PDA

View Full Version : Lễ Khánh nhật Truyền Giáo 19/10/2014thienngadt
21-09-2014, 11:31 PM
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 19/10/2014

Nhập lễ : Chúa sai tôi đi
http://huyenca.com/file/chuasaitoidi-vuongdieu.pdf
Chúa sai tôi đi
http://huyenca.com/file/chuasaitoidi-vudinhan.pdf
Để khắp địa cầu
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/TongHop/DeKhapDiaCau.pdf
Loan báo Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4YQneCOnvLU)
http://www.dinh.dk/pdf/loanbaoTinMung-th.pdf
Hãy loan truyền
http://www.dinh.dk/pdf/hayloantruyen-pctn.pdf
Lễ Thánh truyền giáo
http://www.dinh.dk/pdf/lethanhtruyengiao-ta.pdf
Lệnh truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BHummzO8Ffk)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6914&d=1349046889
Lễ rao giảng Tin Mừng
http://www.dinh.dk/pdf/leraogiangTinMung-ht.pdf
Mọi nẻo đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KhNQ1ZbIGK8)
http://www.dinh.dk/pdf/moineoduong.pdf
Nhân chứng Tin Mừng mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/9/894/cau-1-chung-4-be.mp3)
ĐK (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/9/894/dk-chung-4-be.mp3) Bè (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/9/894/dk-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/9/894/nhan-chung-tin-mung.pdf
Đáp ca : Anh em hãy đi
http://www.dinh.dk/pdf/anhemhaydi.pdf
Báo Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8bR2En37E6A)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/TruyenGiao-TV116-BaoTinMung-Dapca_bn.pdf
Chúa Nhật Truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zmTMkonYSdA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Dapcaletruyengiao_Ty.pdf
Đáp ca Lễ Truyền Giáo 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=275ZZRJmljA)
http://www.dinh.dk/pdf/truyengiao1-tv116.pdf
Đáp ca Lễ Truyền Giáo 2
http://www.dinh.dk/pdf/truyengiao2-tv18.pdf
Đáp ca Lễ Truyền Giáo 3
http://www.dinh.dk/pdf/truyengiao3-tv18.pdf
Đáp ca Lễ Truyền Giáo 4
http://www.dinh.dk/pdf/truyengiao4-tv17.pdf
Hãy đi rao giảng
http://www.dinh.dk/pdf/haydiraogiang.pdf
Hãy đi rao giảng
http://www.dinh.dk/pdf/haydiraogiang-vx.pdf
Hãy đi rao giảng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-1qlRJYsmKo&t=15s)
http://www.dinh.dk/pdf/haydiraogiang-hmk.pdf
Lễ khánh nhật truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u-XS7nxWhYE)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-UvoyMd_H90)
http://www.dinh.dk/pdf/lekhanhnhattruyengiao-tv95.pdf
Loan báo Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Eyt5WsNiKEI)
http://www.dinh.dk/pdf1/loanbaoTinMung-ta.pdf
Rao giảng Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang1_tv116_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang1_tv116.pdf
Rao giảng Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang2_tv_18A.mp3_160kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang2_tv_18A.pdf
Rao giảng Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang3_tv_66.mp3_160kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang3_tv_66.pdf
Sứ giả Tin Mừng
http://www.dinh.dk/pdf/sugiatinmung.pdf
Thánh vịnh 18 A Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qFarTWMS2w4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8492&d=1366382050
Thánh vịnh 116 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LE5bMeR2r8M)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/9/899/thanh-vinh-116.pdf
Vinh quang Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8bR2En37E6A)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/TruyenGiao-TV18a-VinhQuangChua-DapCa_bn.pdf
Dâng lễ : Của lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VTDiq7mIO20)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedoicon-nd.pdf
Lạy Cha nhân ái mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=hAuGBRG82_M)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zy91C41CNVg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8323&d=1363622508
Lễ dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9YAwH_mOq_A)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang-th.pdf
Tấm bánh đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=80RAK80oVpo&t=80s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/TamBanhDoiCon_tl.pdf
Tặng vật dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RPP7yHarJTA)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Xin dâng mp4 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13415)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6919&d=1349047053
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GL7UMSQ5MU8)
http://huyenca.com/file/xindang.pdf
Hiệp lễ : Bài ca người thừa sai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3BW2rE_b9Q8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/Banthanhnhacxuanloc/NguyenNhung/Baicanguoithuasai.pdf
Bước chân người truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_VwLEYUl4mA)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14972&d=1602579100
Các con hãy đi mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CNTruyenGiao-CacConHayDi_bn.pdf
Cánh đồng truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZilMutP2K1k)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.XuanHyVong/CanhDongTruyenGiao(NhieuBe)-xhv.pdf
Cho con làm muối đất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KJTUUKB-lCQ&t=73s)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14973&d=1602579113
Chúa cất tiếng gọi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yO44lWWnEdg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacattienggoicon.pdf
Chứng nhân Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6ciObFjStRs)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinmung.pdf
Chứng nhân tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=amp0RdNt7Fg)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
Con đã đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=12w-c8lKep0)
http://www.dinh.dk/pdf/condaden-tn.pdf
Đẹp thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=imBcHi4EF54)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6920&d=1349047125
Đẹp thay những bước chân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b7L52Vp8P78)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=1725&d=1259748302
Đi loan báo danh Ngài
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/c491i-loan-bc3a1o-danh-ngc3a0i-the1babf-thc3b4ng.pdf
Đường con đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u4p4SZHFp2k)
http://www.dinh.dk/pdf/duongcondi-nd.pdf
Hãy đi rao giảng Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15631)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.QuyBau-XinThemDucTin/HayDiRaoGiangTinMung_qb.pdf
Hãy rao giảng Tin Mừng
http://www.dinh.dk/pdf/hayraogiangTinMung-dch.pdf
Hãy ra khơi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4280)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuLyTuongDoiToi/HayRaKhoi_ngl.pdf
Hiệp thông loan báo Tin Mừng
https://huyenca.com/file/hiepthongloanbaotinmung.pdf
Hiệp thông truyền giáo
https://huyenca.com/file/hiepthongtruyengiao.pdf
Hồng ân sai đi Mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11916)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VanChi/vanchibosung/hongansaidi.pdf
Làm chứng nhân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21303)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/ChuaNhatTruyenGiao-LamChungNhan_bn.pdf
Lên đường sống đời chứng nhân
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14980&d=1602579299
Lúa chín đầy đồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NpwZffVli5Y)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v8JShIebUiY)
http://www.dinh.dk/pdf/luachindaydong-ta.pdf
Mệnh lệnh truyền giáo Mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/menh-lenh-truyen-giao-thanh-su.9FQCZkl6EubJ.html)https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12115&d=1443925820
Ngài gọi con đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4oMTFk5h0VI)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngaigoicondi-ga.pdf
Ngài sai con đi mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=ui_FkwTTOVM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TiengHatYeuThuong/NgaiSaiConDi_vc.pdf
Ngài sai tôi đi
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14976&d=1602579215
Nhân chứng Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SLeJAz2f0O8)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungTinMung-tn.pdf
Rao giảng Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16904)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CungNhauCauNguyenVol.3/RaoGiangTinMung_nvh.pdf
Rao truyền Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16851)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhCaVol.7-DuongConDi/RaoTruyenTinMung_Lm.cl.pdf
Sao Chúa gọi con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VDd9TEjCMbE)
http://www.dinh.dk/pdf/saoChuagoicon-nd.pdf
Sóng Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dvfM2ttfzCY)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mo7clgAYljw)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TheThong/SongTinMung_tth.pdf
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dep-thay-ca-doan-duc-me-hang-cuu-giup.E5CHRaWim4.html)Sứ mạng Chúa trao mp3 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/su-mang-chua-trao/)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinhChua/SuMangChuaTrao_trng.pdf
Sứ mệnh truyền giáo
https://huyenca.com/file/sumenhtruyengiao-duytan.pdf
Tâm ca tông đồ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=nLe6wmTS7-8)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.TuongVy/TamCaTongDo_tv.pdf
Tâm tình hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WVaBGpf7xSQ)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhiendang.pdf
Theo Chúa ra đi
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14980&d=1602579299
Tình Chúa cao vời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OF_AE3YFqiY)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChuacaovoi.pdf
Truyền rao nước Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qyi_PH7iz-k)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/DauChan/TruyenRaoNuocChua-DauChan.pdf
Từ rất xa khơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S8aCYAi2hpg)
http://www.dinh.dk/pdf/turatxakhoi.pdf
Vâng lệnh Chúa truyền
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14980&d=1602579299
Vào đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HeCuDIW4Lww)
http://www.dinh.dk/pdf/vaodoi-tt.pdf
Xin hãy sai con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lFQTYt3lCuA)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/MotNiemTinThac/XinHaySaiCon_ngl.pdf
Xin hãy sai đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VEFnnQFJT9g)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/LAY CHUA XIN HAY SAI DI.pdf
Kết lễ : Bài ca truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bCrXhKqY9-U)
http://www.dinh.dk/pdf/baicatruyengiao-td.pdf
Loan báo Tin Mừng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8768)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DangChuaTinhCon23/LoanBaoTinMung_nvt.pdf
Loan báo Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=elh-LCrCBAk)
http://www.dinh.dk/pdf/loanbaoTinMung-dddch.pdf
Loan báo Tin Mừng
http://huyenca.com/file/loanbaotinmung-duytan-1.pdf
Lúa chín đầy đồng
http://huyenca.com/file/luachindaydong-duytan.pdf
Lời nguyện truyền giáo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EPeBjsOu-J8)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6921&d=1349047146
Lời nguyện truyền giáo
http://huyenca.com/file/loinguyentruyengiao.pdf
Lúa chín đầy đồng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19830)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.VuDucHiep/LuaChinDayDong_vdh.pdf
Mẹ cùng bên con
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14975&d=1602579196
Nhịp bước bên Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s6aZ3wX4rZo)
http://www.dinh.dk/pdf1/tamcadonghanh3-pa.pdf
Nhân chứng phúc âm mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3514)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf
Sống cho Tin Mừng Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zjfzcW6t6Io&t=100s)
http://www.dinh.dk/pdf/songchoTinMung-tn.pdf
Sống đạo hôm nay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=67knhxzYfBQ)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14977&d=1602579239
Sứ mạng chứng nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ECF16dXukvw)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14978&d=1602579258
Ra đi loan Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SFaRsjyEjTg)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.QuyBau-CanhTanTrongThanhThan/RaDiLoanTinMung_qb.pdf
Thắp sáng niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qM0i1yj8FwM)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=14979&d=1602579275
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d0FciMmsnh8)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinhChua/TinhYeuChuaKitoThucBachToi_trng.pdf
Vững bước theo Thầy mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9793)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThayBongCha/VungBuocTheoThay_tk.pdf