PDA

View Full Version : Lễ Trung thuthienngadt
04-09-2016, 04:33 PM
Lễ Trung thu

Nhập lễ : Đến nhà Chúa đón trung thu
http://www.catruong.com/baihat/thieunhi/dennhachuadontrungthu-datduc.pdf
Lễ cầu cho thiếu nhi
http://www.dinh.dk/pdf/lecauchothieunhi-ht.pdf
Tết trung thu
http://dinh.dk/pdf/tettrungthu-pctn.pdf
Trung thu có Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IXUfjtOBSpk)
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/11224147_493056810870047_3716023650437875716_o.jpg
http://www.mediafire.com/view/rm4u4tzgawc80db/Trung Thu Co Chua - Tuong Minh.jpg
http://www.mediafire.com/view/rm4u4tzgawc80db/Trung Thu Co Chua - Tuong Minh.jpg
http://www.mediafire.com/view/rm4u4tzgawc80db/Trung Thu Co Chua - Tuong Minh.jpg
Đáp ca : Chúa trọn tình thương
http://www.dinh.dk/pdf/letrungthuABC_Chuatrontinhthuong_tv135-dch.pdf
Đáp ca trung thu
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/dap-ca-trung-thu-the-thong.pdf
Muôn ngàn đời
http://www.dinh.dk/pdf/muonngandoi-tv135.pdf
Rộn ràng đêm trung thu mp4 (https://youtu.be/UpY7v6NtzcU)
http://dinh.dk/pdf1/ronrangdemtrungthu-dc.pdf
Tết trung thu
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12925&d=1472981572
Tết Trung Thu
http://www.dinh.dk/pdf/tettrungthu-tv135.pdf
Vì Chúa nhân từ
http://www.dinh.dk/pdf/viChuanhantu-tv135.pdf
Dâng lễ : Con dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LOnc3acEAgk)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/HongBinh/ConDangChua-hb.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hf1_0FUcPSE)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-.pdf
Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XNRxHEZj3zU)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang-nd.pdf
Hồn thơ dâng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/honthodangChua-ga.pdf
Lễ dâng đêm trung thu mp3 (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuDucHiep/LeDangDemTrungThu_vdh.mp3)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VuDucHiep/LeDangDemTrungThu_vdh.pdf
Trung thu dâng Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TacGiaKhac/TrungThuDangChua_at_DuyHai.mp3)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TacGiaKhac/TrungThuDangChua_at.pdf
Tuổi hồng dâng Chúa
http://www.catruong.com/baihat/thieunhi/TuoiHongDangChua_hienhoa.pdf
Hiệp lễ : Ánh trăng nhiệm mầu mp3
12927Cầu cho thiếu nhi
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12928&d=1472983781
Chúa Giêsu và trẻ nhỏ
http://www.catruong.com/baihat/thieunhi/ChuaGiesuvaTreNho.pdf
Chúa yêu bé thơ
http://www.catruong.com/baihat/thieunhi/ChuaYeuBeTho.pdf
Khúc hát trẻ thơ
http://www.catruong.com/baihat/thieunhi/KhucHatTreTho_nntien.pdf
Như một vầng trăng mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=7vvkk19YqZk)
http://www.dinh.dk/pdf/nhumotvangtrang-nd.pdf
Ông trăng thu
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/ong-trang-thu-the-thong.pdf

Tết trung thu
http://dinh.dk/pdf/tettrungthu_pctn.pdf
Trăng thu
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/05/trang-thu-the-thong.pdf
Trung thu con tạ ơn Chúa
http://www.catruong.com/baihat/thieunhi/trungthucontaonchua-datduc.pdf
Vầng trăng Chúa thương ban mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MloeYjMQgE0)
http://thanhca.org/data/thanhca/thieunhi/VangTrangChuaBan_nph_thanhca.org.pdf
Vui trăng ca ngợi Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vui-trang-ca-ngoi-chua-tui-hat.KES1WL6r9IIL.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12933&d=1472999731
Vui trung thu bên Chúa mp4 (https://youtu.be/7Y43j2LxVuQ)
http://dinh.dk/pdf1/vuitrungthubenChua-dc.pdf