PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 29 A 19/10/2014thienngadt
20-09-2014, 12:42 AM
Lễ Chúa nhật 29A 19/10/2014

Nhập Lễ : Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1_Qm-BLKXww)
http://huyenca.com/file/nl29tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 29C Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN29TN-ht.pdf
Con kêu lên Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 29 TN) ConKeuLenNgai_TramThienThu.pdf
Con kêu van Ngài
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ConKeuVanNgai.pdf
Hãy đến tung hô Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5iyMKIX9S94)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentungho.pdf
Lữ khúc về nguồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nNDpteg6nl8)
http://thanhnhaconline.com/pdf/lukhucvenguon.pdf
Nhanh lên nào mp3 (http://cadoan.net/files/0610/Nhanh_Len_Nao_(Unknown).mp3)
http://cadoan.net/files/0610/NhanhLenNao.pdf
Nhịp bước lên đền mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhip-buoc-len-den-an-phuc.pr8STcpEpOYh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qZeUWNWXjrY)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Tiến bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X0pUfw8jB2c)
http://www.dinh.dk/pdf/tienbuocvaonhaChua-hn.pdf
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Xin Chúa lắng nghe
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/xin-chc3baa-le1baafng-nghe-duy-linh-nl.pdf
Xin giữ gìn con
http://huyenca.com/file/nltn29-xingiugincon-thienduyen.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 29A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QSRNRheAJOA)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10646&d=1413303930
Chúa nhật 29A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pmRbVoIgV7s)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn29QnA.pdf
Chúa nhật 29A
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn29A-Chh.pdf
Chúa nhật 29A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_n1NwSwQJ9I)
http://dinh.dk/pdf/52_CN29TN_TV95.pdf
Chúa nhật 29A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LS628MyWNbc)
http://www.dinh.dk/pdf/CN29ATN-tl.pdf
Dâng Chúa quyền thế mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN29TNA_dangChuaquyenthe_tv95-dch.mp3)
http://dinh.dk/pdf/CN29TNA_dangChuaquyenthe_tv95-dch.pdf
Hãy dâng Chúa mp3 (https://huyenca.com/file/tnacn29_haydangchuatv95.mid)
https://huyenca.com/file/tnacn29_haydangchuatv95.pdf
Hát mừng Chúa đến
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca29A-Vn.pdf
Hãy kính tặng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iyVGxj2tsuk)
http://www.dinh.dk/pdf/haykinhtang-vx.pdf
Hãy kính tặng Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-4Ir-t7YPcI)
http://dinh.dk/pdf1/haykinhtangThienChua-hmk.pdf
Một bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qgaNmTSPFbk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca29A-Bn.pdf
Nào hỡi các dân tộc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-4Ir-t7YPcI)
http://www.dinh.dk/pdf1/naohoicacdantoc-ht.pdf
Thánh vịnh 95 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VhAJX3pI9Ds)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca29AKimlong.pdf
Thánh vịnh 95 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x6f-AH9mKxo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca29AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 95 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN29a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN29a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 95 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_29TN_tv95.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_29TN_tv95.pdf
Dâng lễ : Hương dâng nguyện cầu 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G5p2RzSTcVE)
http://www.dinh.dk/pdf/huongdangnguyencau1.pdf
Lễ dâng cuộc sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dugq5nl-9_o)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangcuocsong.pdf
Lễ dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iLPVXMDyQzI)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangdoicon-nhc.pdf
Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MFmI00RCOoQ)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Nguyện cho lời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AC_kN3--pWk)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Nguyện dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_JROZq04lE0)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanglenChua-nd.pdf
Tiến dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MUfcy3bBvAc)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendanglen-pxc.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0n94omiZCpA)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Hiệp lễ : César và Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dXFN52bdOoU)
http://thanhnhaconline.com/pdf/cesarvathienchua.pdf
Chúa là tất cả đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rMDIPYDbTRc)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualatatcadoicon-ga.pdf
Hãy trả cho Cesare mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-tra-cho-cesare-an-phuc.XfhCiGYPNYaZ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haytrachoCesare-dch.pdf
Hãy trả cho Thiên Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haytrachoThienChua-tvv.mp3)
http://dinh.dk/pdf/haytrachoThienChua-tvv.pdf
Hãy trả cho Thiên Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/ThanhCaTinMung/HayTraChoThienChua(CN29TNA)_ttb.pdf
Hãy trả lại mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haytralai-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/haytralai-nmh.pdf
Hãy trao trả mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN29ATN-haytraotra-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN29ATN-haytraotra-tl.pdf
Những gì thuộc về Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zoffDeDvW2I)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/NhunggithuocveChua-Tl.pdf
Trả lại cho Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OJjq4ECg8Kg)
http://www.dinh.dk/pdf1/tralaichoThienChua-hmkdch.pdf
Trả về Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EgXB-AmDbeo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN29TNA-TraVeThienChua_bn.pdf
Trả về Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HF5_kMq3USM)
http://www.dinh.dk/pdf/traveThienChua-tn.pdf
Xê-da và Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RPOODEMW8q4)
http://www.dinh.dk/pdf1/XedavaThienChua-nhcvx.pdf
Kết lễ : Lời Mẹ nhắn nhủ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kc606hgF96Q)
http://www.dinh.dk/pdf/loiMenhannhu.pdf
Nữ Vương Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S1KzsrsMgGA)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongManCoi-hl.pdf