PDA

View Full Version : Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúathienngadt
29-03-2016, 09:48 PM
Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa


https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12625&d=1459262916

hongbinh
30-03-2016, 09:19 PM
http://gpbanmethuot.vn/content/b%C3%A0i-h%C3%A1t-n%C4%83m-th%C3%A1nh-l%C3%B2ng-th%C6%B0%C6%A1ng-x%C3%B3t

hongbinh
15-07-2016, 04:04 PM
Bài Hát: Ngơi Ca Lòng Thương Xót Chúa
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Ca Đoàn Đầu Tiếng
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/hongbinh/NgoiCaLongThuongXotChua-hb_CDDauTieng.mp3
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/hongbinh/NgoiCaLongThuongXotChua-hb.pdf