PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 31 A 02/11/2014thienngadt
13-10-2014, 11:53 PM
Lễ Chúa nhật 31 A 02/11/2014

Nhập lễ : Bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L94dsuo31qM)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaonhaChua.pdf
Ca lên đi 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=79vsbWBWGP8)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi3.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ckDI9-ypz2o)
http://huyenca.com/file/nl31tn-tranminh.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mopv2s7MJ1o)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Cung thánh huyền linh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W92WdGbUDGw)
http://www.dinh.dk/pdf/cungthanhhuyenlinh-dch.pdf
Đến trước nhan Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bhNULB4I3ag)
http://www.dinh.dk/pdf/dentruocnhanNgai.pdf
Đừng lìa xa con mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=oMNRUmC-TM0)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SYj6QM4YvuI)
http://huyenca.com/file/nltn31-dungliaxacon-thienduyen.pdf
Khấn cầu
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 31 TN) KhanCau_TramThienThu.pdf
Lạy Chúa là Thiên Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/LayChuaLaThienChua.pdf
Muôn lạy Chúa Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RiQsY2K8fPw)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/9/1463/muon-lay-chua-troi.pdf
Trăm triệu lời ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yYLnOV-U8QI)
http://www.dinh.dk/pdf/tramtrieuloica.pdf
Về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4K7L8DoSR88)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VanChi/VeNhaChua_Van Chi.pdf
Vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XWgeDVhBlwo)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Uq11d0Pwyg8)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Đáp ca :
Chúa nhật 31A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=yzGb-2TwmSg)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JbXqY0wrYX0)
http://www.dinh.dk/pdf/54_CN31TN_TV130.pdf
Chúa nhật 31A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S-Nt8hXNBXM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn31QnA.pdf
Lòng con đâu dám mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9jD22gZ5yL0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca31A-Bn.pdf
Chúa nhật 31A
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn31A-Chh.pdf
Chúa nhật 31A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=k-wWGlN8j0k)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv130_tl.pdf
Gìn giữ hồn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=orsBcO4_GIQ)
http://www.dinh.dk/pdf/gingiuhoncon.pdf
Thánh vịnh 130 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZoiZ01gODs0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv130_KimLong.pdf
Thánh vịnh 130 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R0JFOjKfIQI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca31AThanhLamUsa.pdf
Tin tưởng cậy trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=orsBcO4_GIQ)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/08/TinTuongCayTrong_Tv-130.pdf
Thánh vịnh 130 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN31a_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN31a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 130 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_31TN_tv_130.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_31TN_tv_130.pdf
Xin gìn giữ linh hồn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yaHg40blXj8)
http://www.dinh.dk/pdf1/xingingiulinhhoncon-ta.pdf
Xin giữ linh hồn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7P67V05cZxc)
http://www.dinh.dk/pdf/xingiulinhhoncon-tv130.pdf
Xin giữ hồn con mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN31TNA_xingiuhoncon_tv130-dch.mp3)
http://dinh.dk/pdf/CN31TNA_xingiuhoncon_tv130-dch.pdf
Dâng lễ : Con muốn dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HQgGjY2J5bY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/ConMuonDangNgai_tl.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bAfWR49mnw0)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NMFIp86Y0lk)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-nl.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zyycxnTjVFk)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-nd.pdf
Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VZHGWNQXaTY)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Dâng lòng thống hối mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vtAKkZJ12cQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/danglongthonghoi-qt.pdf
Đời con dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dOZLy0zM68o)
http://www.dinh.dk/pdf/doicondangChua-sd.pdf
Hiến lễ cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t6oJIEhLG58)
http://mautam.org/pdf/hienlecuocdoi.pdf
Lấy gì dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7TEKfr_f-J8)
http://www.dinh.dk/pdf/laygidangChua-dch.pdf
Lễ dâng mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-dang-chua-nguyen-sang.yQYekNjTHre4.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang1-nmh.pdf
Lễ dâng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ynu25sJ_tA0)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang.pdf
Tấm lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gTbmg2LL6FY)
http://www.dinh.dk/pdf/tamlong.pdf
Hiệp lễ : Chỉ có một Cha một Thầy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/chicomotChamotThay-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/chicomotChamotThay-nmh.pdf
Con đường bé nhỏ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-iwO2U_MLDg)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongbenho.pdf
Đường về cõi sống
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/c491c6b0e1bb9dng-ve1bb81-cc3b5i-se1bb91ng-duy-tc3a2n-cn-hl.pdf
Hãy hành động mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WphiSySv7E8&feature=share)
http://www.dinh.dk/pdf1/hayhanhdong-hmkdch.pdf
Là anh em với nhau mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/laanhemvoinhau-tn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/laanhemvoinhau-tn.pdf
Lời nói việc làm mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN31ATN-loinoivieclam-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN31ATN-loinoivieclam-tl.pdf
Phục vụ trong yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=u8DES74IWSc)
https://thanhcavietnam.us/ThanhCaSuyNiem/LeChuaNhat/PhucVuTrongYeuThuong_plh.pdf
Tấm lòng khiêm cung mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZRqz7T2Dd30)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qwfu36O8Eic)
http://www.dinh.dk/pdf/tamlongkhiemcung-dch.pdf
Thực thi lời Chúa dạy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/thucthiLoiChuaday-hp.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/thucthiLoiChuaday-hp.pdf
Kết lễ : Mẹ có thấu mp (https://www.youtube.com/watch?v=Tt-mmCTVNEk)4 (https://www.youtube.com/watch?v=Tt-mmCTVNEk)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMethuong-hd.pdf
Xin Mẹ nghe thấu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=opID02SAT0A)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMenghethau.pdf