PDA

View Full Version : Lễ Truyền Tin 25/03/2015thienngadt
03-03-2015, 11:55 PM
Lễ Truyền Tin 25/03/2015

Nhập lễ : Bài ca truyền tin
http://www.catruong.com/baihat/ducme/BaiCaTruyenTin.pdf
Con xin đến

Dâng lễ với Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-le-voi-me-an-phuc.bva19UkQEI3v.html)
http://www.dinh.dk/pdf/danglevoiMe-nk.pdf
Kính mừng Maria 2 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kinh-mung-maria-2-thu-trang.due1sfgV6rWu.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CatBui3/KinhMungMaria2_tk-xlb.pdf
Lạy Bà đầy ơn
http://www.catruong.com/baihat/ducme/LayBaDayOn_Nlmancoi_kl.pdf
Này con xin đến
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/NayConXinDen.pdf[/URL]
Trinh Nữ đầy ân phúc
http://www.dinh.dk/pdf/TrinhNudayanphuc-tn.pdf
Đáp ca : Đáp ca Lễ Mẹ Truyền Tin mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/04.DucMe/DapCaLeMeTruyenTin_tth.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=EF5tzGoOyyU"]Lạy Chúa này con xin đến mp4 (http://www.catruong.com/baihat/tanhien/NayConXinDen.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/letruyentinABC_layChuanayconxinden_tv39-dch.pdf
Lễ Truyền Tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CxJP-_SLCZw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv39_TruyenTin_tn.pdf
Lễ Truyền Tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Thq-AkRUxVM)
http://www.dinh.dk/pdf/letruyentinabc-td.pdf
Lễ Truyền Tin mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv39_truyentin_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv39_TruyenTin_hvh.pdf
Lễ Truyền Tin mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv39_LTT_bich2.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv39_truyentin_hvh2.pdf
Này con xin đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sk3ZyMIqGWQ)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/nc3a0y-con-xin-c491e1babfn-tv-39-tc6b0e1bb9dng-c3a2n-c491c.pdf
Này con xin đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yzZLIdXevus)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv39_LeTruyenTin_hpv.pdf
Thánh vịnh 39 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0D3hqZrFkpk)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv39_xt.pdf
Thánh vịnh 39 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FfM9zQeTABg)
Tung hô Tin Mừng mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=5MG1rgp4Qxs)
http://www.dinh.dk/pdf/naytoixinden-tv39.pdf
Dâng lễ : Dâng Mẹ Truyền Tin
http://www.catruong.com/baihat/ducme/dangmetruyentin-nm.pdf
Với Mẹ con dâng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17566)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang.pdf
Với Mẹ con dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/voi-me-con-dang-emmanuel.CUAxCHUtlQ0K.html)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Hiệp lễ : Chúa đã làm người mp4
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadalamnguoi-tn.pdf
Huyền nhiệm tiếng xin vâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/huyen-nhiem-tieng-xin-vang-nhom-hoa-giay.d6zxQn63lBGI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/huyennhiemtiengxinvang-th.pdf
Mẹ Truyền Tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XzLF8gqy0gE)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MeTruyenTin_thethong.pdf
Này con xin đến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nay-con-xin-den-lm-jb-nguyen-sang.mBijf4So5zep.html)
http://www.dongtam.org/dtmusic/1196nayconxinden.pdf
Phận tôi tớ Chúa mp4
http://www.dinh.dk/pdf1/phantoitoChua-hmkdch.pdf
Tâm tình xin vâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-tinh-xin-vang-an-phuc.J0ao8r71Ji5f.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhxinvang-tn.pdf
Kết lễ : Canvê chiều mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/canve-chieu-an-phuc.WSMHSHLXiCSh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Ngôi sao Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0LcpdOej7uM)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhLam/ngoisaomaria.pdf
Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-luc-me-noi-loi-xin-vang-mai-thien-van.UPBO2VN06UBF.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tulucMenoiloixinvang-th.pdf
Xin vâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-vang-lm-jb-nguyen-sang.mBpSmVFmBDPO.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinvang.pdf