PDA

View Full Version : Lễ Tạ ơn,Lễ Kỷ niệm, Lễ thụ phong Linh Mụcthienngadt
17-07-2016, 11:49 PM
Lễ Tạ ơn,Lễ Kỷ niệm, Lễ thụ phong Linh Mục

Nhập lễ : Bàn thánh và hồi tưởng (Impr)mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17223)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TheThong/BanThanhVaHoiTuong_tth-ml.pdf
Gieo bước mp3
(https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GieoBuoc/GieoBuoc_hh-td.pdf)https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GieoBuoc/GieoBuoc_hh-td.pdf
Nhịp nhàng từng bước mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1-na6Ogttyw)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LotCBpn_qik)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipnhangtungbuoc.pdf
Tình yêu Thiên Chúa (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-thien-chua-cadillac-ft-thanh-tung.lCVwUSFGGYEo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuThienChua-kl.pdf
Từ ngàn xưa (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-ngan-xua-mai-thao-ft-gia-an.HgyzO31yzw.html) (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-ngan-xua-mai-thao-ft-gia-an.HgyzO31yzw.html)
mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cM-IuqciU2M)
http://www.dinh.dk/pdf/tunganxua.pdf
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-thien-chua-cadillac-ft-thanh-tung.lCVwUSFGGYEo.html)Ước mơ đời tận hiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hhn26P_os9U)
http://www.dinh.dk/pdf/uocmodoitanhien.pdf
Đáp ca : Lễ tạ ơn Thiên Chúa mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv137_taon_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv137_taon_hvh.pdf
Lễ tạ ơn Thiên Chúa mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv137_LeTaOn_bich2.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv137_LeTaOn_hvh2.pdf
Thánh vịnh tạ ơn _ TV 112 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=wJQi9UKXj4U)https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Thanhvinhtaon_Thanhyen.pdf
Thánh vịnh 112
http://www.dinh.dk/pdf/letaon-tv112.pdf
Thánh vịnh 137 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/cx9gvznkgk/letaon_tv137_chungHC_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/as3unm0ka8/LE_TA_ON_tv_137.pdf
Thánh vịnh 137
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv137-LeTaOn_xuanminh.pdf
Thánh vịnh 137
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv137_Thanksgiving_VanDuyTung.pdf
Thánh vịnh 144
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12807&d=1468251285
Alleluia lễ tạ ơn
http://www.catruong.com/baihat/dapca/al_letaon_bct.pdf
Dâng lễ : Đời con dâng Chúa mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=nf3GphrqhKg)
http://www.dinh.dk/pdf/doicondangChua-ka.pdf
Hiến lễ đời con mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15905)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/CaDoanKitoVua/HienLeDoiCon2_dominic.pdf
Hiến lễ đời con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-doi-con-an-phuc.j9qIyNTxVWou.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Hiến lễ mới mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-moi-va.jEPJNsMXAabK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlemoi.pdf
Hiến lễ tình yêu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3940)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaCaDoanSaoMai/HienLeTinhYeu_tth-ml.pdf
Khúc tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khuc-tri-an-an-phuc.FtSGbXIaCYim.html)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hna5Ghj0CLE)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cho-con-loi-nguyen-cau-va.c8Wt90jWriUH.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KozHD09EYMU)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ :
Cảm mến ân tình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YIZuhjSck1o)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HCCTVol.9-AnhSangVaBongToi/CamMenAnTinh_pmm.pdf
Cảm mến hồng ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cam-men-hong-an-ca-doan-tam-ha.XJAt1MWiJpcC.html)
Bè Alto (https://www.youtube.com/watch?v=ErGkmimyumk)
Bè Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=jLerStzcJDE)
http://www.dinh.dk/pdf/cammenhongan.pdf
Chính Chúa chọn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z-zpeX0D-Gw)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/ChinhChuaChonCon-HongBinh.pdf
Chúa đã chọn tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=y3ZngwTEXsY)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NguyenLeVol.2-ChuaDatDiuCon/ChuaDaChonToi-Lm.NguyenLe.pdf
Dâng lời tạ ơn mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18218)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HongAnKimKhanh/DangLoiTaOn_tth.pdf
Đoản khúc tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doan-khuc-tri-an-an-phuc-ft-lan-anh.XuHETWgTax4p.html)
http://www.dinh.dk/pdf/doankhuctrian-dch.pdf
Đời tin yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doi-tin-yeu-ca-doan-sao-mai.APHEwmwsHWRe.html)
http://www.dinh.dk/pdf/doitinyeu-tn.pdf
Linh mục tạ ơn mp4 (https://youtu.be/Y9oUslsIbF4?iframe=true&width=100%&height=100%&autoplay=1)
http://huyenca.com/file/linhmuctaon.pdf
Hồng ân linh mục mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SJtV1FV8JjM)
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/PDF/HongAnLinhMuc-hb.pdf
Một đời theo Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18121)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiConXinChua/MotDoiTheoChua_tth.pdf
Mục tử ca mp4 (https://www.youtube.com/edit?video_id=bVeCsF_0Nmg)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaCaDoanSaoMai/MucTuCa_tth-ml.pdf
Nhạc khúc tri ân mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=vLGw-WLPyQI)Alto (https://www.youtube.com/watch?v=vodvv2Ts1LE) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=vodvv2Ts1LE)
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/michelle/NHAC%20KHUC%20TRI%20AN.%20Huong%20Giang%20-%20Huong%20Vinh.pdf
Tâm tình hiến dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-tinh-hien-dang-oanh-song-lam-lien-binh-dinh-ngoc-lan.HxRkVWeFow.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhiendang.pdf
Theo bước tình Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/theo-buoc-tinh-ngai-va.v1PnqtV84ftW.html)
Bè : mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eraCetdWVlw)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12827&d=1468906094/pdf
Tình ca tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-ca-tri-an-cam-ly.B5ivpIWRwU.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcatrian-tn.pdf
Tri ân tình Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7043)
http://www.dinh.dk/pdf/triantinhChua-nl.pdf
Kết lễ :Tán tụng hồng ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tan-tung-hong-an-va.ujsubAcn26Mb.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tantunghongan.pdf