PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên A Chúa KiTô Vua vũ trụ (23/11/2014)thienngadt
05-11-2014, 03:42 AM
Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên A
Chúa KiTô Vua vũ trụ

Nhập lễ : Ca mừng Giêsu Vua
http://huyenca.com/file/camunggiesuvua-nhatminh.pdf
Chiên Con bị sát tế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UfkYBj3KRdY)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=xoILU04zeO8)Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=9_D8AKqy_s8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/Chienconbisatte_Td.pdf
Chiên hiến tế
https://cldup.com/RxotoQPL0d.pdf
Chúa Kitô Vua mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15630)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/ChuaKitoVua_qb.pdf
Chúa Kitô Vua
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/ChuaKitoVua-HaiAnh.pdf
Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UaN2CQdDiPQ)
http://dinh.dk/pdf/ChualaVua-hd.pdf
Chúa là Vua mp4
https://huyenca.com/file/chualavua-nhatminh.pdf
Chúa muôn đời là Vua
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/chc3baa-muc3b4n-c491e1bb9di-lc3a0-vua-duy-linh-ckv.pdf
Con chiên đã bị giết mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/925/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/10/925/con-chien-da-bi-giet.pdf
Con Chiên đã bị giết
http://dinh.dk/pdf/conchiendabigiet.pdf
Con chiên đã bị giết
http://huyenca.com/file/conchiendabigiet-nguyenquanghuy.pdf
Đến trước nhan Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p18gY9mlu0U)
http://www.dinh.dk/pdf/dentruocnhanNgai.pdf
Hát lên bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Uerywzc8S0U)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaicamoi.pdf
Hát lên một bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eTVGhpL6j_U)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/HatLenMotBaiCaMoi_vh.pdf
Hát mừng Giêsu Vua
http://huyenca.com/file/hatmunggiesuvua-nhatminh.pdf
Hoan hô Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mLWn257Bipw)
http://dinh.dk/pdf/hoanhoChua.pdf
Hoan hô Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qPPOyOBBfsk)
http://www.dinh.dk/pdf/hoanhoVuaGiesu.pdf
Hoan hô Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cMKgL6JMaYE)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/hoanhovuagiesu_PLH.pdf
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
https://www.calendi.com/baihat/chuakitovua/LeChuakitovua_hkim.pdf
Lời ca tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VvCSKbd3NRc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J3OlTZTODBw)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7199&d=1350404738
Thiên Vương tối cao mp3 (https://www.calendi.com/baihat/chuakitovua/Sovereign King.mp4)
https://www.calendi.com/baihat/chuakitovua/THIEN VUONG TOI CAO by Tram Thien Thu (1).pdf
Tôn vinh Giêsu Vua
http://dinh.dk/pdf/tonvinhGiesuVua-vda.pdf
Tung hô Chúa Kitô Vua
http://thanhnhaconline.com/pdf/tunghochuakitovua.pdf
Tung hô Chúa Kitô Vua
http://www.dinh.dk/pdf/tunghoChuaKitoVua-qt.pdf
Tung hô Chúa là Vua
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7411&d=1352786248
Tung hô Danh Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rGjfrqkLLcM)
http://www.dinh.dk/pdf/tunghoDanhNgai-4be-vdt.pdf
Tung hô Vua muôn vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=km3LaC3szmU)
https://www.calendi.com/baihat/chuakitovua/TungHoVuamuonvua_3be_tranthe.pdf
Vạn tuế Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yOL0QGBoxKQ)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/VanTueChuaLaVua.pdf
Vào cung thánh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Vinam/VaoCungThanh_v.pdf
Vinh quang danh Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangdanhChua-vn.pdf
Vua Kitô Vua tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g0crA6lqVHg)
http://huyenca.com/file/vuakitovuatinhyeu-tranminh.pdf

thienngadt
06-11-2020, 01:20 AM
Đáp ca :
Chúa nhật 34A mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=M8Xgl0Y7d_E)
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jDbaCQsmQ6I)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaLeChuaKitoVua_Ty.pdf
Chúa nhật 34A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C2U7KDSUQ6A)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn34QnA.pdf
Chúa nhật 34A Thường Niện mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=KF9mCla1vq4)
http://www.dinh.dk/pdf/57_CN34TN_TV22.pdf
Chúa nhật 34A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C2U7KDSUQ6A)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/Cn34Qn.pdf
Chúa nhật 34A Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UKI2eYUHPDY)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10706&d=1415132752
Chúa chăn nuôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oEi_lR_j05Q)
http://www.dinh.dk/pdf/CN34TNA_Chuachannuoi_tv22-dch.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mWdoasSEN60)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-tv22.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q39LhUNIg1k)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/ChuaChanNuoiToi_qa.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xg-bKDFlp3o)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-ndh.pdf
Chúa chiên lành mp3 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/chua-chien-lanh/)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/chuachienlanh_vcg.pdf
Có Chúa bên tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NUHkqMj7sNg)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca34A-Vn.pdf
Đấng chăn nuôi tôi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/ChuaKitoVuaA-TV22-DangChanNuoiToi-DapCa_bn.pdf
Mục tử đời tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dI-ndmP5kWc)
https://tinhyeuconggiao.com/uploads/pdf/muc-tu-doi-toi.pdf
Suối nguồn nghỉ ngơi mp4
http://dinh.dk/pdf1/suoinguonnghingoi-hmk.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wMgUow348i0)
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv22_34aKitoVua_xm.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=18XE5vviHkU)
http://www.dinh.dk/pdf/CN34ATN-tl.pdf
Thánh vịnh 22
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNA/CN34TNA-LeChuaKItoVua(Tv22)_thl.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=h2w1C27q5i4&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-22-CN4-Mua-Chay-A.pdf
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H3QaFMCozVw)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-CXTTM-CN-34-C.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=K3Nd9hd1MGU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/KimLong/Dapca34AKimlong.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JE5QIQ2C6s4)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh22-sd.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN34a_kitovua_tutrinh.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN34a_KitoVua_hvh2.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oEi_lR_j05Q)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/597/tv-22xt-sua.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_A_tv 22_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_A_tv 22.pdf

thienngadt
11-11-2020, 12:47 AM
Dâng lễ : Dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C-K_BJKvRLA)
http://www.dinh.dk/pdf/danglen-ht.pdf
Dâng lênChúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iE882p32E0M)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-nk.pdf
Hy tế cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iiHkLil1N-Y)
https://cldup.com/bt6EnjIJCA.pdf
Khói trắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QSlh5KenkyA)
http://www.dinh.dk/pdf/khoitrang-cb.pdf
Làn hương trầm mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/Ngaibencuocdoi-vn.pdf)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/LanHuongTram-Vn25122003.pdf
Lễ dâng cuộc đời
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TrinhNguyen/LeDangCuocDoi.pdf
Như nén hương trầm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SJ1Ug633tLw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WUBBi72mRFE)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/07/nhu-nen-huong-tram-nguyen-hung.pdf
Thượng tiến Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hT6jlt7vok)
http://www.dinh.dk/pdf/thuongtienGiave.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wi2DZbpHTlA)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Tựa làn trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vcgyM1ddOa4)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf
Xin dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bNvlOPvQI9I)
http://www.dinh.dk/pdf/xindanglen-hv.pdf

thienngadt
11-11-2020, 12:59 AM
Hiệp lễ : Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I3eKd1MNnVQ)
Sopranor (https://www.youtube.com/watch?v=JM4HECrUfxA)
Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=bUJWSVP7Wi4)Tenor
(https://www.youtube.com/watch?v=kA5IpW2xqVM)Bass (https://www.youtube.com/watch?v=B0ZXlUQEuqI)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/Alleluia_gfh.pdf
Ca khen Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BWOpPWx03Fc)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienUyen/CaKhenChuaLaVua-ThienUyen.pdf
Chúa Ki-tô Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n55E6Y21KtA)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.QuyBau-XinThemDucTin/ChuaKitoVua_qb.pdf
Chúa là Vua mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=N6SZeI2Zia4)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ChuaDenChuaDen/ChuaLaVua_ht.pdf
Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UaN2CQdDiPQ)
http://dinh.dk/pdf/ChualaVua-hd.pdf
Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wdP2NFsx41Q)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN34TNC-ChuaLaVua2_bn.pdf
Chúa thực là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DBUuZF_4J5M)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TheThong/ChuaThucLaVua_tth.pdf
Chúc tụng Đức Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=83pmKlvK9CM)
http://www.dinh.dk/pdf1/chuctungDucVua-hmkdch.pdf
Chúc tụng Đức Vua
http://dinh.dk/pdf1/chuctungDucVua-hp.pdf
Có bao giờ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7xjYmmaOW1M)
http://dinh.dk/pdf/cobaogio-hl.pdf
Có bao giờ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/cobaogio-nmh.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/cobaogio-nmh.pdf
Giêsu Vua Tình Yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PTULM-F-V84)[/URL]
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PTULM-F-V84)
http://www.dinh.dk/pdf/GiesuVuatinhyeu.pdf
Giêsu Vua muôn vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sCRhRUG9fcY)
http://www.dinh.dk/pdf/GiesuVuamuonvua-hl.pdf
Hoàn cầu mừng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9rA73bDpOy4)
http://www.calendi.com/baihat/chuakitovua/HoanCauMungVui_tvt.pdf
Khúc hát tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PhbiL8Izscg)
http://www.dinh.dk/pdf/khuchattaon-ty.pdf
Lạy Chúa là Vua mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=EZZCMGbsANA)http://www.dinh.dk/pdf/layChualavua.pdf
Lạy Chúa uy quyền mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN34ATN-layChuauyquyen-tl.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN34ATN-layChuauyquyen-tl.pdf
Này con yêu dấu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qyag36qzosY)
http://www.dinh.dk/pdf1/nayConyeudau-nhcvx.pdf
Ngài bên cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AFRkMO_BhEI)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngaibencuocdoi-vn.pdf
Ngày Chúa đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T6MoL88jxI8)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayChuaden-tn.pdf
Suy tôn Chúa Kitô Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Vbf0Rpnx5DM)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/KitoVua/SuyTonChuaKitoVua-Giangtam.pdf
Thánh Danh Giêsu
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7427&d=1352935248
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=ZAELlsG7HPI"]Tung hô Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y1n0rTDmaRY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/Tung-ho-vua-Giesu.pdf
Tung hô Vua muôn vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HhLhxGwqlfs)
https://www.calendi.com/baihat/chuakitovua/TungHoVuaMuonVua_tranthe.pdf
Vạn tuế Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4tHtl0L214c)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/VanTueChuaLaVua.pdf
Vạn tuế Vua Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g8usmnpBiTc)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.TrongNhan/VanTueVuaTroi_trn.pdf
Vì xưa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fO-fAboDS40)
http://dinh.dk/pdf1/vixua-nmh.pdf
Vinh quang Chúa Con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xXTCEfit5Oc)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhquangChuaCon-td.pdf
Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IKsIal-XW1Q)
http://dinh.dk/pdf/VuaGiesu-hn.pdf
Vua hiển vinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gsrm7tHi3x8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaKitoVua/VuaHienVinh_kl-gfh.pdf
Vua tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eJj8dkBPWxU)
http://www.dinh.dk/pdf1/Vuatinhyeu-trs.pdf
Vua Trời ngự tới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=odsSLpsiwz8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN34TNA-VuaTroiNguToi1_bn.pdf
Kết lễ : Khúc hát tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PhbiL8Izscg)
http://www.dinh.dk/pdf/khuchattaon-ty.pdf
Tạ ơn Chúa với Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hqjlLIPRmpU)
http://www.dinh.dk/pdf/taonChuavoiMe.pdf