PDA

View Full Version : Lễ Các Thánh 01/11/2014thienngadt
03-10-2014, 11:40 PM
Lễ Các Thánh 01/11/2014

Nhập lễ : Ca mừng Các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rqC30y9TKU4)
http://www.dinh.dk/pdf/camungcacthanh-hc.pdf
Ca mừng các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lUYGltp9Uuk)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/ca-mung-cac-thanh.pdf
Ca mừng các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cTNU3-5F6N8)
https://huyenca.com/file/CaMungCacThanh-thethong.pdf
Ca mừng chư Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5PLnrldqIZ4)
http://www.dinh.dk/pdf/camungchuthanh-nd.pdf
Các Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/cacthanh-pctn.pdf
Các thánh hiển vinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0VFMBikndzk)
https://huyenca.com/file/cacthanhhienvinh-haianh.pdf
Các Thánh nam nữ
http://www.dinh.dk/pdf1/cacthanhnamnu1-trs.pdf
Các Thánh nam Nữ 2 mp4
(http://www.youtube.com/watch?v=uqqeZvPYWfk)http://www.dinh.dk/pdf1/cacthanhnamnu2-trs.pdf
Hãy mừng vui lên
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/hc3a3y-me1bbabng-vui-lc3aan-1-11-duy-linh-ct.pdf
Lễ các Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/lecacthanh-ta.pdf
Mừng Các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Cverkeg_jNc)
http://www.dinh.dk/pdf/mungcacthanh-hd.pdf
Mừng các Thánh
https://huyenca.com/file/mungcathanh-duytan.pdf
Mừng các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W_MiJul5VKA)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/12/Mừng-các-thánh-Thiên-Uyên-CT.pdf
Mừng chư thánh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=NkzWXRSgiPs)
http://www.dinh.dk/pdf/mungchuthanh.pdf
Mừng kính các Thánh
http://www.dinh.dk/pdf1/mungkinhcacthanh-vx.pdf
Nào cùng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NRnagY48N64)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/NaoCungVui_hv.pdf
Ngày Lễ các Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/ngaylecacthanh-tb.pdf
Ngợi mừng các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kIVlVmi37NY)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/NgoiMungCacThanh.pdf
Ngợi mừng các Thánh nam nữ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/ngoimungcacthanhnamnu-dc.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/ngoimungcacthanhnamnu-dc.pdf
Đáp ca : Các thánh Nam Nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KNLcjjE7qQQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Dapcalecacthanh_Ty.pdf
Dòng dõi chính nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2iflybEpCmw)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/04/dc3b2ng-dc3b5i-chc3adnh-nhc3a2n-le1bb85-cc3a1c-thc3a1nh-tv-23-bc3b9i-ninh-c491c.pdf
Dòng dõi kẻ tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hOdPYAYtHBw)
http://www.dinh.dk/pdf/dongdoiketimChua-tv23.pdf
Dòng dõi những kẻ tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UHMs3gCukP4)
http://www.dinh.dk/pdf/lecacthanhnamnuABC_dongdoinhungketimChua_tv23-dch.pdf
Đây chính là mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uYx02vSPS6U)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv23_lct_martino.pdf
Hy vọng nơi Chúa
https://huyenca.com/file/cacthanhnamnu_hyvongnoichuatv1.pdf
Lễ các Thánh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cac-thanh-an-phuc-ft-thien-nga.zpKjARKcBt8M.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7018&d=1349573260
Lễ các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Cfoo9JZzyHg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12058&d=1441814968
Lễ các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n44HVBbUl1I)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/1-11.pdf
Lễ các Thánh
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/Dapcalecacthanh-Chh.pdf
Lễ các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FmZxAS0JJ6s)
http://dinh.dk/pdf/lecacthanhA-tl.pdf
Lễ các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h8NE0XuRIA0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv23_lct_hvh.pdf
Này là dòng dõi
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapcalecacthanh-Vn.pdf
Những người tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pV71E2OT7pA)
http://www.dinh.dk/pdf/nhungnguoitimChua-hmk.pdf
Những người tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GmlVjt_kyUU)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/nhe1bbafng-ngc6b0e1bb9di-tc3acm-chc3baa-tv-23-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
Thánh vịnh 23 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2aWZGwe_YrI)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv23_cacthanh_mt.pdf
Thánh vịnh 23 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=iq9WIyOzxXc)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/DapcalecacthanhKimlong.pdf
Thánh vịnh 23 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xybMb9aNZZ0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/DapcaLecacThanhThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 23 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IQdQ5EBehmI)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv23_XuanThao.pdf
Thánh vịnh 23 mp3 (https://duyantamht.wordpress.com/2015/10/26/dap-ca-le-cac-thanh-nam-nu-1-11_tv23-2/)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Tv23_leCacThanh_MaiTam.pdf

thienngadt
24-10-2020, 12:46 AM
Dâng lễ : Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NZcNYwjKCUU)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Ngạt ngào khói hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vrv1ZYdAbTY)
http://www.dinh.dk/pdf/ngatngaokhoihuong-mt.pdf
Nguyện dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=71Ldqfrsw20)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanglenChua-nd.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0n94omiZCpA)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6999&d=1349483973
Hiệp lễ :
Bài ca hạnh phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jpKRX6cmm_E)
http://dinh.dk/pdf/baicahanhphuc-hv.pdf
Bài ca trên núi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Sx21VWnQO0)
http://dinh.dk/pdf/baicatrennui-nd.pdf
Bát phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ZCK4_kZsao)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/batphuc_MT.pdf
Bát phúc
http://dinh.dk/pdf/batphuc-tn.pdf
Các Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/cacthanh_pctn.pdf
Chúa sẽ đền bù mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z77BgHDa6zA)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/chuasedenbu_mt.pdf
Chung khúc phúc cho ai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lGwaV27NXJY)
http://www.dinh.dk/pdf/chungkhucphucchoai.pdf
Đâu chỉ là mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ag2AlsTRK9g)
http://www.dinh.dk/pdf/dauchila-tn.pdf
Hạnh phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kXtPGuHRvI4)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HanhPhuc_xt.pdf
Hãy đến lãnh nhận mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GxBWTp5Vyx8)
http://www.dinh.dk/pdf/haydenlanhnhan-hb.pdf
Hiến chương Nước Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JgKE5Hn9GD4)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/hien-chuong-nuoc-troi.pdf
Hiến chương Nước Trời
https://huyenca.com/file/hienchuongnuoctroi-duytan.pdf
Phần thưởng cao quý
http://dinh.dk/pdf/phanthuongcaoquy-nd.pdf
Phần thưởng trên trời
http://dinh.dk/pdf/phanthuongtrentroi-dch.pdf
Phúc thật giữa đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n79xWNVBAx8)
http://dinh.dk/pdf/phucthatgiuadoi-hmk.pdf
Phúc thật hạnh phúc mp4 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/phuc-that-hanh-phuc/)
http://dinh.dk/pdf/phucthathanhphuc-tmh.pdf
Phúc thay
http://dinh.dk/pdf/phucthay-vda.pdf
Tám mối phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YcSSubG1p90)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN06TNC-TamMoiPhuc_bn.pdf
Tám mối phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OGSTHS4ayzg)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen2/TamMoiPhuc - TramThienThu.pdf
Tám mối phúc thật
http://www.dinh.dk/pdf/tammoiphucthat-hn.pdf
Trăm chi họ tiến lên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=TbGPCUf5s-E)Alto (https://www.youtube.com/watch?v=4uBqnLyNqHo)
https://huyenca.com/file/tramchihotienlen-vietchung.pdf
Vui ngày trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=O9qwTUg3oM8)
http://www.dinh.dk/pdf/vuingaytrove.pdf
Kết lễ : Tung hô Nữ Vương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZzPMQOGaXc8)
http://www.dinh.dk/pdf/tunghoNuVuong-ndv.pdf
Vinh phúc các Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j25VGaV18z8)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhphuccacthanh-ga.pdf