PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014thienngadt
11-09-2014, 11:33 PM
Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014

Nhập lễ :
Chung lời cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gt3K_N7zad0)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloicamta-nd.pdf
Chung lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HE05VJypGok)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloitaon-nd.pdf
Ca khúc hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AZ6D6DutHY4)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Ca nhập lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=F_R9f3c1WNA)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple.pdf
Ca nhập lễ 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZAAEN5nBc5Y)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple2-nvt.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L0x3bZoqRg0)
http://huyenca.com/file/nl28tn-tranminh.pdf
Đến dự tiệc thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v_p-GsQCoGo)
http://www.dinh.dk/pdf/dendutiecthanh-nd.pdf
Khúc tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UC8DCR0IMc8)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctaon.pdf
Nếu Chúa chấp tội
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/ne1babfu-chc3baa-che1baa5p-te1bb99i-cn-28-tn-duy-linh-nl.pdf
Nếu Chúa nhớ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/ne1babfu-chc3baa-nhe1bb9b-vc6b0c6a1ng-die1bb87u-tv.pdf
Nếu Chúa nhớ hoài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aipp5G4dhpM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=70REDUTT_8I)
http://huyenca.com/file/nltn28-neuchuanhohoai-thienduyen.pdf
Nếu như Ngài chấp tội mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/8/1444/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/8/1444/neu-nhu-ngai-chap-toi.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGxoxwEylm0)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Ôi lạy Chúa Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1o9utBAbSsw)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6808&d=1348154718
Tiệc Thánh Chúa mời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WocJd_ablVI)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HsFzgKRE89k)
http://www.dinh.dk/pdf/TiecThanhChuamoi-dch.pdf
Trèo lên cao sơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7Zxv1QUcWJM)
http://www.dinh.dk/pdf/treolencaoson-hl.pdf
Về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=trkV7Zzrbv0)
http://www.dinh.dk/pdf/vebenChua-nd.pdf
Xin Chúa lắng nghe
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 28 TN) XinChuaLangNghe_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa là mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hH4Lp-JpOs0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca28A-Bn.pdf
Chúa nhật 28A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=O6tnw4al-kg)
http://www.dinh.dk/pdf/51_CN28TN_TV22.pdf
Chúa nhật 28A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7nDmUMeBY8I)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn28QnA.pdf
Chúa nhật 28A Thường Niên mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=XHVais00GvQ)
http://dinh.dk/pdf/CN28ATN-tl.pdf
Chúa nhật 28A Thường Niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn28A-Chh.pdf
Có Chúa bên tôi
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca28A-Vn.pdf
Đinh cư nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5zzUUYkD6Xg)
http://www.dinh.dk/pdf1/dinhcunhaChua-ta.pdf
Mục tử đời tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dI-ndmP5kWc)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv22_CN 28A_hpv.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LTqp0SA1Shs)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca28AKimlong.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vf72wlvDIWE)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca28AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9x4N3ngKaD4)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN28a_hvh.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_28TN_ tv_22.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_28TN_tv_22_.pdf
Tôi sẽ định cư mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4yY_wb1f_wc)
http://dinh.dk/pdf/CN28TNA_toisedinhcu_tv22-dch.pdf
Trong nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i2o9JdDG4RE)
http://www.dinh.dk/pdf/trongnhaChua-tv22.pdf

thienngadt
11-09-2014, 11:33 PM
Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014

Dâng lễ : Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XkzGiNtsbLA)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-tl.pdf
Giờ đây chúng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mF-yjs_xNhQ)
http://www.dinh.dk/pdf/giodaychungcon.pdf
Lễ dâng cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fmyUiphbv1o)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/LeDangCuocDoi_vcg.pdf
Lời dâng 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zX1QbU_JrUc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wtXK9yt1R-Y)
http://www.dinh.dk/pdf/loidang1-nd.pdf
Tựa làn trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vcgyM1ddOa4)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf
Hiệp lễ :
Chúa đã mời gọi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-da-moi-goi-an-phuc.jl816r8c2LD8.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadamoigoi-tn.pdf
Hạnh phúc nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xbHM5O-wxyM)
Bè : mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VynPiY6TGs8)
http://www.dinh.dk/pdf1/hanhphucNuocTroi-hmkdch.pdf
Hãy đến dự tiệc cưới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4xazFZPBFB0)
http://www.dinh.dk/pdf/haydendutieccuoi.pdf
Ôi nhiệm mầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3hgHpA4sWys)
http://www.dinh.dk/pdf/oinhiemmau.pdf
Tiệc cưới Chiên Con
http://www.dinh.dk/pdf1/tieccuoiconchien-nmh.pdf
Tiệc cưới Chúa mời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KPcer16r0Is)
http://www.dinh.dk/pdf/tieccuoiChuamoi-dch.pdf
Tiệc hạnh phúc Nước Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vDej_RAYl5U)
http://www.dinh.dk/pdf1/tiechanhphucNuocTroi-nhcvx.pdf
Yến tiệc hồng ân
http://www.dinh.dk/pdf1/CN28ATN-yentiechongan-tl.pdf
Yến tiệc vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oLho9H_Eo-0)
http://www.dinh.dk/pdf/yentiecvui-tvv.pdf
Kết lễ : Hoa Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vJZ8t1ZOUoo)
http://dinh.dk/pdf/hoaManCoi.pdf
Kính mừng Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PgVckwVtqVI)
http://www.dinh.dk/pdf1/kinhmungMeManCoi-dc.pdf
Tiếng gọi Fatima mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H4pEowv-o2Y)
http://www.dinh.dk/pdf/tienggoiFatima.pdf