu.pdf
Chúa nhật 27 thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN27TN-ht.pdf
Chúa tác thành
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaTacThanh.pdf
Chung lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5KK5P2QIA6Y)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloitaon-nd.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1NQqP4_ehGk)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Đến trước Nhan Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=euetiU-Fsqw)
http://www.dinh.dk/pdf/dentruocnhanNgai.pdf
Về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4z8ZVYNWXrc)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/CungNhauCauNguyen/VeNhaChua_kvt-pxt.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 27A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZlLKZbqlhZo)
http://dinh.dk/pdf/50_CN27TN_TV79.pdf
Chúa nhật 27A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=blgU1Z1TB6s)
http://dinh.dk/pdf/CN27ATN-tl.pdf
Chúa nhật 27A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o4tQ9fHE1HI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn27qnA.pdf
Chúa nhật 27A Thường Niên mp4
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn27A-Chh.pdf
Đây vườn nho Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SbpyOBWH-D0)
http://www.dinh.dk/pdf1/dayvuonnhoChua-hmk.pdf
Israel là vườn nho Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=raEQ4rZ8f3o)
http://dinh.dk/pdf/CN27TNA_IsraellavuonnhoChua_tv79-dch.pdf
Này vườn nho Thiên Chúa mp3 (http://cadoan.net/files/0509/Nay_Vuon_Nho_Thien_Chua.mp3)
http://cadoan.net/files/1109/Thanh_Vinh_79_(Mi_Tram).pdf
Thánh vịnh 79 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gJDy8U5rlaQ)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/10/2017-thanhvinh-79-CN-27-TNA.pdf
Thánh vịnh 79 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jvkzs2pkZto)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca27AKimlong.pdf
Thánh vịnh 79 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0WFyveyRkdg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca27AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 79
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN27TNA(Tv79)_thl.pdf
Thánh vịnh 79 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vtcIo3CiWH4)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN27a_hvh.pdf
Thánh vịnh 79 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_27TN_tv_79.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_27TN_tv_79.pdf
Vườn nho Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vFFp_DBsW9w)
http://www.dinh.dk/pdf/vuonnhoChua-tv79.pdf
Vườn nho của Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zMc_Q3L_Eug)[/URL]
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca27A-Bn.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=ksHLQVKZHqI"]Vườn nho của Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i19R6BK3xy0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca27A-Vn.pdf
Vườn nho Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_2K6p8ffXYo)
http://www.dinh.dk/pdf1/vuonnhoThienChua-ta.pdf
Dâng lễ : Bánh miến rượu nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qNJ06HFIuss)
http://www.dinh.dk/pdf/banhmienruounho-at.pdf
Chúa ban bốn mùa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nlVD2dSGeRA)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuabanbonmua-ht.pdf
Đây bánh miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j065ehgl5OI)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Io8bidRDlSg)
http://www.dinh.dk/pdf/daybanhmien.pdf
Rượu bánh thơm nồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKYb_oY0sL4)
http://www.dinh.dk/pdf/ruoubanhthomnong-dch.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V52__Bb-Ib8)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang.pdf
Hiệp lễ : Bài ca Con Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=392X7CmOvf0)
http://www.dinh.dk/pdf/baicaconnguoi-dt.pdf
Con Chúa hy sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z1V5NCzfR0E)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zTr47quIAgQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/ConChuahysinh-hmkdch.pdf
Con muốn làm cây nho
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/con-mue1bb91n-lc3a0m-cc3a2y-nho-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Người canh tác vườn nho
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7547&d=1354422501
Những người làm vườn nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uiLxKRIcecg)
http://www.dinh.dk/pdf1/nhungnguoilamvuonnho-mt.pdf
Ông chủ vườn nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OjqEJkgN0vI)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/01/c3b4ng-che1bba7-vc6b0e1bb9dn-nho-bc3b9i-ninh-tctm.pdf
Ta là vườn nho Thiên Chúa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/TaLaVuonNhoThienChua-Thy.pdf
Thợ làm vườn nho
https://cldup.com/PbOlu9jFET.pdf
Viên đá góc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vSXzuIsFwoY&t=85s)
http://www.dinh.dk/pdf/viendagoc-tn.pdf
Vườn nho Chúa viên đá góc
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/vc6b0e1bb9dn-nho-chc3baa-vic3aan-c491c3a1-gc3b3c.pdf
Vườn nho của Chúa mp3
(http://www.dinh.dk/mp3/vuonnhocuaChua-nmh.mp3)http://dinh.dk/pdf1/vuonnhocuaChua-nmh.pdf
Vườn nho của Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Id6AGeyblgk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/VuDinhAn/VuonnhocuaChua-Vda.PDF
Vườn nho dân Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zRy_7zmRqIc)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN27ATN-vuonnhodanChua-tl.pdf
Yêu Ngài mà thôi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/yeuNgaimathoi-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/yeuNgaimathoi-nhcvx.pdf
Kết lễ :
Chuỗi ngọc vàng kinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I5MX-juoA7k)
http://www.dinh.dk/pdf/chuoingocvangkinh.pdf
Mùa Mân Côi đã về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jqjeepO57Es)
http://www.dinh.dk/pdf1/muaManCoidave-dc.pdf
Sao biển mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0FKpNyf4cIc)
http://www.dinh.dk/pdf/saobien-tb.pdf
Tình khúc Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9FqOJI-SybA)
http://www.dinh.dk/pdf1/tinhkhucManCoi-pa.pdf
Xin Mẹ giúp con giữ trọn niềm tin
https://huyenca.com/file/xinmegiupcongiutronniemtin-nguyenquanghuy.pdf