PDA

View Full Version : Bài hát lễ thánh nữ Cecilia - Bạch QuỳnhCaohuong
12-11-2015, 08:36 PM
NHẬP LỄ
Bài ca dâng Chúa

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/168. Bai ca dang Chua NL.pdf

ĐÁP CA
Hãy ca tụng Chúa

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/168. Bai ca dang Chua NL.pdf

ALLELUIA
Chúng con ca ngợi

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/170. Chung con ca ngoi All.pdf

DÂNG LỄ
Lễ vật dâng Cha

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/171. Le vat dang Cha DL.pdf

KẾT LỄ
Trước thánh nhan

http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/LoiNhac_PDF/BachQuynh/172. Truoc Thanh nha KL.pdf