PDA

View Full Version : Lễ Các Đẳng Linh hồn 02/11/2014thienngadt
12-10-2014, 11:47 PM
Lễ Các Đẳng Linh hồn 02/11/2014

Nhập lễ: Ca Nhập Lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dpo1uu7Fv60)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/CaNhapLe.pdf
Ca Nhập lễ
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/CaNhapLeCauHon_hvh.pdf
Chúa nhân từ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-nhan-tu-lm-jb-nguyen-sang.otrmfEL3eVpf.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7004&d=1349484510
Linh hồn con khao khát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rkM1BOBbdIA)
http://dinh.dk/pdf/linhhonconkhaokhat.pdf
Như Đức Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z9VqQpbcnRw)
http://www.dinh.dk/pdf/nhuDucKito-dk.pdf
Niềm hy vọng hằng sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MkzzrB5QfFo)
http://www.dinh.dk/pdf/niemhyvonghangsong.pdf
Tôi thâm tín mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DXCqyBiaFX8)
http://www.dinh.dk/pdf/toithamtin-hd.pdf
Trước nhan Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sLBB0K2ktt8)
http://www.dinh.dk/pdf/truocnhanNgai-tn.pdf
Từ nơi ngục hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KoC329Gw1z8)
http://www.dinh.dk/pdf/tunoinguchinh-dt.pdf
Từ vực sâu
http://www.dinh.dk/pdf/tuvucsau-ndh.pdf
Vì danh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wkJg_OP6i0c)
http://dinh.dk/pdf/vidanhChua-kl.pdf
Xin Chúa mở cửa thiên đàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dv9CL1uDv_M)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuamocuathiendang.pdf
Xin Chúa thương mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-chua-thuong-dang-cap-nhat.JndUSNLwrg.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuathuong-vn.pdf
Đáp ca Lễ Nhất : Chúa chăn dắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YtiDY_wk8QE)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/chc3baa-chc483n-de1baaft-tc3b4i-tv-22-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
Lễ cầu hồn 1 mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=d-R_BF6vNwk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaLecauhon1_Ty.pdf
Lễ cầu hồn 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r0DpRcu5JKg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/1.2-11.pdf
Lễ các Đẳng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pvLbphnE5CI)
http://www.dinh.dk/pdf/lecacdang-tv22.pdf
Suối nguồn nghỉ ngơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bkbxW-S81a4)
http://dinh.dk/pdf1/suoinguonnghingoi-hmk.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cac-linh-hon-1-an-phuc.dkIBOS5ObURm.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10645&d=1413132442
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FK68yOTZ8ys)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv22_kimlong.pdf
Tôi chẳng thiếu chi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nypYIn-4K_I)
http://dinh.dk/pdf/lecaclinhhonABC_toichangthieuchi_tv22-dch.pdf
Tôi chẳng thiếu thốn chi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QaEZybhYL5M)
http://www.dinh.dk/pdf/toichangthieuthonchi-tv22.pdf
Lễ Nhì : Cầu hồn an táng
http://www.dinh.dk/pdf/cauhonantang-tv24.pdf
Con nâng hồn lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pVggAvwIet0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv24_hk.pdf
Lễ cầu hồn 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_WAQMgnZT9k)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cauhon2.pdf
Tôi vươn linh hồn lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lSo2sdhoSL0)
http://www.dinh.dk/pdf/toivuonlinhhonlen-tv24.pdf
Vươn hồn lên tới Chúa
http://dinh.dk/pdf1/lecaclinhhonABC_vuonhonlentoiChua_tv24-dch.pdf
Lễ Ba : Ánh sáng cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kBv2pqxNkZs)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/c3a1nh-sc3a1ng-ce1bba9u-c491e1bb99-tv-26-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
Chúa là sự sống
http://www.dinh.dk/pdf/Chualasusong-tv26.pdf
Lễ cầu hồn 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6U6Q0Vw9UtI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cauhon3.pdf
Lễ cầu hồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7E6iuWtyi9w)
http://www.dinh.dk/pdf/lecauhon-tl.pdf
Thánh vịnh 26 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cac-linh-hon-3-dang-cap-nhat.BMKMmPz1pRnr.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10688&d=1414335376
Thánh vịnh 26 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BP_lnkYpUAE)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh26_2-ndh.pdf
Trong cõi nhân sinh
http://www.dinh.dk/pdf1/lecaclinhhonABC_trongcoinhansinh_tv26-dch.pdf
Dâng lễ : Của lễ đền tội mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eZl3fBGom1Q)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/CuaLeDenToi_dh.pdf
Dâng cầu
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/DangCau_thb.pdf
Dâng Chúa các linh hồn
http://www.dinh.dk/pdf1/dangChuacaclinhhon-hmk.pdf
Dâng lễ cầu hồn
http://www.dinh.dk/pdf1/danglecauhon-vx.pdf
Dâng lễ cầu hồn
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/DangLeCauHon_hvh.pdf
Đây bánh rượu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/day-banh-ruou-thien-nga.ZeWVfysf5Ba3.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7005&d=1349484524
Lễ dâng các linh hồn mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-dang-cac-linh-hon-hoang-hiep.oJfQlnJLiRSA.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangcaclinhhon-dch.pdf (https://www.youtube.com/watch?v=PH-oMUQIGJw)
(https://www.youtube.com/watch?v=PH-oMUQIGJw)Quê hương hy vọng mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Quehuonghyvong.pdf
Hiệp lễ :
Lễ Nhất : Bánh hằng sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8PnMWTPUsXY)
http://dinh.dk/pdf1/banhhangsong-hmkdch.pdf
Lương thực trường sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZiQ38uikDVI)
http://dinh.dk/pdf/luongthuctruongsinh-tn.pdf
Mình Máu Chúa ban mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AZtdEZO-wbs)
http://www.dinh.dk/pdf1/MinhMauChuaban-hmkdch.pdf
Ta là bánh bởi trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_CRja6gg2NE)
http://huyenca.com/file/cn20tnb-talabanhboitroi-thienduyen.pdf
Ta là Bánh Hằng Sống mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ta-la-banh-hang-song-dang-cap-nhat.ZfsGjzV1T5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Talabanhhangsong.pdf
Lễ Hai : Lạy Ngài xin nhớ đến con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eBwBlq7U3bo)
http://dinh.dk/pdf/layNgaixinnhodencon-hmk.pdf
Lễ Ba: Hy lễ cuối cùng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hy-le-cuoi-cung-lm-jb-nguyen-sang.mf82kGkgojwW.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hylecuoicung.pdf
Lời nguyện tế hiến (https://www.youtube.com/watch?v=XnR-3qBOcWU)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien.pdf
Lời nguyện tế hiến 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FSg419yvcTE)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien3.pdf
Hiệp lễ chung
Cầu hồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nRQ0khoO2IU)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/cauhon_vcg.pdf
Hy vọng vào Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hy-vong-vao-ngai-va.MPtSi9kk1fPp.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hyvongvaoNgai.pdf
Sự sống thay đổi mà không mất đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/su-song-thay-doi-ma-khong-mat-di-mai-thien-van.YGN4PiHoV6.html)
http://www.dinh.dk/pdf/susongthaydoimakhongmatdi.pdf
Trông cậy Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trong-cay-chua-lm-jb-nguyen-sang.mVoIezmekmFw.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua.pdf
Thánh vịnh 129
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh129-ndh.pdf
Từ trần gian mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-tran-gian-an-phuc.p5dC6iZXgDxH.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tutrangian-dch.pdf
Từ vực thẳm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-vuc-tham-gia-an.nA276EqORBNJ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tuvuctham-kl.pdf
Vực sâu tối tăm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AC_QfKAqfRo)
http://www.dinh.dk/pdf/vucsautoitam-vc.pdf
Xin Ngài thương con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-nguoi-thuong-con-nguyen-hong-an.Qd3iU8Ethz.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinNgaithuongcon.pdf
Kết lễ : Mẹ có thấu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-co-thau-tuyet-mai-ly.0TdAnbqOUj.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7003&d=1349484498
Nữ Vương luyện tội mp3 (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/NuVuongLuyenToi_tb_ThanhDuyen.mp3)
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/GiuseThanhBinh/NuVuongLuyenToi_tb.pdf
Từ chốn luyện hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mffptrdnSlY)
http://www.dinh.dk/pdf/tuchonluyenhinh.pdf
Xin thương các linh hồn
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NgocKon/XinThuongCacLinhHon_nk.pdf