PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 33 A 16/11/2014thienngadt
05-11-2014, 02:32 AM
Lễ Chúa nhật 33 A 16/11/2014

Nhập lễ : Ai lên núi Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3005)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/HongAnThienChua/AiLenNuiChua_hl-tdn.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FpsHaqpgl50)
http://huyenca.com/file/nl33tn-tranminh.pdf
Chúa bình an
https://calendi.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 33 TN) ChuaBinhAn_TramThienThu.pdf
Chúa muốn bình an
http://huyenca.com/file/nltn33-chuamuonbinhan-thienduyen.pdf
Chúa nghĩ đến
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaNghiDen.pdf
Chúa nguồn bình an
http://www.dinh.dk/pdf/Chuanguonbinhan-tn.pdf
Chúa nhật 33 Thường Niên
https://calendi.com/baihat/nhaple/CN%2033%20TN%20-Ca%20NL_NguyenHuuTriet.pdf
Con bước lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hwSboYae5WU)
http://www.dinh.dk/pdf/conbuoclen.pdf
Hãy tiến vào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CgL3Xip9BQE)
http://www.dinh.dk/pdf/haytienvao-tmh.pdf
Hãy tiến vào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f6c8wRmLhxE)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/AnHueChua/HayTienVao_hgl.pdf
Lên đền mp (https://www.youtube.com/watch?v=pDxExlMLvD8)4 (https://www.youtube.com/watch?v=pDxExlMLvD8)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Nghĩ đến bình an
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/nghc4a9-c491e1babfn-bc3acnh-an-vc6b0c6a1ng-die1bb87u-nl.pdf
Nơi nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eDN8xOFCz7o)
http://thanhnhaconline.com/pdf/noinhachua.pdf
Ý định của Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/YDinhCuaChua.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 33A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9Sk1NLPGf9k)
http://dinh.dk/pdf/56_CN33TN_TV127.pdf
Chúa nhật 33A Thường Niên mp4
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn33QnA.pdf
Chúa nhật 33A Thường Niên m
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/DapcaCn33A-Chh.pdf
Chúa nhật 33A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8_7qlddTo78)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv127_33a_xm.pdf
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tICCLmemu5U)
http://dinh.dk/pdf/CN33TNA_hanhphucaikinhsoChua_tv127-dch.pdf
Hạnh phúc cho bạn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-mNMIG_Lcw8)
https://huyenca.com/file/tnacn33_hanhphucchobantv127.pdf
Phúc cho người tôn sợ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JQlrhI2p9WQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/phucchonguoitonsoChua-ta.pdf
Phúc thay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tICCLmemu5U)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/08/Tv127_Phucthay_CatMinh.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t3xY_mIo9EY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhlamUsa/Dapca33AThanhLamUsa.pdf
Thánh vịnh 127 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1hSNuweZ3Z4)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca33AKimlong.pdf
Thánh vịnh 127
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN33TNA(Tv127)_thl.pdf
Thánh vịnh 127 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN33a_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN33a_hvh2.pdf
Thánh vịnh 127 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_33TN_tv127_HCS.mp3_160kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_33TN_tv127.pdf
Thật hạnh phúc
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca33A-Vn.pdf
]

bibotom
29-08-2017, 11:00 PM
Ca Hiệp Lễ Chúa Nhật 33 A.
Người Trung Tín

thienngadt
04-11-2020, 11:15 PM
Dâng lễ :
Hương hoa bốn mùa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/huong-hoa-bon-mua-va.UMe3sPsHyFUO.html)
http://www.dinh.dk/pdf/huonghoabonmua-mt.pdf
Hương hoa ruộng đồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=F_Je_6qoJAg)
http://www.dinh.dk/pdf/huonghoaruongdong-hv.pdf
Khói trắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QSlh5KenkyA)
http://www.dinh.dk/pdf/khoitrang-cb.pdf
Lễ dâng cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BbyyP8b8f_U)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/LeDangCuocDoi_vcg.pdf
Mỗi lời kinh mp (https://www.youtube.com/watch?v=FGutqEHsJ9A)4 (https://www.youtube.com/watch?v=FGutqEHsJ9A)
http://www.dinh.dk/pdf/moiloikinh.pdf
Hiệp lễ : Chúa đã trao phó mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hb6mt7tNUDI)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadatraopho-tn.pdf
Hãy biết sinh lợi mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haybietsinhloi-hp.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/haybietsinhloi-hp.pdf
Hãy sinh lợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pWZujuSl358)
http://www.dinh.dk/pdf1/haysinhloi-hmkdch.pdf
Nén bạc cho con mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN33ATN-nenbacchocon-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN33ATN-nenbacchocon-tl.pdf
Nén bạc Chúa trao mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nenbacChuatrao-hh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/nenbacChuatrao-hh.pdf
Nén bạc Chúa trao
https://huyenca.com/file/nenbacchuatrao-vudinhan.pdf
Những nén bạc mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nhungnenbac-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/nhungnenbac-nmh.pdf
Nước trời quý giá mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/NuocTroiquygia-ht.mp3)
http://dinh.dk/pdf/NuocTroiquygia-ht.pdf
Trổ sinh hoa trái mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/trosinhhoatrai-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/trosinhhoatrai-nhcvx.pdf
Vinh phúc quê trời
http://dinh.dk/pdf/vinhphucquetroi-vn.pdf
Kết Lễ : Trung kiên chờ Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cioz-rateLs)
http://www.dinh.dk/pdf/trungkienchoMe-nd.pdf
Từ chốn tối tăm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mb9uvIoJi94)
http://www.dinh.dk/pdf/tuchontoitam-kl.pdf