PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 30 A 26/10/2014thienngadt
23-09-2014, 02:58 AM
Lễ Chúa nhật 30 A 26/10/2014


Nhập lễ : Ai mong tìm Chúa
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/aimongtimchua.pdf
Ca Nhập Lễ 30 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BgyWb4aq944&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl30tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 30 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN30TN-ht.pdf
Chúa thành tín
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 30 TN) ChuaThanhTin_TramThienThu.pdf
Chung lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5KK5P2QIA6Y)
http://dinh.dk/pdf/chungloitaon-nd.pdf
Con sẽ hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yTvlaTQkA3Y)
http://www.dinh.dk/pdf/consehanhoan.pdf
Đâu có tình yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oedtnt9p6pg)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Hãy tiến vào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QgFk25N2idM)
http://www.dinh.dk/pdf/haytienvao-tmh.pdf
Hướng về Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/HuongVeChua.pdf
Ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IPYmPoI8-Zg)
http://www.dinh.dk/pdf/ngoica-nd.pdf
Những ai tìm Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Nl-NhungAiTimChua.pdf
Những ai tìm Chúa
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/nhe1bbafng-ai-tc3acm-chc3baa-cn-30-tn-duy-linh-nl.pdf
Những kẻ tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lFLz9xSxtes)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/NhungKeTimChua_nb ..pdf
Tiến bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FaWMv-2TSWI)
http://www.dinh.dk/pdf/tienbuocvaonhaChua-hn.pdf
Về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RLHaPEQ5tks)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0L56oJxD1Fc)
http://huyenca.com/file/nl30tn-venhachua-thienduyen.pdf
Ý nguyện của Chúa
http://huyenca.com/file/ynguyencuachua-duytan.pdf
Đáp ca : Chúa là dũng lực mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FuWlEP122_Y)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualadungluc-vx.pdf
Chúa là dũng lực mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6hU6Inm5vxc)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualadungluc-tv17.pdf
Chúa là dũng lực mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XaQZwRhDrFQ)
http://dinh.dk/pdf/Chualadungluc-hmk.pdf
Chúa là dũng lực mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YdCOQHepx00)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca30A-Vn.pdf
Chúa là dũng lực con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0ETOIC3TzHg)
http://www.dinh.dk/pdf/CN30TNA_Chualadungluccon_tv17-dch.pdf
Chúa là sức mạnh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=15m6YyMxbhM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca30A-Bn.pdf
Chúa là sức mạnh của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uwlUc-likKg)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Thanh Vinh 17 30A Nguyen Paul (1).pdf
Chúa nhật 30A
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn30A-Chh.pdf
Chúa nhật 30 A mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Ajb47YpO1xk)mai mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=yq1P3S3gRtE)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn30QnA.pdf
Chúa nhật 30A
https://huyenca.com/file/dapcatn30a-tv17-tranminh.pdf
Chúa nhật 30A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fK494MRrz7E)
http://www.dinh.dk/pdf/53_CN30TN_TV17.pdf
Con yêu Chúa mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/9/901/chung-4-be.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/tv17_30a-31b_martino.pdf
Thánh vịnh 17 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=04_zflyniys)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca30AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 17 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cZChd1-zkuw&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/10/2017-Thanhvinh-17-CN30-A-1.pdf
Thánh vịnh 17 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FuWlEP122_Y)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv17_30a_xm.pdf
Thánh vịnh 17 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QhaUoDP4snU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca30AKimlong.pdf
Thánh vịnh 17
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN30TNA(Tv17)_thl.pdf
Thánh vịnh 17 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN30a_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN30a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 17 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_30TN_tv17.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_30TN_tv17.pdf

thienngadt
17-10-2020, 01:28 AM
Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AYLdFppEQZg)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Dâng trong tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ipMQwVkFMGc)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtrongtinhyeu.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tJvTCpHvfto&t=249s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/LeDangTinhYeu_dt.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a4Z2s3F5Iwg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/KimDuong/LeDangTinhYeu_kd.pdf
Lúa đơm bông mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/905/chung-4-be.mp3)
http://mitram.saobiennhatrang.net/dangle/113-luadombong.pdf
Hiệp lễ : Bài ca yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VKQsmqQQB90)
http://www.dinh.dk/pdf/baicayeuthuong-tn.pdf
Cho con biết yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l1EDGm9He8Y)
http://www.dinh.dk/pdf/choconbietyeuthuong-td.pdf
Chỉ một giới răn thôi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/chimotgioiranthoi-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/chimotgioiranthoi-nmh.pdf
Điều răn trọng nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SDuXKQSpsC8)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN15TNC-DieuRanTrongNhat_bn.pdf
Điều răn trọng nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JBLZuhSXwMg)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/CungNhauCauNguyenVol.2/DieuRanTrongNhat_kvt.pdf
Điều răn trọng nhất
http://www.dinh.dk/pdf/dieurantrongnhat-dch.pdf
Điều răn trọng nhất mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21169)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TruongTheBach/DieuRanTrongNhat_ttb.pdf
Giới luật mến yêu mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN30ATN-gioiluatmenyeu-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN30ATN-gioiluatmenyeu-tl.pdf
Giới răn trọng nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mwuJoTNUmGY)
http://www.dinh.dk/pdf1/gioirantrongnhat-hmkdch.pdf
Hai điều răn trọng nhất mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haidieurantrongnhat-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/haidieurantrongnhat-nmh.pdf
Mến Chúa yêu người
http://www.dinh.dk/pdf1/menChuayeunguoi-hp.pdf
Mến chúa yêu người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I0Z6V_J4HS8)
http://dinh.dk/pdf/menChuayeunguoi-nd.pdf
Mến Chúa yêu người mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/men-chua-yeu-nguoi-nguyen-minh.Vn1TUpa2JhpY.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=6DToPyJiYhg)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/NhuLeHySinh/MenChuaYeuNguoi_thly.pdf
Mến Chúa yêu người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ydV-w5PlfSc)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/SimonPhanHungVol.04-ChuaGiauLongXotThuong/MenChuaYeuNguoi_ph.pdf
Mến Chúa yêu người mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14048)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/NguyenVanHien/MenChuaYeuNguoi_nvh.pdf
Mến Chúa yêu người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GnI-hfOqjgE)
https://huyenca.com/file/MenChuaYeuNguoi-thethong-E5.pdf
Mến Chúa yêu người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=De1TjWKugRE)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LLmDaa2nPhk)
https://huyenca.com/file/menchuayeunguoi-thienduyen.pdf
Mến Chúa yêu người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YBvy01vR_jQ)
http://www.dinh.dk/pdf/menChuayeunguoi-sd.pdf
Mến Chúa và yêu người
https://huyenca.com/file/menchuavayeunguoi-nguyenquanghuy.pdf
Lời ca thương mến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-ca-thuong-men-an-phuc.xlcpHE2fJRer.html)
http://www.dinh.dk/pdf/loicathuongmen-nd.pdf
Trong tình yêu tự nguyện mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/trongtinhyeutunguyen-nd.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/trongtinhyeutunguyen-nd.pdf
Xin cho con mến Chúa yêu người
https://huyenca.com/file/xinchoconmenchuayeunguoi-datduc.pdf
Yêu người như Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3qUMIsZ_-r8)
http://dinh.dk/pdf/yeunguoinhuChua-dch.pdf
Kết lễ :Thắp sáng trong con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=daWQ1252HbY)
http://www.dinh.dk/pdf/thapsangtrongcon-th.pdf
Lời kinh hoa hồng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/Loikinhhoahong-Tl.pdf
Lời Mẹ nhắn nhủ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Kc606hgF96Q)
http://www.dinh.dk/pdf/loiMenhannhu.pdf
Fatima , Tiếng gọi yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oKVwolQ_HBc&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/DauChan/FatimaTiengGoiYeuThuong-DauChan.pdf