PDA

View Full Version : Lễ Thánh Augustino 28/08thienngadt
17-08-2015, 12:55 PM
Lễ Thánh Augustino 28/08

Nhập lễ : Ngợi ca Thánh Augustino
http://www.dinh.dk/pdf1/ngoicathanhAugustino-dch.pdf
Ngợi mừng Thánh Augustino
http://www.dinh.dk/pdf1/ngoimungThanhAugustino-hmk.pdf
Thánh Augustino
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhAugustino-pctn.pdf
Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/Thanhtiensihoithanh-ta.pdf
Đáp ca :Thánh vịnh 18b mp3
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi2_tv_18B.pdf
Thánh vịnh 36 Miệng người hiền
http://www.dinh.dk/pdf/miengnguoihien-tv36.pdf
Thánh vịnh 36 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi1_tv36.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi1_tv36.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi3_tv_118.mp3_160kbps.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi3_tv_118.pdf
Dâng lễ :Nguyện cho lời con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-con-nguyen-an-phuc.vl8YcJxj9rDo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gxun6dWCzqU)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cho-con-loi-nguyen-cau-va.c8Wt90jWriUH.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Hiệp lễ : Biển trời yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MZPWJOZxc_o)
http://www.dinh.dk/pdf/bientroiyeuthuong.pdf
Bao la tình Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bao-la-tinh-chua-gia-an.foQwPTWZUj.html)
http://www.dinh.dk/pdf/baolatinhChua-ga.pdf
Ca dao tình Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-dao-tinh-chua-ca-doan-trinh-vuong.H46ct5oD4b.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cadaotinhChua-nk.pdf
Con yêu Chúa muộn màng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12252)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/LeAnh/ConYeuChuaMuonMang_pvs.pdf
Giao ước mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/giao-uoc-lm-jb-nguyen-sang.m3kBhcMAEd7q.html)
http://www.dinh.dk/pdf/giaouoc.pdf
Là anh em với nhau
http://www.dinh.dk/pdf/laanhemvoinhau-tn.pdf
Ngài có đó mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngai-co-do-le-hang.wEMcLYzzgE.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngaicodo.pdf
Vẫn là mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/van-la-trung-dong-ft-dieu-hien.IRHgxFuvqK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vanla-tn.pdf
Yêu Chúa muộn màng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/YeuChuaMuonMang_mt.pdf
Kết lễ : Xin cho con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cho-con-thanh-su-ft-tuyet-mai.DAw8B2pTlS3d.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-ad.pdf