PDA

View Full Version : Thánh vịnh Đáp ca -Tung hô Tin mừng. PV năm A,B,Cgioanha
18-10-2015, 10:58 PM
THÁNH VỊNH ĐÁP CA & TUNG HÔ TIN MỪNG
Tác giả Mai Tam tức NS. Sương Mong Manh

- Trong các files mp3, có hát thêm một số câu xướng với giọng 3 âm ở phần cuối file để tiện cho việc tham khảo.

- Tất cả các bài đáp ca và tung hô Tin Mừng được dệt nhạc theo nguyên bản dịch đã được chuẩn nhận của Nhóm Phiên Dịch Các giờ Kinh Phụng VụVỌNG - GIÁNG SINH

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_1MV_tv_121_hc_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_1MV_tv_121.pdf) | năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_1MV_tv79chung_HC_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_1MV_tv_79.pdf) | năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_1MV_tv_24_chungHC_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_1MV_tv_24.pdf)

Ngày trong tuần I mùa vọng Thứ hai (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/Tuan_1_MuaVong_Thu2.pdf)| Thứ Ba (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/Tuan_1_MuaVong_Thu3.pdf) | Thứ tư (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/Tuan_1_MuaVong_Thu4.pdf) | Thứ năm (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/Tuan_1_MuaVong_Thu5.pdf)| Thứ sáu (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/Tuan_1_MuaVong_Thu6.pdf) | Thứ bảy (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/Tuan_1_MuaVong_Thu7.pdf)

Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_2MV_tv_71_chungHC_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_2MV_tv_71.pdf) | năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_2MV_tv84_chungHC_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_2MV_tv_84.pdf) | năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_2MV_tv_125_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_2MV_tv_125.pdf)

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_3MV_tv_145_chung_D_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_3MV_tv_145.pdf) | năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_3MV_tc_Lc_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_3MV_tc_Lc_1_46-55.pdf) | năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_3MV_tc_Isaia_12_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_3MV_tc_Isaia_12_2-5.pdf)

Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_4MV_tv_23_co_all_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNA_4_MV_tv_23.pdf) | năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_4MV_TV88_CHUNG_HC_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNB_4MV_tv88.pdf) | năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_4MV_tv_79_2_.mp3) pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/CNC_4 MV tv 79.pdf)

Lễ vọng Giáng Sinh Tv 88 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/VongGiangSinh_TV88.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/VongGiangSinh_TV88.pdf)

Lễ Đêm Giáng Sinh Tv 95 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/DemGiangSinh_tv95s_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/DemGiangSinh_tv95s_2_.pdf)

Lễ Rạng Đông Tv 96 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/RangDong_tv96.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/RangDong_tv96.pdf)

Lễ Ban Ngày Tv 97 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/BanNgay_tv 97.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/BanNgay_tv 97.pdf)

Lễ Thánh Gia Tv 127 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/ThanhGia_tv127.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/ThanhGia_tv127.pdf)

Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1-1 Tv 66 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/MeThienChua_tv66.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/MeThienChua_tv66.pdf)

Lễ Hiển Linh Tv 71 cả ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/HienLinh_tv71.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/MuaVong_GiangSinh/HienLinh_tv71.pdf)

gioanha
18-10-2015, 10:58 PM
MÙA THƯỜNG NIÊN

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_namA_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_namA_2_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_NamBCA_tv%2028.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_NamBCA_tv%2028.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_NamCBA.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/Chua_chiupheprua_NamCBA.pdf)

hoặc: ______________________________ năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaChiuPhepRua_namB_tc_Isaia_12_2-6_2.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaChiuPhepRua_namB_tc_Isaia_12_2-6_2.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaChiuPhepRua_namC_tv103.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaChiuPhepRua_namC_tv103.pdf)

Lễ Chúa Ba Ngôi năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoinamA_TcaDanien_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoinamA_TcaDanien_2_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoi_B_tv32.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoi_B_tv32.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoi_C_tv8.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaBaNgoi_C_tv8.pdf)

Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/MinhMauThanh_A_tv_147.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/MinhMauThanh_A_tv_147.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/MinhMauThanh_%20B_tv_115.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/MinhMauThanh_%20B_tv_115.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/MinhMauThanh_%20C_tv_109.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/MinhMauThanh_%20C_tv_109.pdf)

Lễ Thánh Tâm Chúa năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_A_tv_102.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_A_tv_102.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_B_tc_Isia%2012,%202-6.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_B_tc_Isia%2012,%202-6.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_C_tv_22_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ThanhTam_C_tv_22.pdf)

Chúa nhật 2 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_%202TN_%20tv_39.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_%202TN_%20tv_39.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_2TN_tv_39_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB%20_2TN_%20tv_39.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_2TN_tv_95_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_2TN_tv_95.pdf)

Chúa nhật 3 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_3TN_tv26.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_3TN_tv26.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_3TN_tv24.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_3TN_tv24.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_3TN_%20tv_18B.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_3TN_%20tv_18B.pdf)

Chúa nhật 4 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_4TN_tv_145_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_4TN_tv_145_2_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_4TN_tv_94HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_4TN_%20tv94.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_4TN_tv_70_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_4TN_%20tv70.pdf)

Chúa nhật 5 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_5TN_tv_111_chung_HC_5_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_5TN_tv111.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_5TN_tv_146_chung_HCS_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_5TN_tv146.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_5TN_tv_137_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_5TN_tv137.pdf)

Chúa nhật 6 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_6TN_tv_118_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_%206TN_tv118.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_6TN_tv_31_chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_6TN_tv_31_chung_HC_2_.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_6TN_tv_1_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_6TN_tv_1_chung_hc_2_.pdf)

Chúa nhật 7 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_7TN_tv_102_hoanchinh_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_7TN_tv102.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_7TN_tv40.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_7TN_tv40.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_7TN_tv_102chungHC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_7TN_tv102.pdf)

Chúa nhật 8 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_%208TN_tv61.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_8TN_tv61.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_8TN_tv_102chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_8TN_tv102.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_8TN_tv_91_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_8TN_tv91.pdf)

Chúa nhật 9 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_9TN_tv_30_hoanchinh_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_9TN_tv30.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_9TN_tv_80_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_9TN_tv80.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_9TN_tv_116_chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_9TN_tv116.pdf)

Chúa nhật 10 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_10TN_TV_TV49_CHUNG_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_10TN_tv49.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_10TN_tv%20129.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_10TN_tv_129.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_10TN_tv_29_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_10TN_tv29.pdf)

Chúa nhật 11 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_11TN_tv_99_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_11TN_tv_99.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_11TN_tv_91hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_11TN_tv_91.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_11TN_tv_31chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_11TN_tv_31.pdf)

Chúa nhật 12 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_12TN_tv_68_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_12TN_tv%2068.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_12TN_tv_106.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_12TN_tv_106.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_12TN_tv_62.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_12TN_tv_62.pdf)

Chúa nhật 13 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_13TN_TV88_CHUNG_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_13TN_tv88.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_13TN_tv_29_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_13TN_tv_29.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_13TN_tv%2015.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_13TN_tv_15.pdf)

Chúa nhật 14 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_14TN_tv_144.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_14TN_tv_144_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_14TN_tv_122_chung_hc.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_14TN_tv_122.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_14TN_tv_65_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_14TN_tv_65.pdf)

Chúa nhật 15 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_15TN_tv_64.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_15TN_tv_64.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_15TN_tv84.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_15TN_tv84.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_15TN_tv_68_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_15TN_tv_68.pdf)

Chúa nhật 16 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_16TN_tv_85.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_16TN_tv%2085.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB%20_16TN_tv_22.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_16TN_tv_22.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_16TN_tv_14.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_16TN_tv_14.pdf)

Chúa nhật 17 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_17TN_tv_118.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_17TN_tv_118.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_17TN_tv_144_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_17TN_tv_144_.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_17TN_tv_137_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_17TN_tv_137.pdf)

Chúa nhật 18 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_18TN_tv_144.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_18TN_tv_144_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_18TN_tv_77_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_18TN_tv_77.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_18TN_%20tv%2094.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_18TN_%20tv_94.pdf)

Chúa nhật 19 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_19TN_tv%2084.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_19TN_tv_84.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_19TN_tv_33_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_19TN_tv_33.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_19TN_tv_32_chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_19TN_tv_32.pdf)

Chúa nhật 20 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_20TN_tv_66.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_20TN_tv_66.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_20TN_tv_33_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_20TN_tv_33.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_20TN_tv_39_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_20TN_%20tv_39.pdf)

Chúa nhật 21 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_21TN_tv137.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_21TN_tv137.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_21TN_tv_33_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_21TN_tv_33.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_21TN_tv_116.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_22TN_tv67.pdf)

Chúa nhật 22 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_22TN_tv62.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_22TN_tv14.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_22TN_tv14.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_22TN_tv_67_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_22TN_tv67.pdf)

Chúa nhật 23 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_23TN_%20tv94.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_23TN_%20tv94.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_23TN_tv145.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_23TN_tv145.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_23TN_tv89_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_23TN_tv89.pdf)

Chúa nhật 24 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_24TN_tv102.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_24TN_tv102.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB%20_24TN_tv114.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_24TN_tv114.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_24TN_tv%2050.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_24TN_tv50.pdf)

Chúa nhật 25 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_25TN_tv144.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_25TN_tv144_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_25TN_tv%2053.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_25TN_tv53.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_25TN_tv_112_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_25TN_tv112.pdf)

Chúa nhật 26 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_26TN_tv24.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_26TN_tv24.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_26TN_%20tv18B.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_26TN_%20tv18B.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_26TN_tv_145.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_26TN_tv_145.pdf)

Chúa nhật 27 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_27TN_tv_79.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_27TN_tv_79.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_27TN_tv127.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_27TN_tv127.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_27TN_%20tv94.mp3-320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_27TN_%20tv_94.pdf)

Chúa nhật 28 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_28TN_%20tv_22.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_28TN_tv_22_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_28TN_tv89.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_28TN_tv_89.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_28TN_tv_97.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_28TN_tv_97.pdf)

Chúa nhật 29 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_29TN_tv95.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_29TN_tv95.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_29TN_tv32%20.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_29TN_tv32.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_29TN_tv_120_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_29TN_tv120.pdf)

Chúa nhật 30 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_30TN_tv17.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_30TN_tv17.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_30TN_tv125.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_30TN_tv125.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_30TN_tv_33.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_30TN_tv_33.pdf)

Chúa nhật 31 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_31TN_tv_130.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_31TN_tv_130.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_31TN_tv_17.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_31TN_tv_17.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_31TN_tv_144_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_31TN_tv_144.pdf)

Chúa nhật 32 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_32TN_tv_62.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_32TN_tv62.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_32TN_tv145.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_32TN_tv145.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_32TN_tv_16_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_32TN_tv_16.pdf)

Chúa nhật 33 thường niên: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_33TN_tv127_HCS.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_33TN_tv127.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_33TN_tv_15.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNB_33TN_tv15.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_33TN_tv_97chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_33TN_tv97.pdf.pdf)

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ: năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_A_tv%2022_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_A_tv%2022.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_B_tv92.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_B_tv92.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_C_tv121_chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_C_tv121.pdf)

gioanha
18-10-2015, 10:58 PM
MÙA CHAY - PHỤC SINH

Lễ Tro cả ABC Tv 50 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeTro_tv50.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeTro_tv50.pdf)

Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_1MC_tv_50_chung_hc_2_2.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_1MC_ tv50.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_1MC_tv24hc.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_1MC_tv24.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_1MC_tv_90_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_1MC_tv_90.pdf)

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_2MC_tv_32_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_2MC_tv_32_2_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_2MC_tv_115chunghc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_2MC_ tv115.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_2MC_tv_26_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_2MC_tv_26.pdf)

Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_3MC_TV94_chung_honchinh2_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_3MC_ tv 94.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_3MC_tv_18BHC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_3MC_ tv_18B.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_3MC_tv_102_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_3MC_tv_102.pdf)

Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4MC_tv_22_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4MC_tv_22_2_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_4MC_tv_136_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_4MC_tv_136_HC_2.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_4MC_tv_33chung_hc_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_4MC_tv_33.pdf)

Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5MC_tv129_chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5MC_tv 129.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_5MC_TV50HC_2_ (1).mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_5MC_ tv 50.pdf)năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_5MC_tv125_2.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_5MC_tv125x.pdf)

Lễ Lá Tv 21 Cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeLa_tv_21.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeLa_tv_21.pdf)

Thứ năm tuần thánh: Lễ Truyền Dầu. Tv 88 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_LeDau_tv88.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_LeDau_tv88.pdf)

Thứ năm tuần thánh: lễ Tiệc Ly Tv 115 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_TiecLy_Tv115.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_TiecLy_Tv115.pdf)

Thứ sáu tuần thánh: Tv 30 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuSauTuanThanh_Tv30.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ThuSauTuanThanh_Tv30.pdf)

Sau bài đọc 1 Lễ vọng Phục Sinh: Tv 32 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_1_VongPS_Tv32.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_1_VongPS_Tv32.pdf)

Sau bài đọc 2 Lễ vọng Phục Sinh: Tv 15 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_1_VongPS_Tv15.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_2_VongPS_Tv15.pdf)

Sau bài đọc 3 Lễ vọng Phục Sinh: Tc xh cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_3_VongPS_xh.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_3_VongPS_xh.pdf)

Sau bài đọc 4 Lễ vọng Phục Sinh: Tv 29 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_4_VongPS_Tv29.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_4_VongPS_Tv29.pdf)

Sau bài đọc 5 Lễ vọng Phục Sinh: Tc Isaia 12 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_5_VongPS_Isaia12.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_5_VongPS_Isaia12.pdf)

Sau bài đọc 6 Lễ vọng Phục Sinh: Tv 18 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_6_VongPS_Tv18.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_6_VongPS_Tv18.pdf)

Sau bài đọc 7 Lễ vọng Phục Sinh: Tv 50 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_7_VongPS_Tv50.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/SauBaiDoc_7_VongPS_Tv50.pdf)

Alleluia vọng PS. sau bài thánh thư: Tv 117 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ALLELUIA_vong_PS_sau_thanh_thu_tv_117.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ALLELUIA_vong_PS_sau_thanh_thu_tv_117.pdf)

Chúa Nhật Phục Sinh: Tv 117 + ca tiếp liên cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ChuaNhatPhucSinh_ABC_Tv117.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/ChuaNhatPhucSinh_ABC_Tv117.pdf)

Chúa Nhật 2 PHỤC SINH năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_2PS_tv 117.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_2PS_tv117.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_2PS_tv_117chungHC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_2PS_tv 117.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_2PS_tv_117chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_2PS_tv_117.pdf)

Chúa Nhật 3 PHỤC SINH năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_3PS_tv15_chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_3PS_tv15.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_3PS_tv4.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_3PS_tv4.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_3PS_tv29.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_3PS_tv29.pdf)

Chúa Nhật 4 PHỤC SINH năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4PS_tv_22_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4PS_ tv22_.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_4PS_tv_117chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_4PS_tv_117.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_4PS_tv99.mp3.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_4PS_tv99.pdf)

Chúa Nhật 5 PHỤC SINH năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5PS_tv_32_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_5PS_ tv32.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_5PS_tv_21_chung_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_5PS_tv_21.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_5PS_tv_144.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_5PS_tv_144..pdf)

Chúa Nhật 6 PHỤC SINH năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_6PS_tv65_CHUNG_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_6PS_tv 65.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_6PS_tv_97.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_6PS_tv_97.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_6PS_tv_66.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_6PS_tv_66.pdf)

Chúa Nhật 7 PHỤC SINH năm A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_7PS_tv26_CHUNG_HC_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_7PS_ tv26.pdf) năm B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_7PS_ tv102.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNB_7PS_ tv102.pdf) năm C mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_7PS_tv_96X.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNC_7PS_tv_96X.pdf)

Lễ Chúa Thăng Thiên Tv 46 cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeThangThien_Tv46.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeThangThien_Tv46.pdf)

Lễ vọng CTT hiện xuống Tv 103 + ca tiếp liên cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeVongCTT_HienXuong_tv103.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeVongCTT_HienXuong_tv103.pdf)

Lễ CTT hiện xuống Tv 103 + ca tiếp liên cả năm ABC mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeCTT_HienXuong_tv103.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/LeCTT_HienXuong_tv103.pdf)

gioanha
25-10-2015, 05:25 AM
LỄ THEO NGÀY

Ngày 01 tháng 01 Lễ Mẹ Thiên Chúa. Tv 66 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeMeThienChua_ngay%201_1_tv_66.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeMeThienChua_ngay%201_1_tv_66.pdf)

Ngày 25 tháng 01 Lễ Thánh Phaolô trở lại. Tv116 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeThanhPhaoLoTroLai__ngay_25-1_tv_116.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeThanhPhaoLoTroLai__ngay_25-1_tv_116.pdf)

Ngày 02 tháng 02 Lễ Dâng CGS vào đền thánh. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeDangChuaGiesuvaoDT_ngay_2_2_%20tv23.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeDangChuaGiesuvaoDT_ngay_2_2_%20tv23.pdf)

Ngày 22 tháng 02 Lễ Lập tông tòa Thánh Phêrô. mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LapTongToaThanhPhero_ngay_22_2_%20tv22_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LapTongToaThanhPhero_ngay_22_2_%20tv22_.pdf)

Ngày 19 tháng 03 Lễ Thánh Giuse. Tv 88 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuSe_Ngay_19_3_tv88.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuSe_Ngay_19_3_tv88.pdf)

Ngày 25 tháng 03 Lễ Truyền Tin. Tv 39 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeTruyenTin_ngay_25_3_tv39.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeTruyenTin_ngay_25_3_tv39.pdf)

Ngày 25 tháng 04 Lễ Thánh Marcô thánh sử, Tv 88 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMarco_ngay_25_4_%20tv88.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMarco_ngay_25_4_%20tv88.pdf)

Ngày 01 tháng 05 Lễ Thánh Giuse thợ. Tv89 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuseTho_ngay_1_5_tv89.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiuseTho_ngay_1_5_tv89.pdf)

Ngày 03 tháng 05 Lễ T. Philipphê & Giacôbê mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhPhiLipPhe_GiaCcoBe_ngay_03_5_%20tv18A.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhPhiLipPhe_GiaCcoBe_ngay_03_5_%20tv18A.pdf)

Ngày 14 tháng 05 Lễ Thánh Matthia tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMatThia_%20ngay_14_5_tv112..mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMatThia_%20ngay_14_5_tv112..pdf)

Ngày 31 tháng 05 Lễ ĐM đi thăm Bà Êlisabet mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeThamBaElisabet_ngay31_5_tc_Is_12.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeThamBaElisabet_ngay31_5_tc_Is_12.pdf)

Ngày 11 tháng 06 Lễ Thánh Barnaba Tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhBanaba_ngay_11_6_tv97.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhBanaba_ngay_11_6_tv97.pdf)

Ngày 24 tháng 06 Lễ vọng Sinh nhật Th.Gioan.B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SinhNhatGioan_24_6_le%20vong_tv70.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SinhNhatGioan_24_6_le%20vong_tv70.pdf)

-------------------- Lễ Sinh nhật Th.Gioan.B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SinhNhatGioan_LeChinh_24_6_tv138.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SinhNhatGioan_LeChinh_24_6_tv138.pdf)

Ngày 29 tháng 06 Lễ vọng T. Phêrô & Phaolô mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PheRo_Phaolo_LeVongNgay29_6_tv18A.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PheRo_Phaolo_LeVongNgay29_6_tv18A.pdf)

-------------------- Lễ T. Phêrô & Phaolô mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PheRo_Phaolo_LeChinhNgay29_6_tv33B.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PheRo_Phaolo_LeChinhNgay29_6_tv33B.pdf)

Ngày 03 tháng 07 Lễ Thánh Tôma tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhToMa_ngay3_7_tv116.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhToMa_ngay3_7_tv116.pdf)

Ngày 22 tháng 07 Lễ Thánh Maria Madalêna mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/Maria_Madalena_%20ngay22-7_tv62.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/Maria_Madalena_%20ngay22-7_tv62.pdf)

Ngày 25 tháng 07 Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiacobe_ngay25_7%20_tv125.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGiacobe_ngay25_7%20_tv125.pdf)

Ngày 26 tháng 07 Lễ Thánh Gioakim và Anna mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/GioaKim_Anna_%2026_7_tv131.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/GioaKim_Anna_%2026_7_tv131.pdf)

Ngày 06 tháng 08 Lễ Chúa Hiển Dung mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ChuaHienDung_6_8_tv96.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ChuaHienDung_6_8_tv96.pdf)

Ngày 10 tháng 08 Lễ Thánh Laurenxô mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhLaureso_10_8_tv111.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhLaureso_10_8_tv111.pdf)

Ngày 15 tháng 08 Lễ vọng Đức Mẹ Lên Trời mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroiLeVong_15_8_tv131.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroiLeVong_15_8_tv131.pdf)

-------------------- Lễ Đức Mẹ Lên Trời mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroi_15_8_chinhngay_tv44.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroi_15_8_chinhngay_tv44.pdf)

Ngày 24 tháng 08 Lễ Thánh Bartôlômêô tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhBatolomeo_24_8_tv144.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhBatolomeo_24_8_tv144.pdf)

Ngày 27 tháng 08 Lễ Thánh Monica mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMonica_27_8_%20tv_130.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMonica_27_8_%20tv_130.pdf)

Ngày 29 tháng 08 Lễ T. Gioan.B bị trảm quyết mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGioanBiTramQuyet_29_8_tv70.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGioanBiTramQuyet_29_8_tv70.pdf)

Ngày 08 tháng 09 Lễ Sinh nhật Đức Mẹ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SinhNhatDucMe_8_tv12.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SinhNhatDucMe_8_tv12.mp3)

Ngày 14 tháng 09 Lễ Suy Tôn Thánh Giá mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SuyTonThanhGia_14_9_tv77.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/SuyTonThanhGia_14_9_tv77.pdf)

Ngày 15 tháng 09 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeSauBi_15_9_tv30.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeSauBi_15_9_tv30.pdf)

Ngày 21 tháng 09 Lễ Thánh Matthêu tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMatTheu_%2021_9_tv18A.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhMatTheu_%2021_9_tv18A.pdf)

Ngày 29 tháng 09 Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CacTongLanhTT_29_9_tv137.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CacTongLanhTT_29_9_tv137.pdf)

Ngày 01 tháng 10 Lễ Thánh Têrêsa HĐGS mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/TeresaHaiDong_1_10_tv130.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/TeresaHaiDong_1_10_tv130.pdf)

Ngày 07 tháng 10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeManCoi_7_10_%20Tc_%20Lc_1_46_55.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeManCoi_7_10_%20Tc_%20Lc_1_46_55.pdf)

Ngày 18 tháng 10 Lễ Thánh Luca Tv 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhLuca_18_10_tv144.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhLuca_18_10_tv144.pdf)

Ngày 28 tháng 10 Lễ Th. Simon và Giuđa T. đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/Simon_Giuda_28_10_tv18A.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/Simon_Giuda_28_10_tv18A.pdf)

Ngày 01 tháng 11 Lễ Các Thánh Tv 23 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacThanh_1_11_tv23.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacThanh_1_11_tv23.pdf)

Ngày 02 tháng 11 Lễ Các Linh Hồn Lễ 1 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacDang_LeNhat_02_11_tv22.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacDang_LeNhat_02_11_tv22.pdf)

-------------------- Lễ Các Linh Hồn Lễ 2 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacDang_LeNhi_tv24.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacDang_LeNhi_tv24.pdf)

-------------------- Lễ Các Linh Hồn Lễ 3 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacDang_LeBa_tv26.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LeCacDang_LeBa_tv26.pdf)

Ngày 09 tháng 11 Lễ Cung hiến TĐ Latêranô mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CungHienDenThoLaTeRaNo_09_11_tv45.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CungHienDenThoLaTeRaNo_09_11_tv45.pdf)

Ngày 18 tháng 11 Lễ CHTĐ Th.Phêrô & Phaolô mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CungHienThanhDuong_Phero_Phaolo_18_11_tv97.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CungHienThanhDuong_Phero_Phaolo_18_11_tv97.pdf)

Ngày 21 tháng 11 Lễ Đức Mẹ Dâng Mình mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeDangMinh_21_11_TcLc_1_46_55.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeDangMinh_21_11_TcLc_1_46_55.pdf)

Ngày 24 tháng 11 Lễ Các Thánh Tử Đạo VN mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/TuDaoVietNam_24_11_tv125.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/TuDaoVietNam_24_11_tv125.pdf)

Ngày 30 tháng 11 Lễ Thánh Anrê Tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhAnre_30_11_tv18A.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhAnre_30_11_tv18A.pdf)

Ngày 03 tháng 12 Lễ Thánh Phanxicô Xavie mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PhanXico_Xavie_3-12_tv116.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PhanXico_Xavie_3-12_tv116.pdf)

Ngày 08 tháng 12 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/MeVoNhiem_08_12_tv97.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/MeVoNhiem_08_12_tv97.pdf)

Ngày 09 tháng 12 Lễ Cung hiến VCTĐ Sài Gòn mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CungHienVuongCungThanhDuongSaiGon_9_12_tv83.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CungHienVuongCungThanhDuongSaiGon_9_12_tv83.pdf)

Ngày 26 tháng 12 Lễ Thánh Têphanô mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/Stephano_26_12_tv30.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/Stephano_26_12_tv30.pdf)

Ngày 27 tháng 12 Lễ Thánh Gioan Tông đồ mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGioanTongDo_27_12_tv96.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ThanhGioanTongDo_27_12_tv96.pdf)

Ngày 28 tháng 12 Lễ Các thánh Anh Hài mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CacThanhAnhHai_28_12_tv123.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/CacThanhAnhHai_28_12_tv123.pdf)

gioanha
25-10-2015, 06:55 PM
LỄ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

Lễ Tất Niên Tv 135 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TatNien_tv_135.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TatNien_tv_135.pdf)

Lễ Giao Thừa Tv 120 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/GiaoThua_tv_120.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/GiaoThua_tv_120.pdf)

Lễ Tạ Ơn Giao Thừa Tv 112 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TaOnGiaoThua_tv_112_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TaOnGiaoThua_tv_112_2_.pdf)

Mùng Một Tết Nguyên Đán Tv 36 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongMotTet_tv_36.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongMotTet_tv_36.pdf)

Mùng Hai Tết Nguyên Đán Tv 127 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongHaiTet_tv_127.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongHaiTet_tv_127.pdf)

Mùng Ba Tết Nguyên Đán Tv 103 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongBaTet_tv_103.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/MongBaTet_tv_103.pdf)

Tết Trung Thu (1) Tv 135 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TrungThu1_tv_135.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TrungThu1_tv_135.pdf)

Tết Trung Thu (2) Tv 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TrungThu2_tv_22_2_.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LetruyenThong_DanToc/TrungThu2_%20tv_22_.pdf)


CÁC LỄ CHUNG

Cung hiến Thánh Đường (1) tca 1Sb mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong1_tca_1Sb_29.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong1_tca_1Sb_29.pdf)
Cung hiến Thánh Đường (2) Tv 83 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong2_tv_83.mp3_128kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong2_tv_83.pdf)
Cung hiến Thánh Đường (3) Tv 94 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong3_%20tv_94.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong3_%20tv_94.pdf)
Cung hiến Thánh Đường (4) Tv 121 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong4_%20tv_121.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CungHienThanhDuong4_%20tv_121.pdf)

Lễ chung về Đức Mẹ (1) Tca 1Sm mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe1_Tca_1Sm.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe1_Tca_1Sm.pdf)
Lễ chung về Đức Mẹ (2) Tv 44 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe2_%20tv44.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe2_%20tv44.pdf)
Lễ chung về Đức Mẹ (3) Tv 112 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe3_tv112.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe3_tv112.pdf)
Lễ chung về Đức Mẹ (4) Tca Lc mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe4_%20tcLc%201_46_55.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/LeChungDucMe4_%20tcLc%201_46_55.pdf)

Các Thánh Tử Đạo (1) Tv 30 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTuDao1_tv_30.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTuDao1_tv_30.pdf)
Các Thánh Tử Đạo (2) Tv 123 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTuDao2_tv_123.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTuDao2_tv_123.pdf)
Các Thánh Tử Đạo (3) Tv 125 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTuDao3_tv_125.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTuDao3_tv_125.pdf)

Các Thánh Chủ Chăn (1) Tv 15 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan1_tv_15.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan1_tv_15.pdf)
Các Thánh Chủ Chăn (2) Tv 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan2_tv22.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan2_tv22_.pdf)
Các Thánh Chủ Chăn (3) Tv 109 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan3_tv_109.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan3_tv109.pdf)
Các Thánh Chủ Chăn (4) Tv 116 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan4_tv_116x.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhChuChan4_tv_116x.pdf)

Các Thánh Tiến Sĩ (1) Tv 36 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi1_tv36.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi1_tv36.pdf)
Các Thánh Tiến Sĩ (2) Tv 18B mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi2_tv_18B.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi2_tv_18B.pdf)
Các Thánh Tiến Sĩ (3) Tv 118 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi3_tv_118.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/CacThanhTienSi3_tv_118.pdf)

Các Th. Nữ Đồng Trinh Tv 44 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhTrinhNu_tv_44.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhTrinhNu_tv_44.pdf)

Các Thánh Nam Nữ (1) Tv 1 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu1_tv_1.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu1_tv_1.pdf)
Các Thánh Nam Nữ (2) Tv 14 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu2_tv14.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu2_tv14.pdf)
Các Thánh Nam Nữ (3) Tv 15 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu3_tv15.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu3_tv15.pdf)
Các Thánh Nam Nữ (4) Tv 33 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu4_tv33.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu4_tv33.pdf)
Các Thánh Nam Nữ (5) Tv 111 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu5_tv_111.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu5_tv_111.pdf)
Các Thánh Nam Nữ (6) Tv 127 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu6_tv_127.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu6_tv_127.pdf)
Các Thánh Nam Nữ (7) Tv 130 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu7_tv_130.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/CacLeChung/ThanhNam_Nu7_tv_130.pdf)

gioanha
26-10-2015, 06:17 AM
LỄ CÓ NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH

Lễ Hôn Phối (1) Tv 127 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/LeHonPhoi1_tv127.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/LeHonPhoi1_tv127.pdf)
Lễ Hôn Phối (2) Tv 111 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/LeHonPhoi2_%20tv111.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/LeHonPhoi2_%20tv111.pdf)

Lễ khấn dòng nữ (1) Tv 44 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDongNu1_tv_44.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDongNu1_tv_44.pdf)
Lễ khấn dòng nữ (2) Tv 62 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDongNu2_tv%2062_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDongNu2_tv%2062.pdf)

Lễ khấn dòng (1) Tv 23 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDong1_%20tv_23.mp3_128kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDong1_%20tv_23.pdf)
Lễ khấn dòng (2) Tv 39 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDong2_tv_39.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/KhanDong2_tv_39.pdf)

Lễ Truyền Chức (1) Tv 88 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc1_tv88_128kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc1_tv88.pdf)
Lễ Truyền Chức (2) Tv 116 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc2_tv_116_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc2_tv_116.pdf)
Lễ Truyền Chức (3) Tv 109 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc3_tv_109_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc3_tv_109.pdf)
Lễ Truyền Chức (4) Tv 115 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc4_tv_115_128kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc4_tv_115.pdf)
Lễ Truyền Chức (5) Tv 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc5_tv_22_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc5_tv_22.pdf)
Lễ Truyền Chức (6) Tv 99 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc6_tv_99_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/TruyenChuc6_tv99.pdf)

Lễ thêm sức (1) Tv 116 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/ThemSuc1_tv_116_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/ThemSuc1_tv_116.pdf)
Lễ thêm sức (2) Tv 103 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/ThemSuc2_tv_103.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/ThemSuc2_tv_103.pdf)

Lễ Rửa tội (1) Tv 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi1_tv22_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi1_tv22_.pdf)
Lễ Rửa tội (2) Tv 41&42 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi2_tv%2041_42.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi2_tv%2041_42.pdf)
Lễ Rửa tội (3) Tv 62 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi3_tv%2041_62_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi3_tv%2041_62.pdf)
Lễ Rửa tội (4) Tv 65 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi4_tv%2041_65_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi4_tv%2041_65.pdf)
Lễ Rửa tội (5) Tv 31 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi5_tv_31_128kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/RuaToi5_tv_31.pdf)

Phong Tu Viện Trưởng - Tv 91 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/PhongTuVienTruong_tv_91.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/PhongTuVienTruong_tv_91.pdf)

Phong Viện Phụ - Tv 33 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/PhongVienPhu_tv_33_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeCoBanBiTich/PhongVienPhu_tv_33.pdf)

gioanha
26-10-2015, 06:18 PM
LỄ TÙY NHU CẦU

Lễ cầu hồn (1) Tv 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon1_tv22_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon1_tv22.pdf)
Lễ cầu hồn (2)Tv 24 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon2_tv24_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon2_tv24.pdf)
Lễ cầu hồn (3) Tv 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon3_tv26_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon3_tv26.pdf)
Lễ cầu hồn (4) Tv 129 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon4_tv129.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauHon4_tv129.pdf)

Cầu cho hiệp nhất (1) Tv 22 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat1_tv22_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat1_tv22_.pdf)
Cầu cho hiệp nhất (2) Tv 99 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat2_tv99_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat2_tv99.pdf)
Cầu cho hiệp nhất (3) Tv 117 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat3_tv117_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat3_tv117.pdf)
Cầu cho hiệp nhất (4) Tca Gr 31 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat4_tca_Gr_31_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HiepNhat4_tca_Gr_31.pdf)

Rao giảng Tin Mừng (1) Tv 116 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang1_tv116_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang1_tv116.pdf)
Rao giảng Tin Mừng (2) Tv 18A mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang2_tv_18A.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang2_tv_18A.pdf)
Rao giảng Tin Mừng (3) Tv 66 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang3_tv_66.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/RaoGiang3_tv_66.pdf)

Cầu cho hòa bình công lý (1) Tv 121 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HoaBinhCL1_tv121.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HoaBinhCL1_tv121.pdf)
Cầu cho hòa bình công lý (2) Tv 71 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HoaBinhCL2_tv71_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HoaBinhCL2_tv71.pdf)
Cầu cho hòa bình công lý (3) Tv 84 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HoaBinhCL3_tv84.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/HoaBinhCL3_tv84.pdf)

Cầu cho Hội Thánh - Tv 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauChoHoiThanh_tv_26_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauChoHoiThanh_tv_26.pdf)

Cầu cho Linh Mục - Tv 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauChoLinhMuc_tv_26mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/CauChoLinhMuc_tv_26.pdf)

Cầu cho người di cư (1) Tv 106 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/NguoiDiCu1_tv_106.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/NguoiDiCu1_tv_106.pdf)
Cầu cho người di cư (2) Tv 120 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/NguoiDiCu2_tv_120.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/NguoiDiCu2_tv_120.pdf)

Cầu cho người nghèo đói mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/NgheoDoi_tv_106.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/NgheoDoi_tv_106.pdf)

Cầu cho ơn Thiên Triệu (1) tv 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/OnThienTrieu1_tv_26.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/OnThienTrieu1_tv_26.pdf)
Cầu cho ơn Thiên Triệu (2) tv 39 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/OnThienTrieu2_tv39.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/OnThienTrieu2_tv39.pdf)
Cầu cho ơn Thiên Triệu (3) tv 15 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/OnThienTrieu3_tv15.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/OnThienTrieu3_tv15.pdf)

Cầu cho Tu Sĩ - Tv 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TuSi_tv_26.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TuSi_tv_26.pdf)

Cầu cho việc cày cấy - Tv 103 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/ViecCayCay_tv_103.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/ViecCayCay_tv_103.pdf)

Khi bị bách hại (1) Tv 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/BachHai1_tv_26.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/BachHai1_tv_26.pdf)
Khi bị bách hại (2) Tv 122 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/BachHai2_tv_122_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/BachHai2_tv_122.pdf)
Khi bị bách hại (3) Tv 123 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/BachHai3_tv_123.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/BachHai3_tv_123.pdf)

Lễ tạ ơn (1) Tv 112 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn1_tv112.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn1_tv112.pdf)
Lễ tạ ơn (2) Tv 137 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn2_tv137.mp3_320kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn2_tv137.pdf)
Lễ tạ ơn (3) Tv 144 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn3_tv144.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn3_tv144.pdf)
Lễ tạ ơn (4) - Tca 1Sb 29 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn4_%20tca1Sb_29.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TaOn4_%20tca1Sb_29.pdf)

Lễ tạ ơn sau mùa gặt - Tv 66 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/SauMuaGat_tv66.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/SauMuaGat_tv66.pdf)

Thánh hóa sức lao động (1) Tv 126 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/ThanhHoaSucLaoDong1_%20tv_126.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/ThanhHoaSucLaoDong1_%20tv_126.pdf)
Thánh hóa sức lao động (2) Tv 89 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/ThanhHoaSucLaoDong2_%20tv_89.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/ThanhHoaSucLaoDong2_%20tv_89.pdf)

Lễ dịp Tĩnh tâm - Hội thảo mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TinhTamHoiThao_tv_18B.mp3(160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/TinhTamHoiThao_tv_18B.pdf)

Xin ơn tha tội (1) Tv 102 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnThaToi1_tv_102.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnThaToi1_tv_102.pdf)
Xin ơn tha tội (2) Tv 50 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnThaToi2_tv_50.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnThaToi2_tv_50.pdf)
Xin ơn tha tội (3) Tv 129 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnThaToi3_tv_129.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnThaToi3_tv_129.pdf)

Xin ơn chết lành - Tv 30 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnChetLanh_tv_30.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/XinOnChetLanh_tv_30.pdf)

Cầu cho mọi nhu cầu - Tv 84 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/MoiNhuCau_Tv84.mp3_160kbps.mp3) | pdf (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTuyNhuCau/MoiNhuCau_Tv84.pdf)

gioanha
26-10-2015, 06:18 PM
SÁCH HƯỚNG DẪN HÁT VỚI GIỌNG 3 ÂMhttps://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/GioiThieu/HatGiong3Am.jpg
download (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/GioiThieu/HatVoiGiong_3_Am.pdf)


SÁCH ĐÁP CA & TUNG HÔ TIN MỪNG

https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/GioiThieu/DapCa_TungHo_TM.jpg

download (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/GioiThieu/SachDapCa_TungHoTinMung_toanTap.pdf) toàn tập


SÁCH THÁNH CA: KHÚC HÁT MONG MANH

https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/GioiThieu/KhucHatMongManh.jpg
download (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/GioiThieu/KhucHatMongManh_ToanTap.pdf)

videochau
27-10-2015, 08:07 AM
Bác gioanha có bộ này bằng file .enc không? nếu có cho tôi xin....định cho ca đoàn sử dụng trong năm C .Cám ơn bác.

gioanha
27-10-2015, 06:38 PM
Helo videochau

Enc thì có nhưng chưa sẵn sàng, cần sắp xếp lại, videochau cho địa chỉ mail để tiện liên lạc nhé

xuanha3727@gmail.com

videochau
27-10-2015, 06:52 PM
Helo videochau

Enc thì có nhưng chưa sẵn sàng, cần sắp xếp lại, videochau cho địa chỉ mail để tiện liên lạc nhé

xuanha3727@gmail.com
OK địa chỉ mail : videochau59@gmail.com
xin nói thêm là do ca đoàn tôi hát bằng LCD nên phải viết lại theo tỷ lệ nhật định mà file Pdf bác đưa lại không sử dụng được, có sẵn file .Enc thì việc dàn trang lại rất nhanh.Chờ tin bác, xin cám ơn.