PDA

View Full Version : Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 29/08thienngadt
03-08-2016, 11:42 PM
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 29/08

Nhập lễ : Theo gương gioan Tiền Hô (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/theo-guong-thanh-gioan-tien-ho-va.HLkafOaQEgru.html)
http://www.dinh.dk/pdf/theoguongGioantienho-tn.pdf
Gioan Tiền Hô (Impr)
http://www.dinh.dk/pdf/Gioantienho-tn.pdf
Thánh Gioan Tiền Hô
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantienho-hd.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 70 (Impr) mp3 (http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/Dapca4C.mp3)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7873&d=1357801034
Thánh vịnh 70 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jyk8mVByavk)
http://www.dinh.dk/pdf/27_CN4TNC_TV70.pdf
Thánh vịnh 70 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cRlwRUVcbuc)
http://www.dinh.dk/pdf/miengconseloantruyen-tv70.pdf
Alleluia
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12856&d=1470245761
Dâng lễ : Thân lúa miến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/than-lua-mien-va.XLAqcw9x2M1x.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Đòi con dâng lên (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nAU-Y_wOZNw)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DoiConDangLen_thethong.pdf
Hiệp lễ :Tiếng kêu của Gioan
http://www.dinh.dk/pdf/tiengkeucuaGioan.pdf
Niềm vui tận hiến mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/niem-vui-tan-hien-hoang-oanh.QGl3A0OxpS.html)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuitanhien.pdf
Đời tin yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doi-tin-yeu-ca-doan-sao-mai.APHEwmwsHWRe.html)
http://www.dinh.dk/pdf/doitinyeu-tn.pdf
Kết lễ : Thánh Gioan Tiền Hô
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhGioantienho-hm.pdf