PDA

View Full Version : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam



thienngadt
22-10-2014, 10:37 PM
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nhập lễ : Anh hùng tử đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8s_2CdJDBaQ)
http://www.dinh.dk/pdf/anhhungtudao.pdf
Anh hùng tử đạo Việt Nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=teNOwCDuiMQ)
https://cldup.com/WmVGRVX0H8.pdf
Anh hùng Việt Nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c30BnE6LczU)
http://www.dinh.dk/pdf/anhhungVietNam.pdf
Anh hùng Việt Nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n45IUYVxKu8)
http://www.dinh.dk/pdf/anhhungVietNam-4be.pdf
Bước tử hùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pEe4L4puQ9E)
http://www.dinh.dk/pdf/buoctuhung.pdf
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n8poiKrNbPg)
http://www.dinh.dk/pdf/cacthanhtudaoVietNam-td.pdf
Chết vì Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iUIhAtCwh5A)
http://www.dinh.dk/pdf/chetviGiesu.pdf
Cùng Đức Kitô
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Cungduckitotunan_Chh.pdf
Đây những giọt máu tử đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WiTR32sLHy0)
http://www.dinh.dk/pdf1/daynhunggiotmautudao-dc.pdf
Lòng trung nghĩa mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=EDMbRpPatZM&t=27s)bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SAfq12xpz4c)
http://www.dinh.dk/pdf/longtrungnghia.pdf
Mừng Các Thánh Tử Đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SD9ixXQS0Mw)
http://www.dinh.dk/pdf1/mungcacthanhtudao-vx.pdf
Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/mung-cac-thanh-tu-dao-viet-nam.pdf
Ngành vạn tuế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6OINF_ut7nM)
http://www.dinh.dk/pdf/nganhvantue-ha.pdf
Ngày vinh thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aXSbc6HH5Nk)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayvinhthang.pdf
Nhập lễ Các thánh Tử Đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LtvWo_aos4Q)
http://huyenca.com/file/nhaplecacthanhtudao.pdf
Niềm tin kiêu hùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EFSVilbht7A)
http://www.dinh.dk/pdf/niemtinkieuhung-dch.pdf
Tiếng nhạc oai hùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gny2bbNsOQ0)
http://www.dinh.dk/pdf/tiengnhacoaihung-3be.pdf
Triều thiên vinh quang mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=imV9OYyLxa0)
http://www.dinh.dk/pdf/trieuthienvinhquang.pdf
Vạn tuế các Thánh Tử Đạo Việt Nam
https://huyenca.com/file/vantuecacthanhtudao-duytan.pdf
Vết tử hùng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7yS82mLHMd0)
http://www.dinh.dk/pdf/vettuhung.pdf
Vì Đức Kitô
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DuyTan/ViDucKito-DuyTan.pdf
Vinh quang của ta mp (http://www.youtube.com/watch?v=y4X3-yVIetE)4 (https://www.youtube.com/watch?v=y4X3-yVIetE)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangcuata-hk.pdf
Đáp ca : Ai đi gieo giống mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=2Rl2_VIs_sM)
http://www.dinh.dk/pdf/lecacthanhtudaoVNABC_aidigieogiong_tv125-dch.pdf
Ai ra đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b-FIgjAC-yI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/5.LeChung-LeRieng/ThanhTuDao-TV125-AiRaDi-DapCa_bn.pdf
Ai ra đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x6_UAVi9i8s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/05.ChuThanh/AiRaDi_tth.pdf
Các Thánh Tử đạo Việt Nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ib-MX3XYz2Q)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Dapcaletudao_Ty.pdf
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=aT_d08_c_wo)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DSbOPRNA1Vs)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9842&d=1384337859
Các Thánh Tử đạo Việt Nam mp (https://www.youtube.com/watch?v=ykZoG5wcODY)4 (http://www.youtube.com/watch?v=ykZoG5wcODY)
http://www.dinh.dk/pdf/cacthanhtudaoVietNam-tv125.pdf
Chúa đối xử đại lượng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BLHQT1hbv4g)
http://www.dinh.dk/pdf1/lecacthanhtudaoVNABC_Chuadoixudailuong-tv125-dch.pdf
Đoàn người đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hcuwwYG6pwM)
http://www.dinh.dk/pdf/doannguoidi-nd.pdf
Lễ Thánh Tử đạo mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/TuDaoVietNam_24_11_tv125.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/TuDaoVietNam_24_11_tv125.pdf
Lễ Các Thánh Tử Đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wQnoNUEKK2E)
http://www.dinh.dk/pdf/lecacthanhtudao-tl.pdf
Lễ Các Thánh Tử Đạo 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=M22k6Ig2GI4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/TUDAO2.pdf
Mùa gặt mừng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H0hs4dGCel4)
http://www.dinh.dk/pdf/muagatmungvui-tv125.pdf
Ngày trở về
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapcatudao-ngaytrove_Chh.pdf
Người đi mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=kAOXFSZsQvw)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/NguoiDi/NguoiDi_tinvy.pdf
Thánh vịnh 125 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r_13qakNhJk)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/ThanhVinh-DapCa/ThanhVinh125_kl.pdf
Thánh vịnh 125
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/LeThanhTDVNNamA(Tv125)_thl.pdf
Thánh vịnh 125 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b9aaM_ohPhA)
https://calendi.com/baihat/dapca2/Tv125_QuocThai_.pdf
Thánh vịnh 125 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ejJRMD1cW60)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/DapcaLecacThanhTuDaoThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 125 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qHsu_M-SLck)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/919/thanh-vinh-125.pdf
Thánh vịnh 125 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv125_CacThanhTDVN_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv125_CacThanhTDVN_hvh.pdf

thienngadt
02-11-2020, 12:49 AM
Dâng lễ : Công đức tổ tiên
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/cacthanh/Congductotien-Giangtam.pdf
Của lễ cuộc đời
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/cua-le-cuoc-doi.pdf
Đây hiến lễ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/day-hien-le-an-phuc.Aylb8sJ9KGwt.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7191&d=1350370611
Hiến dâng máu đào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5687avl7H7U)
http://www.dinh.dk/pdf1/hiendangmaudao-dch.pdf
Hiến lễ các Thánh Tử Đạo
http://www.dinh.dk/pdf1/hienlecacthanhtudao-dc.pdf
Hiến lễ tinh tuyền mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=fo_UuxhN78g)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/HienLeTinhTuyen_pdh.pdf
Lễ dâng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
https://huyenca.com/file/LeDangCacThanhTDVN-thethong.pdf
Lễ toàn thiêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QaajBKk1_KI)
http://thanhnhaconline.com/pdf/letoanthieu.pdf
Lễ vật hy sinh mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=geCr7DsSIBI)
http://www.dinh.dk/pdf/levathysinh-dch.pdf
Như lễ hy sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8ziWpdYdWO8)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=cNStN5nKrXo) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=-FiwjGu_ias) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=40linwpAu3w)
http://www.dinh.dk/pdf/nhulehysinh-4be.pdf
Những giọt máu
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/NhunggiotmauCTTDVN_Chh.pdf
Niềm tin kiêu hùng mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=6Zy6E7O8RZI)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1g4HJBQPtSA)
http://www.dinh.dk/pdf/niemtinkieuhung-mt.pdf
Xin dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AkCAusjCqGM)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/xindangdoicon_hh.pdf
Hiệp lễ : Bài ca máu đỏ mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=vn2Wpnzidbs)
http://www.dinh.dk/pdf/baicamaudo-kl.pdf
Bài ca ngàn trùng mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-ngan-trung-hoang-oanh.TC002qJsiR.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=dXNWG063R9c)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GpAO9EtMDgw)
http://www.dinh.dk/pdf/baicangantrung.pdf
Bài tình ca mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=dAH8a1aZmsI)
http://www.dinh.dk/pdf/baitinhca.pdf
Chúa sẽ đền bù mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=wMxLfI_gPVc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.MiTram/ChuaSeDenBu_mt.pdf
Hạt giống tình yêu mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=_sHOSmsoGHg)
http://www.dinh.dk/pdf/hatgiongtinhyeu.pdf
Máu chứng niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vmU5oh8fd3s)
http://www.dinh.dk/pdf/mauchungniemtin-tn.pdf
Một đời nhân chứng mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-doi-nhan-chung-ngoc-tuyen-ft-lua-viet.p6M3WF9GZ41F.html)4 (https://www.youtube.com/watch?v=6AZXTmeUbGc)
http://www.dinh.dk/pdf/motdoinhanchung-tn.pdf
Người đi mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=bd51WqPIk0g)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoidi.pdf
Nguyện hiến dâng đời
https://www.calendi.com/baihat/hieple_canguyen/NguyenHienDangDoi_thethong.pdf
Theo Chúa đến cùng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.ThanhBinh/cacthanh/Theochuadencung_TB.pdf
Tình thương nhiệm mầu mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=JqHlDcSp09Y)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhthuongnhiemmau.pdf
Vì tin theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hna_odEB2Q)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/ThanhTuDao-ViTinTheoChua_bn.pdf
Vinh ca anh hùng tử đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NdoaTX-LqQo)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhcaanhhungtudao-vdt.pdf
Xin cho con mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=ZMzZTsORgi0)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-ad.pdf
Kết lễ : Anh hùng tử đạo Việt nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i7bR-ECGQtM)
http://www.dinh.dk/pdf/anhhungtudaoVietNam-vdt.pdf
Danh Mẹ La Vang mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14479)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7195&d=1350370735
Hạt giống trong lòng đất mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=huAvBSC2npE)
http://www.dinh.dk/pdf/hatgiongtronglongdatme-pa.pdf
Máu hồng tử đạo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oE7oEUJtXmc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam/MauHongTuDao_tl.pdf
Tạ ơn Chúa cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vn6k-h136Nc)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/cacthanh/taonchuacungcacthanhtudaovietnam-Giangtam.pdf
Trên quê hương Việt Nam
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/TrenquehuongVN_Chh.pdf