PDA

View Full Version : Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Thánh Đườngthienngadt
15-02-2016, 08:43 PM
Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Thánh Đường

Nhập lễ : Về nơi đây (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-noi-day-thuy-tien-ft-tran-ngoc.G6i_3fZ-WB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Lên đền (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-nhu-mai.i0wtTrf8sSHu.html)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Vào nhà Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vao-nha-chua-an-phuc.H1Q9BwXJRtkQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Lên đền Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-ngai-va.fiOA499ZW1Na.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/LenDenNgai_tn.pdf
Nhịp bước lên đền mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhip-buoc-len-den-an-phuc.pr8STcpEpOYh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Đáp ca : Ôi Chúa thiên binh (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cung-hien-den-tho-an-phuc-ft-thien-nga.jGzTdhl6fOkq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/oiChuathienbinh-tv83.pdf

Thánh vịnh 45 mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=EXaufvXXaxw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv45_laterano_hvh.pdf

Làm Phép Viên đá đầu tiên mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=NdPw0bT7v_k)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12476&d=1455543598

Ca nguyện xây thánh đường 1 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yx94rCVDM3w)
http://www.dinh.dk/pdf/canguyenxaythanhduong1-hn.pdf

Dâng lễ :Lễ dâng ao ước mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=R1wbroChy9c)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12477&d=1455543812

Hiệp lễ : Chúa là đá tảng mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=lLYYeaCTMVk)
http://www.dinh.dk/pdf1/ChualaDaTang-dch.pdf

Kết lễ : Ca nguyện xây thánh đường 2 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=haiB8SFTR7Q)
http://www.dinh.dk/pdf/canguyenxaythanhduong2-hn.pdf

Ca nguyện xây thánh đường 3 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FRd9Jz8kUtA)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12584&d=1456999760


Ca nguyện xây thánh đường 4 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=T80cPBCMMr0)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12583&d=1456999726