PDA

View Full Version : Nút nín tháp ngangDamsan
11-11-2008, 03:11 PM
Nút nín nối

http://i159.photobucket.com/albums/t140/Uiena_photos/Liendoi/Nut%20day/sinhton27_45.jpg

Nút nín tháp ngang

http://i159.photobucket.com/albums/t140/Uiena_photos/Liendoi/Nut%20day/sinhton27_47.jpg

Nút nín tháp thẳng (Vấn ngắn, vấn dài)

http://i159.photobucket.com/albums/t140/Uiena_photos/Liendoi/Nut%20day/sinhton27_49.jpg

Ghép song song và ghép ba

http://i159.photobucket.com/albums/t140/Uiena_photos/Liendoi/Nut%20day/sinhton27_55.jpg