PDA

View Full Version : Lễ Thánh Simon và Giuda tồng đồ 28/10thienngadt
22-10-2014, 01:09 AM
Lễ Thánh Simon và Giuda tồng đồ 28/10

Nhập lễ : Thánh Tông Đồ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-tong-do-cam-tu.Fn8oBSL5oflo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhTongDo-kl.pdf
Mừng Thánh Tông Đồ
http://www.dinh.dk/pdf/mungthanhtongdo-nd.pdf
Kính Thánh Tông Đồ
http://www.dinh.dk/pdf/kinhthanhtongdo-nd.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 18 A mp3 (http://www.youtube.com/watch?v=qFarTWMS2w4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8492&d=1366382050
Đáp ca Thánh Simon & Giuda Tông Đồ
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10674&d=1413914985
Dâng lễ : Xin dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-dang-lm-jb-nguyen-sang.mjh5tQH7CaM1.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Như một hiến lễ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhu-mot-hien-le-kim-lan-ft-hong-linh.dlpLq8t01BSF.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhumothienle-nl.pdf
Hiệp lễ : Người đã cất bước mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-da-cat-buoc-dang-cap-nhat.VgdeBGBMYieM.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Nguoidacatbuoc.pdf
Đường con đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-con-di-gia-an-ft-mai-thao.rQcYRy8NNe1M.html)
http://www.dinh.dk/pdf/duongcondi-nd.pdf
Chứng nhân tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chung-nhan-tinh-yeu-hong-an.duAoP6kMyJ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
Sao Chúa gọi con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sao-chua-goi-con-gia-an.boXtdHQKQG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/saoChuagoicon-nd.pdf
Kết lễ : Xin cho con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cho-con-gia-an.dd0vnU6ofCua.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-ad.pdf