PDA

View Full Version : Dâng lễ Tết Trung thu : Con dâng Chúathienngadt
04-09-2016, 09:30 PM
Con dâng Chúa

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12931&d=1472999453

hongbinh
13-09-2016, 03:26 PM
1.Con Dang Chua_Background.mp3
https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TNCGVN/ThanhCaThieuNhi/NSHongBinh/Con Dang Chua_Background.mp3
2.Con Dang Chua_Melody.mp3
https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TNCGVN/ThanhCaThieuNhi/NSHongBinh/Con Dang Chua_Melody.mp3

hongbinh
15-09-2016, 05:11 PM
Bài Hát: Con Dâng Chúa
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Tóp Ca Thiếu Nhi
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/hongbinh/ConDangChua-hb-TopCa.mp3