PDA

View Full Version : Mẹ Tàpao Cầu Cho Chúng Congiusehien
16-11-2014, 01:28 PM
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/METAPAOCAUCHOCHUNGCON_TuanKim_pdf_001_zps045eca90.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/METAPAOCAUCHOCHUNGCON_TuanKim_pdf_002_zps2fdcf99c.jpg

Caohuong
24-01-2015, 06:24 AM
Mẹ Tàpao xin cầu cho chúng con
Sáng tác: Tuấn Kim
Thể hiện: Lam Phương
Vocal: Dinh Khoi

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/MeTaPaoCauChoChungCon_SangTacTuanKim_CaSiLamPhuong_VocalDinhKhoi.mp3