PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 32 A 09/11/2014thienngadt
15-10-2014, 01:00 AM
Lễ Chúa nhật 32 A 09/11/2014

Nhập lễ : Ai mong tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mgtmxx5V5GQ)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/AiMongTimChua_hk-kl.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=UZnF2lPPdco)http://huyenca.com/file/nl32tn-tranminh.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s7AHOmxRPFY)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Con sẽ bước lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BOsY5m3iUQU)
http://www.dinh.dk/pdf/consebuoclenbantho-hnhp.pdf
Con sẽ hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2yajUKXOOPA)
http://www.dinh.dk/pdf/consehanhoan.pdf
Đi về nhà Cha mp4
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/di-ve-nha-cha-va.r3ugOyUUMgDt.html)http://www.dinh.dk/pdf/divenhaCha-tn.pdf
Đừng ngủ yên
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/MuaVong/DungNguYen_mt.pdf
Giữa nơi đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M9M2xrk0COI)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/812/giua-noi-den-thanh.pdf
Hãy sẵn sàng mp (https://www.youtube.com/watch?v=0yANmsOnxGM)4 (https://www.youtube.com/watch?v=0yANmsOnxGM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ThanhCaMuaVong/HaySanSang_nkx.pdf
Hãy tỉnh thức luôn
http://www.dinh.dk/pdf/haytinhthucluon-kl.pdf
Khúc ca lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IXSvWaCzkIM)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccalenden-ga.pdf
Lên đền mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=p-VThGTDD4I)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cHQv2MxsJCI)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Lên đền thánh mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=fgK9BDjFO04)http://www.dinh.dk/pdf/lendenthanh.pdf
Lời con nguyện cầu
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuongDieu/vuongdieu-loiconnguyencau.pdf
Tiếng lòng thổn thức
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/tienglongthonthuc32_ttt.pdf
Tiếng than khóc
http://www.dinh.dk/pdf/tiengthankhoc-pctn.pdf
Trước nhan Chúa mp4
(http://www.youtube.com/watch?v=fAHXWF1sZOY)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/TruocNhanChua_vcg.pdf
Về đây hỡi người mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=Y7WkTdtHUCM)https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/VeDayHoiNguoi_lt.pdf
Xin cho lời con
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/XinChoLoiCon.pdf
Xin cho lời con
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/xin-cho-le1bb9di-con-duy-linh-nl.pdf
Xin cho lời con khấn nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dLis-4a4KP4)
bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xoyf8qbcwe4)
http://huyenca.com/file/nl32tn-xincholoiconkhannguyen-thienduyen.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 32A Thường niên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-12c-22a-32a-an-phuc.VnmadWAjeKV5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/55_CN32TN_TV62.pdf
Chúa nhật 32A Thường Niên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn32A-Chh.pdf
Chúa nhật 32A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qgloG5JHzB0)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn32QnA.pdf
Chúa nhật 32A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GH6UAP3ntcY)
http://www.dinh.dk/pdf/CN32ATN-tl.pdf
Con mong đợi Chúa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca32A-Vn.pdf
Hồn con khát Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OMOImKDe5eM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Buininh/Dapca32A-Bn.pdf
Khao khát mong ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ti8SkAW-y1g)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/khao-khat-mong-ngai-the-thong.pdf
Lạy Chúa là Thiên Chúa con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iAT-rhm_xKU)
http://www.dinh.dk/pdf/CN32TNA_layChualaThienChuacon_tv62-dch.pdf
Linh hồn con khao khát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nCVjZc6rdeE)
https://www.calendi.com/baihat/dapca2/Tv62_CN%2032A_hpv.pdf
Link hồn con khao khát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dTIPeOEZr0g)
http://www.dinh.dk/pdf1/linhhonconkhaokhat-ta.pdf
Ngài là Chúa con thờ
https://huyenca.com/file/tnacn32_ngailachuaconthotv62.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0dOjgc0fitg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca32AKimlong.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CQXKpvX0Vrg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca32AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ti8SkAW-y1g)
https://www.calendi.com/baihat/dapca2/THANH%20VINH%2062_CN32A_XD.pdf
Thánh vịnh 62 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BL4KvEjZZXE&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-thanhvinh-62-CN-32-TNA.pdf
Thánh vịnh 62
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN32TNA(Tv62)_thl.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN32a_bich.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN32a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 62 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_32TN_tv_62.mp3_320kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_32TN_tv62.pdf

thienngadt
29-10-2020, 03:48 PM
Dâng lễ : Con muốn dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g6-6WySrS-g)
http://www.dinh.dk/pdf/conmuondangNgai.pdf
Dâng 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=itw5us9satU)
http://www.dinh.dk/pdf/dang2-nd.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wi2DZbpHTlA&t=52s)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Xin dâng lên Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5_OixsVOOAw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nKvmnbokQkM)
http://www.dinh.dk/pdf1/xindanglenNgai_.pdf
Hiệp lễ :
Chúa đến bất ngờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U0lwl-9rLnQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuadenbatngo-hmkdch.pdf
Chúa sẽ đến bất ngờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ipfswADG5zg)
http://dinh.dk/pdf1/Chuasedenbatngo-hp.pdf
Chuyện mười cô trinh nữ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HoangDan/ThanhCaTinMung/ChuyenMuoiCoTrinhNu-HoangDan.pdf
Chuyện mười trinh nữ
https://www.calendi.com/baihat/thanhkinh/CHUYEN MUOI TRINH NU by Tram Thien Thu.pdf
Dụ ngôn mười cô trinh nữ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaMy/DuNgonMuoiCoTrinhNu-HaMy-IMP.pdf
Dụ ngôn mười trinh nữ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/de1bba5-ngc3b4n-mc6b0e1bb9di-trinh-ne1bbaf-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Dụ ngôn mười trinh nữ
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/Dungonmuoitrinhnu-Qb.pdf
Dụ ngôn mười trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4o1q7SxErhk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/dungonmuoitrinhnu.pdf
Đèn canh thức mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN32ATN-dencanhthuc-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN32ATN-dencanhthuc-tl.pdf
Hãy sẵn sàng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZydARP7W_CQ)
http://www.dinh.dk/pdf/haysansang-dch.pdf
Hãy sẵn sàng và bền tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RoBboBChX5k)
http://www.dinh.dk/pdf1/haysansangvabentam-at.pdf
Hãy tỉnh thức mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Z1t7ZtyEeBg)
http://www.dinh.dk/pdf/haytinhthuc.pdf
Hãy tỉnh thức
http://www.dinh.dk/pdf1/haytinhthuc-hh.pdf
Khôn ngoan tỉnh thức
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/khc3b4n-ngoan-te1bb89nh-the1bba9c-giang-tc3a2m-cn-hl.pdf
Khờ dại khôn ngoan mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/khodaikhonngoan-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/khodaikhonngoan-nmh.pdf
Mười cô trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LldbkZJRLxo)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN32TNA-MuoiCoTrinhNu_bn.pdf
Mười cô trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Bb7c5NknYt8)
http://dinh.dk/pdf/muoicotrinhnu-tvv.pdf
Mười cô trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gKc3RLsaDAs)
http://www.dinh.dk/pdf/muoicotrinhnu.pdf
Mười cô trinh nữ mp3 (http://hailinhquehuong.com/ca-muc-phung-vu/ngay-le/chua-nhat-32-thuong-nien-nam-a-b-c_ab213)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/8/1583/muoi-co-trinh-nu.pdf
Mười cô trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=46ADhYF4QdA&t=4s)
http://www.dinh.dk/pdf1/muoicotrinhnu-nhcvx.pdf
Mười cô trinh nữ
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/TB1/MuoiCoTrinhNu_thb.pdf
Mười nàng trinh nữ
https://huyenca.com/file/MuoiNangTrinhNu-thethong.pdf
Mười người trinh nữ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/muoinguoitrinhnu-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/muoinguoitrinhnu-ht.pdf
Mười trinh nữ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xkix10LNt7k)
https://www.calendi.com/baihat/thanhkinh/Muoi Trinh Nu-f.pdf
Mười trinh nữ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/muoitrinhnu-dch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/muoitrinhnu-dch.pdf
Năm cô khôn ngoan, năm cô khờ dại mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UmehcEdERZs)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TruongTheBach/NamCoKhonNgoanNamCoKhoDai_ttb.pdf
Ngọn đèn khêu cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L_kba6Ke_CU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/NgonDenKheuCao_vcg.pdf
Nếu mai Chúa đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cEiLtyHwUOk)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QeNxHghZemE)
http://www.dinh.dk/pdf/neumaiChuaden-tn.pdf
Trinh nữ khôn ngoan
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HuongDan/TrinhNuKhonNgoan-SrHuongDan.pdf
Từ hừng đông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=87prb_1OCJA)
http://www.dinh.dk/pdf/tuhungdong-vn.pdf
Kết lễ :
Từ chốn luyện hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aMGgfkjhRrc)
http://www.dinh.dk/pdf/tuchonluyenhinh.pdf
Từ chốn tối tăm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mb9uvIoJi94)
http://www.dinh.dk/pdf/tuchontoitam-kl.pdf
Xin mẹ nghe thấu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KoRD4qDpugc)
http://www.dinh.dk/pdf/xinMenghethau.pdf